Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 78Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Silniční daň

ID28363 | | Mgr. Václav Pikal

OSVČ, která podniká v oblasti lesnictví a využívá z pohledu daně z příjmů paušální výdaje ve výši 60 % chce využít ke své činnost automobil, resp. automobil, kde je v technické průkazu uvedena jeho maminka. OSVČ má živnosti jako vedlejší - má i zaměstnání. Jaký je případ, kdy OSVČ využívá ke své činnost auto, které podléhá silniční dani? Je to např. 1 a) cesta z bydliště (trvalého bydliště) do lesa, kde sází stromky? 1 b) cesta z bydliště do obchodu, kde stromky nakoupí a pak jedete sázet a pak do svého bydliště? Jsou tyto cesty předmětem daně silniční ((je nepodstatné pro silniční daň, kde má OSVČ trvalé bydliště, resp. z jakého místa za prací vyráží? 2) Kdo podá a zaplatí daň - ten kdo je zapsaný v technickém průkazu či OSVČ ačkoliv žádný auto nevlastní? 3) Pokud přiznání podá maminka - může pak silniční daň zaplatit syn jako OSVČ - může jít platba z jeho účtu?

Dotace od SZIF

ID28307 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, nepodnikající v zemědělství čerpá dotace na půdu od SZIF, kterou obdělává. Jednou za jeden až dva roky prodá krávu. Tento příjem zdaním v § 10 ZDP - příležitostný příjem ze zemědělství a uplatním 80% výdaje. Dotace budu danit v § 10 ZDP bez možnosti uplatnění 80% výdajů? Ty bych mohla použít pouze, pokud by podnikal v zemědělství a danil v § 7 ZDP?

Spolupracující osoba

ID28234 | | Ing. Jiří Nigrin

Podnikám v zemědělství. Vedu daňovou evidenci. Za rok 2020 uplatňuji skutečné výdaje. Manželka se mnou celoročně spolupracuje a je registrovaná jako moje spolupracující osoba, je to její hlavní činnost. Platí si zdravotní pojištění, sociální pojištění i nemocenské. Od 15. 1. 2020 do 12. 3. 2020 byla na neschopence. Při sestavování daňového přiznání za rok 2020 můžu na ni můžu rozdělit příjmy a výdaje za celý rok 2020? Je tam nějaké omezení, když měla neschopenku? Pokud ano, jak to mám propočítat. 

Zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny

ID27447 | | Ing. Petra Konderlová

Chtěl bych vás požádat o zařazení hmotného majetku do odpisové skupiny, jednalo by se o kontejner na návěs PRONAR, na který jsme si nakoupili železo od firmy (plátce DPH) a jiná firma nám ho vyrobila (není plátce DPH). Cenu majetku stanovím sečtením částek bez DPH, ale nevím, do jaké odpisové skupiny to mám zařadit, anebo to navýší vstupní cenu návěsu PRONAR. Do budoucna bychom si chtěli touto cestou nechat vyrobit ještě další kontejnery. Cena kontejneru vychází nad 40 000 Kč.

Nerezident - zdaňování příjmů v ČR

ID28096 | | Ing. Josef Rajdl

Zemědělská společnost platí pachtovné ze zemědělských pozemků občanovi JAR v částce 3 000 Kč a občanovi Austrálie 20 000 Kč. Tito v ČR pobývají cca 14 dní ročně nebo vůbec a jiné příjmy v ČR pravděpodobně nemají. V podstatě to nemáme jak ověřit (smlouvy s námi uzavřeli v zastoupení). Musíme oběma při výplatě pachtu daň zajištovat (případně uplatnit daň srážkou) a odvádět FÚ?

Pachtovné a daň z příjmu fyzických osob

ID28116 | | Romana Smékalová

Starobní důchodce pronajímá zemědělské pozemky. Platí, že do výše 15 000 Kč inkasovaného pachtovného za rok nepodléhá dani z příjmů fyzických osob?

Zdanění pachtovného

ID28146 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Jsem starobní důchodce a podnikám jako OSVČ (daňová evidence bez DPH). Po rodičích jsem zdědila pole. Dle nájemní smlouvy se zemědělským družstvem jsem dostala vyplacené pachtovné (nájemné) za rok 2020 ve výši 900 Kč. Tuto částku jsem obdržela rovněž v r. 2020. Musím tuto částku zdanit v daňovém přiznání za r. 2020, a ve kterém ustanovení?

Dotace z Ministerstva zemědělství

ID28033 | | Ing. Jiří Nigrin

Zdaňuje se dotace z Ministerstva zemědělství poskytnutá na půdu v § 10 ZDP a mohu použít paušální výdaj ve výši 80 %? 

Poplatek za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu

ID28005 | | Ing. Christian Žmolík

Můžeme poplatek za odvod ze ZPF dát celý do nákladů nebo bude součástí pořízení dlouhodobého majetku? Firma zakoupila pozemek a na jeho části bude stavět halu, za vynětí ze zemědělského půdního fondu nám byl vyměřen poplatek.

Účtování škody na majetku

ID27893 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zemědělskému družstvu vlivem vichřice vznikla škoda na majetku na konstrukci chmelnice-část chmelnice spadla. Majetek již byl zcela odepsán. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění, které jsme zaúčtovali do výnosů. Z poškozené konstrukce nám zůstaly v zemi jen použitelné patky, na které se postaví nové sloupy. Náklady vzniklé odstraňováním spadlé konstrukce - vystřihávání drátů, odklizení sloupů můžeme nechat v daňových nákladech a považovat výstavbu nové konstrukce za opravu? Kromě patek v zemi, není nic ze spadlé konstrukce použitelné. Nebo musíme část spadlé konstrukce vyřadit, náklady na odstranění spadlé konstrukce musí jít do vstupní ceny nové konstrukce, kterou budeme stavět až v příštích letech?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru