Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnanec

počet otázek s klíčovým slovem : 3451Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úhrada členského příspěvku za zaměstnance

ID28584 | | Ing. Josef Rajdl

Dlouholetý zaměstnanec společnosti vykonal zkoušku autorizovaného technika a stal se členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Byl mu vystaven certifikát. Společnost potřebuje činnost autorizovaného technika pro provozování předmětu podnikání a zaměstnanec zkoušku vykonal na žádost zaměstnavatele. Poplatky za odbornou literaturu a za složení zkoušky uhradil zaměstnavatel z firemního účtu. Tyto náklady má společnost zaúčtované jako daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele a jako nepeněžní osvobozený příjem na straně zaměstnance. Společnost uhradila za zaměstnance také povinný členský poplatek Komoře autorizovaných inženýrů a techniků. Protože je to příspěvek hrazený zaměstnavatelem za zaměstnance a je podmínkou pro provozování činnosti zaměstnavatele, bude i tento příspěvek pro zaměstnavatele daňově účinný. Pro zaměstnance je to nepeněžní příjem, který podléhá zdanění a platbě sociálního a zdravotního pojištění. Je tento postup správný? Protože se zaměstnanec stal členem Komory (a musí platit členské příspěvky každoročně) na přání zaměstnavatele, chtěl by zaměstnavatel, aby jeho zaměstnanec nemusel toto nepeněžní plnění zdaňovat. Existuje nějaká možnost? Kdyby se například rozhodl hradit tyto příspěvky ze zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů, bude i v tomto případě nepeněžní příjem zaměstnance podléhat zdanění? 

Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance

ID28572 | | Ing. Petra Konderlová

Agentura práce, s. r. o., nezaplatila odvody za zaměstnance za 3/2020 a 4/2020. Další odvody v roce 2020 byly řádně zaplaceny. Dohodla se na OSSZ a VZP na splátkovém kalendáři, kde bylo smluvně ujednáno, že dluh za 3, 4/2020 bude splacen ve 36 splátkách. Musíme nyní v daňovém přiznání DPPO za r. 2020 dodaňovat toto nezaplacené pojistné na ř. 30 a na ř. 40, když byl domluven splátkový kalendář?

Rekvalifikace u zaměstnavatele

ID28587 | | JUDr. Ladislav Jouza

U našeho zaměstnavatele potřebujeme s ohledem na změnu výrobního programu rozšířit kvalifikaci vlastních zaměstnanců. Podle jakých předpisů je to možné?

Odmítnutí testování na přítomnost covid-19

ID28530 | | JUDr. Ladislav Jouza

Jak by měl zaměstnavatel postupovat v případě, kdy zaměstnanec odmítne povinné testování na přítomnost koronaviru?

Zaměstnání cizince v ČR

ID27174 | | JUDr. Ladislav Jouza

Mohu v ČR zaměstnat na DPP cizince ze Singapuru (státní příslušnost Indonésie), který má povolení k pobytu (přechodný) za účelem zaměstnání na Slovensku? 

Stravování a občerstvení zaměstnanců

ID28483 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost poskytuje zaměstnancům stravenkový paušál v hodnotě 55 Kč za odpracovanou směnu. Zaměstnanci mají také na pracovišti k dispozici ovoce, vodu, kávu a na poradách i sendviče či oběd. Je uvedené stravování pro zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů? 

Doplňující otázka:

V nové informaci od GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování je uvedeno, že každý zaměstnanec může v daňově zvýhodněném režimu čerpat současně jen jednu z forem stravování. Pokud tedy zaměstnanec dostane v zaměstnání některý den oběd, může dostat i příspěvek na stravování, aniž by ho musel zdanit? Další menší občerstvení poskytované v zaměstnání bude pro zaměstnance stále osvobozené od daně, i když dochází k souběhu jeho poskytování s příspěvkem na stravování?

Agenturní zaměstnanci

ID28505 | | JUDr. Rudolf Pospíšil

V naší dopravní společnosti X (převážně pozice řidiči) máme odbory a uzavřenou kolektivní smlouvu. Nově společnost získala povolení ke zprostředkování zaměstnávání (§ 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). Agenturní zaměstnance ve společnosti X budeme přidělovat pouze jedné společnosti Y, která má také uzavřenu kolektivní smlouvu. Podmínky pro agenturní zaměstnance společnosti X přidělené společnosti Y nastavíme dle kolektivní smlouvy Y. Chci se zeptat, zda je kolektivní smlouva společnosti X závazná také pro agenturní zaměstnance společnosti X, které jsou přiděleni společnosti Y.

Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby

ID28525 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnavatel má na HPP 3 zaměstnance. Chce na DPP zaměstnat zdravotně postiženou osobu. Co vše musí s. r. o. pro to udělat, kam přihlásit, popř. jaký nárok z toho pro s. r. o. plyne? Musí zažádat na MPSV o zřízení pracovního místa pro tohoto zaměstnance? 

Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech

ID28499 | | Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec má pracovní smlouvu na poloviční úvazek, 20 hod./týdně, jeho hrubá mzda je nižší než 15 000 Kč. Kromě toho má pracovní smlouvu u jiného zaměstnavatele, kde hrubá mzda činí 16 000 Kč. Bude se muset i tak z pracovního poměru na zkrácený úvazek dopočítat odvod zdravotního pojištění do plné mzdy? 

Pracovní agentura - zaměstnávání na DPP

ID28440 | | JUDr. Petr Bukovjan

Může pracovní agentura smí zaměstnávat pracovníky na základě dohody o provedení práce? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru