Otázky s klíčovým slovem: Živnosti

počet otázek s klíčovým slovem : 355Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Poskytnutí automobilu pro činnost obchodního zástupce

ID29048 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba, plátce DPH, uzavřela smlouvu s fyzickou osobou (podnikatelem), jejímž obsahem je zajištění prodeje výrobků této právnické osoby. Prakticky se jedná o smluvního obchodního zástupce. Obchodní zástupce bude fakturovat odměnu dle uzavřené smlouvy. Ve smlouvě je navíc ujednáno, že pro výkon činnosti bude obchodní zástupce používat vozidlo právnické osoby, které je v jejím majetku, tzn. právnická osoba poskytne vozidlo pro zajištění obchodních aktivit, které jí bude zajišťovat fyzická osoba na ŹL. Výše odměny tuto skutečnost odráží, tj. odměna je s ohledem na využití vozu nižší, než by byla za situace, kdyby měl obchodní zástupce vlastní vůz. Obchodní zástupce musí vozidlo právnické osoby používat - tuto podmínku si právnická osoba stanovila, neboť má jednotný vozový park (vozy stejné bary s reklamními polepy). Právnická osoba uplatnila při pořízení vozu DPH. Lze uvedenou situaci označit za využívání vozu k ekonomickým činnostem společnosti (stejně jako by tomu bylo v situaci, kdy je obchodní zástupce zaměstnancem právnické osoby) a je tak zachován nárok na odpočet v plné výši, nebo se z pohledu DPH jedná o bezplatné užití vozu jinou osobou k uskutečňování její ekonomické činnosti a právnická osoba tak musí provést korekci uplatněného odpočtu DPH? 

Příjem za trénování dětí od hokejového klubu

ID28959 | | Bc. Stanislav Suchan

Poplatník, zaměstnanec a současně podnikatel - živnostník, trénuje děti, od hokejového klubu dostává ročně asi 15 500 kč, poplatník nemá na trénování ŽL, je potřeba tento příjem zdanit? Ve skutečnosti je tento příspěvek použit na nákup hokejové výstroje (brusle, ostření bruslí, hokejové oblečení) - tyto výdaje lze doložit doklady a pak na dojíždění autem na stadion, event. výjezdy na zápasy.

Vydání knihy

ID28792 | | Bc. Stanislav Suchan

Jaký je rozdíl ve zdanění, pokud napíši knihu, nechám si ji vydat a budu ji prodávat sama a nebo prodej knihy bude zajišťovat jiný subjekt? Musím mít k prodeji živnostenské oprávnění? 

Živnostenské oprávnění - výroba jídla, cukrárna

ID28350 | | JUDr. Vlasta Víghová

Provozujeme výrobu jídla na živnostenské oprávnění kolegy, který má výuční list v oboru kuchař. Nyní by chtěl rozšířit své podnikání o cukrárnu. Pekl by dorty, zákusky. Může toto podnikání provozovat pod výučním listem v oboru kuchař? V kuchyni také občas peče dorty. 

Zdanění příjmů z autorských práv v roce následujícím po zrušení živnosti

ID27746 | | Ing. Jiří Vychopeň

OSVČ vedoucí účetnictví v roce 2020 zrušila živnost. V roce 2021 bude již mít pouze příjmy z autorských práv. Co musí udělat pro to, aby za rok 2021 danila pouze skutečně přijaté příjmy a uplatňovala k nim paušální výdaje 40 %? Jak bude postupovat, pokud by v roce 2021 zjistila skutečnou výši nároku na příjmy z autorských práv za rok 2020 a tento nárok vyfakturovala k 31. 1. 2021?

Fakturace prací bez živnostenského oprávnění

ID27638 | | JUDr. Vlasta Víghová

Právnická osoba ABC s. r. o. vlastní živnostenské oprávnění na všechny volné živnosti. Nahodile si objedná o jiného subjektu zámečnické práce (řemeslná živnost), která dále fakturuje konečnému zákazníkovi. Může tato ABC s. r. o. fakturovat konečnému zákazníkovi tyto zámečnické práce, pokud sama nevlastní na tuto činnost živnostenské oprávnění? 

Recyklační poplatky

ID27642 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jsme firma zabývající se velkoobchodem i maloobchodem, která nakupuje a prodává zboží v nezměněném stavu. V našem sortimentu jsou i baterie (monočlánky), elektrozařízení (ruční nářadí). Od ledna vstoupil v účinnost zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který přináší nové povinnosti nejen pro výrobce, ale i pro distributora a posledního prodejce. Chtěla jsem se zeptat, zda i my, jako překupnící, musíme uvádět na fakturách hodnotu recyklačního poplatku samostatně odděleným od ceny zboží a nebo stačí uvést pouze informaci o možnosti bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje (kus za kus). Výrobce (má smlouvu o likvidace tohoto odpadu) nám výše recyklačního poplatku sdělil, ale na faktuře tento poplatek neuvádí. Pokud tento poplatek nebudeme uvádět na fakturách, hrozí nám nějaký sankční postih? Můžeme výši recyklačního poplatku uvádět pouze na webu a na fakturách uvádět jenom odkaz? 

Zprostředkování obchodu - fakturace do Švýcarska

ID27329 | | RNDr. Libor Fiala

OSVČ, neplátce DPH s nově zřízeným živnostenským listem, začne fakturovat švýcarskému odběrateli služby zprostředkování obchodu. Zatím nemá jiného odběratele než tohoto, nepředpokládá, že by byl ještě někdo jiný, ale nelze to vyloučit. Jak se bude počítat obrat pro účely registrace k DPH, OSVČ očekává roční fakturaci v objemu cca 2 mil. Kč. Může se z titulu fakturace jen do Švýcarska stát plátcem DPH, když by pak stejně fakturoval služby osvobozené od DPH? 

Zpracování daňového přiznání účetní

ID27202 | | Ing. Jan Matějka

Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.

Paušální daň 2021

ID27213 | | Ing. Josef Rajdl

Jako živnostník uvažuji o platbě nově schválené paušální daně ve výši 5 469 Kč/měsíc. 1.) Pokud se k dani od 1. 1. 2021 přihlásím, jak je to s daňovým přiznáním k dani z příjmů a s Přehledy za uplynulý rok 2020? Musím nebo mohu je podat? Vzhledem k tomu, že za rok 2020 očekávám přeplatky jak na DPFO, tak i na sociálním a zdravotním pojištění, nerada bych o tyto přeplatky volbou paušální daně přišla. 2.) Nejsem vlastníkem datové schránky ani elektronického podpisu. Stačí oznámení správci daně o přihlášení se k paušální dani doporučeným dopisem? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru