Otázky s klíčovým slovem: Úvěr

počet otázek s klíčovým slovem : 323Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Předčasné splacení úvěru na automobil

ID29136 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci si na konci r. 2020 pořídila osobní automobil. Fakturu od prodejce vozu uhradila úvěrem od úvěrové společnosti. Na začátku r. 2021 smlouvu předčasně ukončila a úvěr doplatila. V kalkulaci na předčasné ukončení je kromě nesplacené jistiny (415 000 Kč) uveden také poplatek za předčasné ukončení (6 000 Kč) a dále nesplacené úroky do konce smlouvy (48 000 Kč). Může si podnikatel dát do daňově uznatelných výdajů poplatek za předčasné ukončení smlouvy i částku nesplacených úroků? 

Bezúplatné předání odstupujícímu společníkovi neodepsaného a nesplaceného firemního auta pořízeného na úvěr

ID29027 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. s jediným společníkem v 5/2020 čerpalo úvěr na nákup auta, část jeho pořizovací ceny hradilo ze svých zdrojů. Úvěr zaevidovala na účet 461xxx. Zároveň zaevidovala auto na 022xxx a začala ho odepisovat ve 2. odpisové skupině – tedy plán odpisů je do r. 2024. Dne 1. 3. 2021 byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč, zůstatková cena automobilu je k 1. 1. 2021 ve výši 315 949 Kč (plánovaný roční odpis v r. 2021 je v kartě majetku ve výši 78 988 Kč). Dne 9. 3. 2021 prodal společník jednomu ze svých zaměstnanců celý svůj obchodní podíl. Zároveň se obě strany domluvily, že si odcházející společník s sebou vezme auto (bezplatně) a zároveň s tím se mu postoupí úvěr ve výši nesplaceného zůstatku.

1) Na jaké účty a daňově či nedaňově se bude účtovat zrušení nesplaceného úvěru ve výši 229 000 Kč?

2) Předpokládáme, že je pro vyřazení auta z majetku třeba v poloviční výši doúčtovat odpisy r. 2021. Na jaké účty a daňově či nedaňově se doúčtuje zůstatková cena ve výši 276 455 Kč?

3) Má fakt, že auto bylo bývalému společníkovi předáno bezplatně (tj. pouze za cenu nesplaceného úvěru) nějaký daňový vliv na s. r. o.?

Prodej bytu - zdanění § 10 ZDP

ID28524 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba prodala v roce 2020 byt v osobním vlastnictví, který koupila v roce 2017. V bytě nikdy nebydlela, jen ho pronajímala. Prodej bytu tedy nelze osvobodit, přestože prostředky získané prodejem použila na svoji bytovou potřebu. Lze v tomto případě použít jako výdaj prokazatelně vynaložený na dosažení příjmu úroky z hypotečního úvěru, kterým financovala nákup tohoto bytu?

Daň z příjmů u nadačního fondu

ID28338 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost s r. o. je zakladatelem nadačního fondu, který zajišťuje pomoc dětem ze sociálně slabých poměrů atd. Nadační fond do roku 2019 nevykazoval žádný zdanitelný příjem, přijímal a nadále přijímá pouze dary, většinou v peněžní podobě, které následně přerozděluje dle svého účelu. Daňové přiznání k dani z příjmů nadační fond doposud nepodával. V roce 2020 ale nadační fond poskytl svojí zakládají společnosti úvěr, ze kterého byly následně vypočítány úroky ve výši zhruba 5 500 Kč. Úroky byly ještě v roce 2020 splacené. Jsou tyto úroky pro nadační fond zdanitelným příjmem a musí proto nadační fond podávat daňové přiznání? Je nutné úvěr mezi zakládající společností a nadační fond úročit?

Osvobozený bezúplatný příjem

ID28379 | | Ing. Ivana Pilařová

Začala jsem účtovat s. r. o., které má velmi mnoho zápůjček a úvěrů. Je tam také bezúročná zápůjčka od společníkovy sestry a kamaráda. Předešlá paní účetní počítala úroky v ceně obvyklé, a dávala je do řádku 30 daňového přiznání. Od sestry úrok obvyklý vychází na 13 000 Kč. Od kamaráda na 50 000 Kč. Já si ale myslím, že takovýto majetkový prospěch je osvobozený dle § 19b odst. 1 písm. d), že se nikam nemusí uvádět (protože je do 100 000 Kč osvobozen) a zvyšovat tím daňovou povinnost. Mám pravdu já nebo dřívější paní účetní? 

Odpočet úroků z úvěru za část roku z důvodu pronájmu

ID28241 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Lze si uplatnit odpočitatelnou položku úroků z úvěru stavebního spoření (při splnění všech ostatních zákonných podmínek), když za leden - duben 2020 byla nemovitost celá pronajímána, ale od 1. 5. 2020 v ní bydlel již pouze vlastník, na kterého je úvěrová smlouva napsána? Lze uplatnit v daňovém přiznání poměrnou část, tedy 8 měsíců? Za období leden-duben by uplatnil poměrnou část do skutečných nákladů § 9 ZDP. 

Zdanění ručení společníka za úvěr s. r. o.

ID28165 | | Ing. Martin Děrgel

Společník ručí své s. r. o. za bankovní úvěr svou nemovitostí nezahrnutou do obchodního majetku. Za toto ručení hodlá požadovat od své s. r. o. odměnu. V jaké procentní výši úvěru se pohybuje cena obvyklá odměny za ručení? O příjem podle kterého § ZDP se bude u společníka jednat?

Úroky z úvěru v ročním zúčtování na koupi bytu a dalších pozemků

ID28124 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Zaměstnanec si chce v ročním zúčtování uplatnit úroky z hypotečního úvěru poskytnutého na koupi bytu a dvou pozemků. Jeden z nich je v katastru označen jako ostatní plocha (jiná plocha) a druhý jako orná půda. Dle všeho se jedná v prvním případě o parkovací místo a v druhém o předzahrádku k bytu. Je možné úroky z úvěru uplatnit, když byl úvěr poskytnut kromě koupě bytové jednotky i na koupi těchto dvou dalších pozemků?

Role typu úvěru při uznání nezdanitelné části základu daně u odpočtu úroků

ID27889 | | Ing. Jan Matějka

Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.

Program COVID-úvěr, finanční příspěvek od záruční banky

ID27839 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma využila program COVID-úvěr. Každé pololetí platí úrok, který časově rozlišuje do nákladu na účet 562 dle období, ze kterého úrok vznikl. Při splnění podmínek záruční banka zašle firmě tzv. finanční příspěvek v hodnotě zaplacených úroků se zpožděním nazpátek, konkrétně v roce 2020 bylo účtováno o 562 a v lednu 2021 přišel příspěvek. Jak má firma o tomto finančním příspěvku ve výší úroků účtovat? Jako o dotaci - na účet 648 do výnosů roku 2020 (kde je souvztažně náklad 562) nebo jiným způsobem?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru