Otázky s klíčovým slovem: Vzdělání

počet otázek s klíčovým slovem : 183Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Školení s občerstvením, přefakturace DPH a daňový náklad

ID28858 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma si pronajme školicí místnost, zajistí externí lektory pro školení převážně jejich obchodníků, objedná tam catering (občerstvení). Na školení jsou pozvaní i externí obchodníci s dodavatelsko-odběratelských firem (není to pro veřejnost). Firma účastníkům školení, kteří nejsou zaměstnanci chce školení přefakturovat (vyfakturovat) v ceně nákladů (rozpočítané školení, pronájem a catering). Otázky jsou mířeny právě na část nákladů pro externí pozvané hosty. Firma nemá žádnou živnost na školení, je to jednorázová akce na nový produkt, který bude prodávat. Je vhodnější tuto přefakturaci nákladů řešit účty 5XX a 6XX nebo přes trojkové účty 378? Co se týká DPH je vhodnější si DPH neuplatňovat a přefakturovat na výstupu celou částku bez DPH, nebo si DPH uplatnit a fakturovat externistům s DPH (a zároveň ho tedy odvést)? V případě použití účtu 5XX, tak uvažuju, že i v případě občerstvení by byl náklad daňový, protože by byl určen na přefakturaci a bude proti tomu výnos.

Příspěvek zaměstnavatele na školné dítěte svého zaměstnance

ID28853 | | Bc. Stanislav Suchan

Zaměstnavatel se rozhodl přispívat na školné dětí svých zaměstnanců. Jedná se o příspěvek vždy poskytovaný bezhotovostně na účet příslušné školy. Příspěvek se poskytuje na školné soukromých škol - základních, středních i vysokých. Jaký daňový režim bude u zaměstnavatele a zaměstnance? 

Rekvalifikace u zaměstnavatele

ID28587 | | JUDr. Ladislav Jouza

U našeho zaměstnavatele potřebujeme s ohledem na změnu výrobního programu rozšířit kvalifikaci vlastních zaměstnanců. Podle jakých předpisů je to možné?

Specializační studium společníka/jednatele na VŠ

ID28439 | | Ing. Josef Rajdl

Společník a zároveň jednatel s. r. o. nemá ve smlouvě o výkonu funkce stanoven nárok na žádnou odměnu, má v ní však stanoven nárok na proplácení cestovného a případného školného souvisejícího s předmětem činnosti firmy. Firma provádí projekční a konzultační práce ve stavebnictví. Jednatel si nyní bude prohlubovat znalosti a začne studovat na VŠ ekonomické „Oceňování nemovitých věcí“ s tím, že tyto vědomosti při činnosti firmy následně využije. Faktura za školné je ve výši 52 000 Kč + DPH, jako odběratel je uvedena s. r. o. 1) Je nutné, aby na faktuře bylo uvedeno jméno studenta? 2) Je možno tento náklad považovat za daňově uznatelný a zároveň tento nepeněžní příjem nemusí jednatel nijak dodaňovat? Pokud by měl dodaňovat, jak toto provést? 3) Je možno si z faktury uplatnit DPH?

Odborný kurz pro zaměstnance před vstupem do zaměstnání

ID28355 | | Ing. Petra Konderlová

Na základě uzavřené pracovní smlouvy má zaměstnanec nastoupit do zaměstnání 1. 6. 2021. Do této doby (tj. před vstupem do zaměstnání) absolvuje zaměstnanec kurz k prohloubení kvalifikace. Kurz uhradí zaměstnavatel. Lze náklady na tento kurz považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Daňový náklad - řidičské oprávnění

ID28087 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsme s. r. o., kovovýroba. Zaměstnanci-konstruktérovi bychom chtěli zaplatit řidičské oprávnění B, aby mohl jezdit k zákazníkům, a dát jeho pořízení do daňových nákladů. Mohlo by jít o ,,zvýšení kvalifikace“? Popřípadě můžeme sepsat se zaměstnancem úmluvu o ,,zvýšení“ kvalifikace, na jejímž základě bude pro firmu zároveň jezdit osobním autem k zákazníkům nebo máme rozšířit i pracovní smlouvu?

Sleva na dani - další vzdělávání

ID28100 | | Ing. Petra Konderlová

Může si poplatník uplatnit slevu na dani ve výši 10 000 Kč za rok 2020 za další vzdělávání, pokud studuje dálkově MBA a zaplatil za kurs 500 EUR?

Výuka on-line z tuzemska do zahraničí - DPH, DPFO

ID27937 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ - lektor jazyků, neplátce DPH, DPFO - náklady procentem z příjmů Lektor chce on-line (např. přes Skype) vyučovat z tuzemska klienta (fyz. osobu nepovinnou k dani) a) s trvalým bydlištěm v EU, b) s trvalým bydlištěm mimo EU, c) pracujícího momentálně v ČR, ale s trvalým bydlištěm viz a) nebo b). Kde bude v těchto případech místo plnění služby ? Jaké mohou vzniknout při poskytování takové služby další povinnosti či problémy z hlediska DPH i DPFO? Myslím, že se tady nejedná o § 10i odst. 2 bod 5 ZDPH, protože nejde o automatizovanou výuku na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah. Internet nebo podobnou elektronickou síť je by lektor používal při výuce jako nástroj pro komunikaci mezi ním a studentem. 

Dohoda o srážkách ze mzdy

ID27919 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je nutné v dohodách o srážce ze mzdy dle § 146 písm. b) zákoníku práce uvádět přesnou částku v Kč? Je možné nahradit konkrétní výši částky nahradit popisem výpočtu srážky či odkazem? Jedná se o tyto dohody o srážce:

1. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části stravenek. Počet stravenek se každý měsíc mění, tím pádem i se mění i celková výše srážky za stravenky za každý měsíc. Bylo by administrativně náročné podepisovat každý měsíc novou dohodu o srážce. Je možné v dohodě stanovit výši srážky popisem výpočtu, kdy výše srážky se bude každý měsíc rovnat součinu počtu stravenek náležejících za daný měsíc dle vnitřního předpisu zaměstnavatele a konkrétní výše příspěvku zaměstnance na 1 stravenku?

2. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části benefitu v oblasti vzdělávání (mimo rámec odborného rozvoje dle § 227 ZP). Dohoda o srážkách je součástí dohody o účasti v daném vzdělávacím kurzu. Po zaměstnanci se žádá v případě účasti na kurzu, aby uhradil i registrační poplatek, jehož výši však určuje poskytovatel kurzu v GBP. Sazebník poplatků je vyvěšen na www stránkách poskytovatele, v průběhu roku je neměnný. Poskytovatel fakturuje zaměstnavateli pak sice tyto částky v Kč, přepočítává je však kurzem, který dopředu není znám. Kurz pro přepočet měny bychom ostatně neznali ani v případě, kdyby poskytovatel fakturoval v GBP. Nejdříve je dohoda o vzdělávání, poskytovatel pak fakturuje tyto poplatky se zpožděním. Je nutné uzavírat samostatnou dohodu o srážkách ze mzdy na konkrétní částku srážky v Kč, až bude známa, nebo je možné v dohodě o srážce odkázat na platný sazebník poskytovatele v GBP s tím, že částka bude přepočtena na Kč kurzem poskytovatele?

Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska

ID26832 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je z pohledu pracovně právního možné požadovat po zaměstnanci, aby absolvoval (dobrovolně, na základě domluvy) vzdělávací kurz mimořádného charakteru (jak obsahově, tak cenou), který by ale zasahovalo do jejich osobního volna? Je možné takovéto školení realizovat s písemným souhlasem jednotlivých zaměstnanců s tím, že nepožadují po zaměstnavateli pracovní volno s náhradou platu za dobu strávenou ve výuce? Jedná se o akreditovaný kurz s celostátní působností s rozsahem 24 hodin, kurz je ukončen osvědčením o absolvování. Ještě chci upozornit na skutečnost, že v organizaci jsou aktivní odbory, potřebujeme jejich souhlas?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru