Otázky s klíčovým slovem: Závazky

počet otázek s klíčovým slovem : 209Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápočet pohledávky a závazku mezi třemi společnostmi

ID29153 | | Ing. Ivana Pilařová

Všechny tři firmy mají právní formu s. r. o.

Firma A = prodala část podniku 1 000 00 Kč (fakturace bez DPH), vlastníci jsou matka a syn.

Firma B = koupila část podniku splatnost na splátky s tím, že poslední splátka činí 400 000 Kč. Nebyla uhrazena a je po datu splatnosti.

Firma C = firma na poskytování služeb (vlastníkem je syn).

Firma C uskutečnila služby pro firmu B ve výši 400 000 Kč (fakturace základ 371 880 Kč + 78 120 Kč DPH), dostala zaplaceno. Následně kvalitu služeb firma B rozporuje a žádá vrácení Kč 400 000. Právníci se dohodli na uzavření smíru a vyhotovení dokumentu o vzájemném zápočtu. Lze vyřešit takto? Firma C vystaví pro firmu B dobropis – 371 880 a –78 120 = –400 000, Kč? Zároveň firma A bude kompenzovat dobropis s nedoplatkem faktury o prodeji s firmou B?

Úmrtí OSVČ

ID28810 | | RNDr. Libor Fiala

Jsme a. s., náš obchodní partner (OSVČ) v únoru 2021 zemřel. Máme vůči němu závazek - neuhrazenou fakturu za leden. Můžeme ji uhradit na účet uvedený na faktuře, i když v době úhrady faktury již náš partner nežije? Nebude účet již zablokovaný? Nebo máme čekat, že se pohledávka OSVČ vůči naší společnosti bude řešit v rámci dědického řízení a obrátí se na nás notář? Tento obchodní partner nám poskytl na základě smlouvy nějaké služby ještě v únoru, než zemřel. Fakturu nám neposlal. Jak postupovat u tohoto závazku?

Přechod z daňové evidence

ID28573 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ (daňová evidence) přechází v roce 2021 do paušálního režimu. Chtěla by již v roce 2020 v řádném daňovém přiznání provést úpravu dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. V roce 2021 má vystavené, jak vydané, tak přijaté faktury, které se vztahují k roku 2020 (např. u přijatých faktur - telefon, vedení účetnictví, u vydaných faktur služby, které ještě byly provedeny v 2020 atd.). Jedná se i v těchto případech o pohledávky a zavázky, které budou upravovat základ daně? V prosinci 2020 bylo zažádáno v COVID-nájemné. Vstupuje tato pohledávka také do zdanění? Dále bylo zažádáno v 2/2021 (vycházelo se z pronájmů 10-12/2020) v programu COVID-nájemné. Bude toto také předmětem zdanění? Týká se úprava základu daně i přehledu zdravotní pojiťovny (myslím, že byla změna až od r. 2021)?

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

ID28604 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Daňová evidence - kniha pohledávek a závazků

ID28426 | | Bc. Stanislav Suchan

Musí drobný podnikatel, který vede peněžní deník, ve kterém jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje, vést i knihu: 1) pohledávek – vystavených faktur, 2) knihu závazků – přijatých faktur? 

Polhůtní závazky - akciová společnost

ID28283 | | Ing. Ivana Pilařová

V dubnu v roce 2018 rozhodla společnost (majoritní akcionář) o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na tohoto hlavního akcionáře. Ostatním vlastníkům vzniklo právo na zaplacení protiplnění za předání jejich akcií společnosti. Přechod akcií na majoritního akcionáře společnost zaúčtovala: MD 043 / DAL 379 a dále pak MD 061 / DAL 043 v částce 3 000 000 Kč V roce 2020 uplynulo 30 měsíců od vzniku závazku. Nyní zbývá 700 000 Kč na účtu DAL 379 - ostatní závazky (jde o zbylé vlastníky, kteří se už o protiplnění nepřihlásili). V dubnu v roce 2021 uplyne 36 měsíců tříleté promlčecí lhůty. Jsme povinni v daňovém přiznání právnických osob za rok 2020 dodanit polhůtní závazky? Jde vůbec o polhůtní závazek? Musíme je v roce 2021 odepsat na účet 648, tedy v době, kdy uplyne tříletá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku? Závazek nezanikne, pouze se promlčí. Vzniká tedy povinnost závazek odepsat do výnosů a dodanit?

Doplňující otázka:

Jak v tuto chvíli vOdpoved roce 2021, kdy k promlčení došlo, účtovat? Je možné závazek z účtu 379 přeúčtovat na účet 061... k finančnímu majetku, kde je pořízení finančního majetku,ale kde jsou i ostatní náklady související s pořízením tohoto finančního majetku? Šlo by vlastně o částku, která by související náklady s pořízením snížila. V našem případě závazek právně nezanikl, ale došlo pouze k jeho promlčení, tak jak popisujeme v prvním dotazu, v roce 2021. Ani v tom případě nelze použít přeúčtování na účet 061....? 

Mám tedy závazek nadále ponechat na účtu 379...? V daňovém přiznání za rok 2021 nebudu nic dodaňovat a ani v následujících letech, dokud by nedošlo až k tomu právnímu zániku? Jaký je přesný postup účtování v roce 2021?

Polhůtní závazky

ID28354 | | Ing. Ivana Pilařová

Daňovému subjektu vzniká povinnost v rámci daňovému přiznání dodanit polhůtní závazky. Jak tomu je, když závazek byl sice uhrazen, ale uhradil jej zaměstnanec a společnost nyní dluží tuto částku zaměstnanci a tento závazek je veden na účtu 333. Musí tento závazek také po uplynutí 30 měsíců dodanit?

Přepis nemovitostí na fyzickou osobu z v. o. s.

ID27829 | | Ing. Jan Ployer

Jak postupovat v účetnictví a zda je tu nějaký důvod pro zdanění příjmu u fyzické osoby. V loňském roce došlo k vystoupení jednoho společníka z v. o. s. a byl nahrazen jiným. Bylo rozhodnutu o tom, že na tohoto společníka, který vystoupil, bude převeden nemovitý majetek - hala a pozemek pod ní, které byly součástí majetku v. o. s. Na ostatních závazcích ke společníkům je naúčtovaná protihodnota, kdy před lety tyto nemovitosti do v. o. s. společníci vkládali s osobního vlastnictví. Při výstupu ze společnosti bych odúčtovala z majetku nemovitosti minusem a také bych o tuto částku snížila závazek vůči společníkovi. Je to účetně možné? V jaké ceně budu odpisovat závazek vůči společníkovi? Mohu použít zůstatkovou cenu, nebo musím vzít odhadní? V druhém případě by vznikl rozdíl mezi zůstatkovou cenou a odhadní cenou a ten šel do nákladů v. o. s. jako nedaňový náklad (nebo daňový)? Jak je to se zdaněním u fyzické osoby společníka, který vystoupil? Bude tento nepeněžitý příjem součástí daně z příjmu fyzické osoby, když ale proti tomu chci vymazat závazek vůči němu? 

Omylem zaplacený závazek fyzické osoby-jednatele s. r. o. z účtu společnosti

ID27926 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel-fyzická osoba je i jednatel ve své s. r. o.  Na konci roku 2020 zaplatil jednatel s. r. o. omylem závazek fyzické osoby z účtu s. r. o. Tuto chybnou platbu vrátila fyzická osoba na účet s. r. o. až následující rok 2021. Je možné u fyzické osoby tento uhrazený závazek uplatnit jako výdaj již v roce 2020 nebo až v roce 2021?

Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům

ID27894 | | Ing. Christian Žmolík

Z jakých podmínek je možné zcela odepsat závazek za dodané zboží z roku 2017, pokud s dodavatelem mámě domluvu tento závazek neproplácet?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru