Otázky s klíčovým slovem: Ukončení podnikatelské činnosti

počet otázek s klíčovým slovem : 127Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpis majetku

ID28757 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba podnikající vede daňovou evidenci. V době podnikání pořídila majetek. Jelikož byla ve ztrátě, neprováděla odpis majetku (i když je to povinnost). V letošním roce odchází do starobního důchodu a bude ukončovat podnikatelskou činnost. Pokud by majetek správně odpisovala, byl by teď plně odepsán. Jak by měl správně majetek teď vykázat za rok 2020 a při ukončení podnikatelské činnosti v roce 2021?

Odpisy po rozdělení sdružení bez právní subjektivity

ID28047 | | Ing. Jiří Vychopeň

Syn zakoupil od otce po rozdělení sdružení bez právní subjektivity k 31. 12. 2018 hmotný majetek, který otec vložil do obchodního majetku sdružení. Otec už skončil a syn pokračuje v ekonomické činnosti dál. V roce 2019 (sdružení bylo rozděleno 1. 1. 2019) odpisy řešeny nebyly. Jak má syn postupovat při odpisování? Majetek byl zařazen do 4. odpisové skupiny a už je téměř odepsaný, ale pořizovací cena zakoupené vinice je více než 40 000 Kč. Musí začít s odpisem jako při pořízení nového hmotného majetku, nebo může pokračovat v odpisech jako ve sdružení? Jedná se o vinici, která se v brzké době bude obnovovat. 

Ukončení podnikání fyzické osoby

ID28014 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba ukončila své podnikání. Eviduje pohledávky, které bude dodaňovat. Ovlivní tyto pohledávky i přehledy na OSSZ a VZP? Platí se z těchto dodaněných pohledávek pojistné?

OSVČ - důchodce ukončení podnikání

ID27602 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ bez zaměstnanců je plátcem DPH a vede DE. V majetku má osobní auto koupené r. 2016, odpisované zrychleně dle zákona. K 31. 12. 2019 byla ZC ve výši možného odpisu 5. rokem. Závazky i pohledávky měl k 31. 12. 2020 vyrovnané, Materiál ani zboží k 31. 12. 2020 nevlastnil, v nádrži auta zůstalo cca 10 litrů PHM. - Je možné vyřadit auto z obchodního majetku do soukromého vlastnictví již v lednu 2020 a výdaje s autem spojené vyřadit jako daňově neúčinné? - Pokud by vyřadil auto z obchodního majetku k 31. 12. 2020 a za ten rok ještě uplatnil odpis, jaký to bude mít dopad na ZDP a na DPH? - Nebylo by jednodušší uzavřít rok 2020 a podnikání zrušit až k 31. 1. 2021 s odregistrováním na všech daních (DP, DPH, daň silniční)?

Příjem po ukončení podnikání

ID26078 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba ukončila v roce 2017 podnikání (OSVČ s daňovou evidencí, přerušená živnost). Od roku 2016 vede soudní spor s pojišťovnou, kdy v rámci pojistného plnění (z pojištění automobilu) pojišťovna vyplatila v roce 2016 jen část pojistného plnění s tím, že zbývající část neuznala. V roce 2019 soud vydal rozsudek, ve kterém pojišťovně nařídil uhradit neuznanou část pojistného plnění. Jakým způsobem zdanit tento příjem v roce 2019, když fyzická osoba už nepodnikala? A je případně možné uplatnit související výdaje (část nákladů na advokáta, které byly soudem přiznány jen v menší výši)? Doplňujeme, že v roce ukončení podnikání se o uvedenou částku nezvyšoval základ dně, neboť se v té době nejednalo o pohledávku.

Ukončení živnosti a DPH

ID25929 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ ukončila k 29. 2. 2020 živnost. O zrušení DPH jsme požádali dodatečně 10. 4. 2020. V majetku má OSVČ hmotný majetek pořízený více než před 15 lety, a dále drobný majetek pořízený více než před 3lety. Z hlediska DPH - použiji § 79a ZDPH - z výše uvedeného majetku mi nevznikne žádná povinnost zpětného odvodu DPH, je to tak (mate mě § 13 odst. 4a, majetek se nikdy prodávat nebude, zůstane ve vlastnictví fyzické osoby, přejde tímto automaticky do osobního užívání)? Jedná se o vybavení prodejny a prakticky je nemožné soukromě tyto věci používat. Nebo může majetek zůstat zařazen a nebudu ho vyřazovat do osobní spotřeby, i když už fyzická osoba nikdy nezačne podnikat? Při použití tohoto paragrafu by vyšel dopočet DPH, což je zcela opačná situace. Případně co se stane v případě budoucího prodeje, kdy už FO není podnikatelem a podařilo by se jí prodat někdy v budoucnu část vybavení? Dále jak naložit se zálohami na el. energie - poskytnuté zálohy na plnění, která se do dne zrušení registrace neuskutečnila se vrací ve výši plného uplatněného nároku na odpočet, podnikatel však rozúčtovával el. energii i podnájemci ve vedlejších prostorách, podle odpočtových měřidel měsíčně fakturoval spotřebu a odváděl z těchto plateb DPH. Nyní tedy přijde o veškerý nárok na odpočet ze záloh uhrazených dodavatelské firmě (zatím nebylo doručeno vyúčtování energií), i když část z těch plnění byla poskytnuta podnájemci a z tohoto DPH odvedeno?

Prodej automobilu

ID25085 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba zakoupila osobní automobil na podnikající IČ a DIČ, nyní podnikání ukončila a chce tento automobil prodat sobě na své rodné číslo, s tím, že to tento automobil odvede DPH a zdaní daní z příjmu. Je tento postup možný?

Ukončení podnikání - převod živnosti

ID24922 | | JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba podniká na základě živnostenského listu, předmětem podnikání jsou stolařské práce, provozovna je vybavena dřevoobrábějícími stroji, několik zaměstnanců, skladové zásoby, stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy. Podnikatel z důvodů stáří končí podnikatelskou činnost. Zájem projevila další osoba, která chce celou živnost „odkoupit“. Jaký způsob by byl nejvhodnější a v případě změny podnikatele, budou mít zaměstnanci nárok na odstupné, i když je nový vlastník zaměstná? Jaká kriteria bude muset nový vlastník splňovat?

Prodej stroje na zmrzlinu

ID24937 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba vedla daňovou evidenci, ukončila podnikání dne 30. 9. 2019 v cukrárně. Může v lednu 2020 prodat odepsaný stroj na zmrzlinu, který stál 233 000 Kč, aniž by platila z příjmu za stroj daň?

Ukončení zemědělské činnosti OSVČ a následný převod - prodej z otce na syny

ID24713 | | Ing. Martin Děrgel

Zemědělský podnikatel, OSVČ, chce vzhledem k věku ukončit podnikání a předat zemědělský závod svým 3 synům, kteří by za tímto účelem založili s. r. o. s předmětem podnikání „zemědělská výroba“ a pokračovali v zemědělské činnnosti společně. Převod chce uskutečnit formou prodeje zemědělského závodu jako celku. Cena by byla stanovena součtem: zůstatkových cen HIM, zásob (živá zvířata) oceněných skutečnými náklady, pohledávek a závazků dle účetnictví (knihy pohledávek a závazků). Bude tento prodej osvobozený od daně z příjmů pro otce a může s. r. o. tento prodej zahrnout do svých nákladů (odpisy, zásoby)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru