Otázky s klíčovým slovem: Veřejná obchodní společnost

počet otázek s klíčovým slovem : 72Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Změna podílu ve veřejné obchodní společnosti

ID28635 | | Ing. Martin Bureš

Dva společníci v. o. s., kteří dle současné smlouvy podnikají každý na 50 % podílu ve v. o .s uvažují o změně podílu každého. Lze to udělat změnou společenské smlouvy a lze to udělat i v průběhu roku nebo popřípadě zpětně od 1. 1. 2021? Jestli se podíl změní třeba v průběhu roku, jaké bude rozdělení zisku na konci účetního období pro zdanění?

Přepis nemovitostí na fyzickou osobu z v. o. s.

ID27829 | | Ing. Jan Ployer

Jak postupovat v účetnictví a zda je tu nějaký důvod pro zdanění příjmu u fyzické osoby. V loňském roce došlo k vystoupení jednoho společníka z v. o. s. a byl nahrazen jiným. Bylo rozhodnutu o tom, že na tohoto společníka, který vystoupil, bude převeden nemovitý majetek - hala a pozemek pod ní, které byly součástí majetku v. o. s. Na ostatních závazcích ke společníkům je naúčtovaná protihodnota, kdy před lety tyto nemovitosti do v. o. s. společníci vkládali s osobního vlastnictví. Při výstupu ze společnosti bych odúčtovala z majetku nemovitosti minusem a také bych o tuto částku snížila závazek vůči společníkovi. Je to účetně možné? V jaké ceně budu odpisovat závazek vůči společníkovi? Mohu použít zůstatkovou cenu, nebo musím vzít odhadní? V druhém případě by vznikl rozdíl mezi zůstatkovou cenou a odhadní cenou a ten šel do nákladů v. o. s. jako nedaňový náklad (nebo daňový)? Jak je to se zdaněním u fyzické osoby společníka, který vystoupil? Bude tento nepeněžitý příjem součástí daně z příjmu fyzické osoby, když ale proti tomu chci vymazat závazek vůči němu? 

Rozdělení HV ve v.o.s.

ID27577 | | RNDr. Libor Fiala

V průběhu roku 2020, tedy přesně k 1. 7. 2020 se změnil společník ve v. o. s. Byli vždy 2. Jeden byl ale nahrazen novým. Jak se má rozdělit ke zdanění výsledek hospodaření za rok 2020? Na koho půjde polovina (dle společenské smlouvy každý rovným dílem) HV za rok 2020? Musí se nějak vypočítávat podíl na minulého společníka nebo se bere stav k 31. 12. 2020 a půjde to rovným dílem na společníky evidované k 31. 12. 2020?

Veřejná obchodní společnost - pohledávka z náhrady škody (krádež)

ID27732 | | Ing. Ivana Pilařová

Ve firmě (v. o. s) způsobila škodu bývalá účetní, která v průběhu 10 let postupně ukradla cca 5 mil Kč. Policie případ vyšetřila, uzavřela a předala soudu. Bylo vydáno soudní rozhodnutí, škoda potvrzena a účetní odsouzena. Škodu musí zaplatit, jenomže nejspíš nebude mít z čeho. Jak se k tomu postavit účetně? Lze celou částku zaúčtovat na účet škody (daňově uznatelné), tím vznikne ztráta, která se přeúčtuje na dva společníky a ti si ji uplatní ve svých DPFO? A budou postupem let odečítat? 

Franšízový poplatek

ID27099 | | Ing. Josef Rajdl

Dle franšízové smlouvy byl uhrazen společností v. o. s. poplatek 450 000 Kč bez DPH. Jak o něm správně účtovat a jak odpisovat či dostat do daňových nákladů? 

Ukončení činnosti společníka v. o. s. z účetního a daňového pohledu

ID26657 | | Ing. Jiří Vychopeň

Veřejná obchodní společnost (finanční poradenství) měla dva společníky, majetkově 50 % / 50 %. Jeden ze společníků ukončil svoji činnost k 30. 6. 2020 postoupením smlouvy na jiného společníka. Odcházející společník jako vyrovnání obdržel od společnosti "nepeněžní vyrovnání" v podobě klientského kmene, tedy 50/50. Nyní potřebuji dořešit správné účetní a daňové vyrovnání s odcházejícím společníkem k 30. 6. 2020. Společnost nemá žádný vlastní kapitál, tam tedy k žádnému vyrovnání nedojde. Jak je to ale s výsledkem hospodaření k uvedenému datu? Zisk zaúčtuji MD 596/D 364 a společnost společníkovi zisk vyplatí, a on si pak zisk za tento půl rok dá do daňového přiznání? Nebo si zisk vyplatí oba původní společníci, a dají do daňových přiznání? Současní společníci mají 99%/1%. Nebo je to všechno ještě jinak, a odcházející společník byl vyrovnán "nepeněžně"? 

Kompenzační bonus 25 000 Kč pro společníka v. o. s.

ID25884 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Je považován společník v. o. s. za OSVČ pro žádost o kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru? Jiné příjmy nemá.

Vystoupení společníka z v. o. s.

ID26465 | | Ing. Matěj Nešleha

Veřejná obchodní společnost má tři společníky. Jeden ze společníků se rozhodl k 31. 8. 2020 vystoupit ze společnosti dle § 110 ZOK. Společníkovi připadá 25% podíl na základním kapitálu. Společnost eviduje závazek vůči společníkovi z titulu finanční půjčky na účtu 36xxxx. Zároveň společnost eviduje záporný zůstatek na účtu 491xxx vztahující se k tomuto společníkovi. Jakým způsobem vyřešit toto vystoupení společníka z pohledu účetnictví a daní z příjmů? 

Zaměstnání společníků ve v. o. s.

ID24981 | | JUDr. Eva Dandová

Je možné zaměstnat ve v. o. s. (2 společníci) oba společníky? Lze to na základě DPP i klasického pracovního poměru? Jsou tam nějaká úskalí a výjimky? 

Faktura společníka FO do vlastní v. o. s.

ID25024 | | Ing. Jan Matějka

Společnost v.o.s. podniká v oblasti stavebnictví. V. o. s má dva společníky, v obou případech fyzické osoby, které jsou zároveň jednateli ve v. o. s. Oba jsou statutárním orgánem ve v. o. s. Obě FO mají živnostenské oprávnění na zednickou činnost. S pohledem na možnost využití paušálních výdajů by společníci rádi fakturovali své práce pro v. o. s. formou subdodávek a rádi by zachovali v. o. s. jako konečného generálního dodavatele staveb. Důvod je zřetelný, výhodnější daňové zdanění při použití paušálních výdajů u FO. Je taková praxe možná a obhajitelná, nebo jde obcházení až zneužití zákona?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru