Otázky s klíčovým slovem: Valná hromada

počet otázek s klíčovým slovem : 18Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Schválení účetní závěrky s. r. o. valnou hromadou

ID27215 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel společnosti s r. o., svolal řádným způsobem valnou hromadu společnosti (společnost má 3 společníky z toho 2 jednatelé a 1 společník). Podíly ve společnosti mají rozděleny: jeden společník 33%, druhý společník 33%, třetí společník 34% tento je jednatelem a odeslal pozvánky. Programem VH bylo schválení účetní závěrky roku 2019. Pozvánky byly odeslány do vlastních rukou Českou poštou 20 dní před konáním valné hromady. Na VH se dostavil pouze jednatel (34 %) a zbývající dva společníci se bez omluvy nedostavili. Jak má společnost s r. o. řešit situaci, když se nepodařilo svolat VH (ani v jiných termínech), která by rozhodla o účetní závěrce roku 2019, a tudíž nemohou být zaslány listiny k založení do sbírky listin. Jaké postihy hrozní společnosti s r. o., když neuloží listiny do sbírky listin?

Valná hromada s. r. o.

ID26720 | | JUDr. Vlasta Víghová

Firma s. r. o. má pouze jediného společníka. Pojmenovaným výstupním dokumentem o rozhodnutí zisku/ztráty na základě účetní závěrky je "valná hramada" nebo "rozhodnutí jediného společníka"? Je chybné, pokud je to pojmenované valnou hromadou?

Započtení zůstatků na účtech č. 428 a č. 429

ID22709 | | Ing. Matěj Nešleha

Jestliže má s. r. o. na účtech č. 428 a č. 429 zůstatky:

a) je možné tyto zůstatky na účtech proti sobě započíst?

b) může se to provést na základě rozhodnutí jednatele nebo jen na základě rozhodnutí valné hromady? 

Výplata podílů ze zisku

ID22349 | | Ing. Christian Žmolík

Valná hromada společnosti s r. o. rozhodla o výplatě podílů ze zisku s tím, že odsouhlasená částka podílů bude vyplácena postupně - každý měsíc poměrná část (do konce kalendářního roku). Jak máme postupovat při srážkách daně a jaké formality musíme provést (k jaké dani zaregistrovat společnost, kdy a jaká hlášení provádět)?

Podíly na zisku v cizí měně

ID22248 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s ručením omezeným by chtěla vyplatit podíly na zisku. Může valná hromada rozhodnout o výplatě podílů v cizí měně? Společnost má dostatek EUR, protože obchoduje převážně v této měně. Při účtování o rozhodnutí valné hromady mám použít stejný kurs jaký používáme v účetnictví, t.j. 1. středu, platný ke dni rozhodnutí valné hromady? Z podílů na zisku musím odvést srážkovou daň 15 %. Tuto daň musím ocenit jakým kurzem pro odvod finančnímu úřadu? Jak správně účtovat o těchto operacích a vzniklých kurzových rozdílech? Jsou kursové rozdíly daňově uznatelné?

Úhrada ztráty

ID21978 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Výsledek hospodaření s. r. o. za rok 2017 byla ztráta v hodnotě 300 000 Kč. Na účtu 428 má počáteční zůstatek k 1. 1. 2018 900 000 Kč. Ztrátu za rok 2017 převedla na účet 429. Je možné aby na úhradu ztráty použila nerozdělený zisk z minulých let? Účtování MD 429/D 431 a MD 428/D 429.

Doručení pozvánky na valnou hromadu

ID22043 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je možné doručení pozvánky na valnou hromadu v režimu zkrácené úložní doby na 3 dny pro vyzvednutí poštovní zásilky. Zásilku jsem nebyla schopna vyzvednout, je přesto tedy 4. den považovaný za den doručení?

Výplata rezervního fondu

ID21062 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost vykazuje k 31. 12. 2017 základní kapitál 400 mil. Kč, ostatní rezervní fondy 28 mil. Kč, neuhrazenou ztrátu minulých let 200 mil. Kč, výsledek hospodaření za běžné období 45 mil. Kč. Vlastní kapitál tedy činí 273 mil. Kč. Může valná hromada při schvalování řádné účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2017 rozhodnout o výplatě rezervního fondu? Společenská smlouva povinnost ani možné použití tohoto fondu nezmiňuje. Společnost má na výplatu rezervního fondu dostatek vlastních prostředků.

Čistý zisk

ID19696 | | Ing. Miroslava Kočová

Akciová společnost měla za rok 2016 zisk, jako účetní nemám stanovy (nejsou v OR, paní majitelka společnosti je má uložené v bance) ani rozhodnutí valné hromady ohledně čistého zisku. Jak mám postupovat, co smím a co nesmím, smím vytvořit rezervní fond a zůstatek čistého zisku přeúčtovat na úhradu ztrát minulých let, nebo mám zůstatek přeúčtovat do nerozděleného zisku minulých let?

Výplata podílů na zisku

ID19232 | | Ing. Christian Žmolík

Naše společnost (družstvo) má podíl 33% na jiné společnosti (s. r. o.) delší než 12 měsíců. Na valné hromadě s. r. o. bylo rozhodnuto, že se rozdělí mezi všechny podílníky zisk roku 2016 a k tomu nerozdělený zisk minulých let. Bude výplata podílu u s. r. o. osvobozena od srážkové daně a u příjemců osvobozena od zdanění? V roce 2017 ještě budeme muset z daňových nákladů vyloučit 5 % z obdrženého podílu. Je to tak správně? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru