Otázky s klíčovým slovem: Účetní závěrka

počet otázek s klíčovým slovem : 164Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Výkazy k zveřejnění do sbírky listin

ID29292 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 

Výroční zpráva

ID29181 | | Ing. Zdeněk Morávek

Skládka s. r. o. je neauditovanou společností - malá účetní jednotka. Společníci společnosti jsou pouze města a obce. Musí být zpracována a zveřejněna výroční zpráva nebo zpráva o vztazích?

Povinnost sestavit konsolidovanou závěrku

ID28718 | | Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Společnost A pořídila v roce 2020 75% podíl společnosti B. Společnost B vlastní 100% podíl společnosti C. Společnost C vlastní 100% společnosti D. 1. Pro určení povinnosti konsolidace s používá pravidlo, že jsou splněna dvě z níže uvedených kritérií. • výše konsolidovaných netto aktiv skupiny je vyšší než 100 mil. Kč, • výše konsolidovaného obratu je vyšší než 200 mil. Kč, • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny je vyšší než 50. Jak se vypočítává průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny, když společnost A má průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5, společnost B 1 zaměstnanec, společnost C 47, společnost D 1 zaměstnance. Jedná se o prostý součet zaměstnanců skupiny: 5 + 1 + 47 + 1 = 54? Nebo se vypočítává poměrem podle podílu v rámci konsolidačního celku: 5 * 100% + 75% * 1 + 75% * 47 + 75% * 1 = 41,75%? 2. pokud společnost A spočítá, že k 31.12.2020 splnila dvě z výše uvedených kritérií (v roce 2019 nevlastnila žádný obchodní podíl), kdy má povinnost sestavit první konsolidační závěrku? K datu 31.12.2020? Nebo k datu 31.12.2021?

Schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ

ID28269 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaké platí letos termíny a povinnosti pro schválení účetní závěrky za rok 2020 u s. r. o. a SVJ s ohledem na pokračující COVID? 

Audit - střední škola

ID28032 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

Možnost předání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím FÚ

ID28046 | | Ing. Martin Děrgel

V novele DŘ je v §21b odst. 2 a 3 obsaženo toto: (2) Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami podle odstavce 1, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů. (3) Podání podle odstavce 2 musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu... Jakým způsobem má s.r.o. docílit, aby FÚ na VR zaslal poplatníkem požadované dokumenty (např. pouze rozvahu a textovou přílohu)? a) Musí zaslat samostatně žádost a přiložit konkrétní dokumenty k odeslání do VR? Předpokládáme, že rozvaha a textová příloha by měly být v pdf? b) Musí zaslat samostatně žádost s uvedením konkrétních dokumentů a již nemusí zasílat samostatně tyto dokumenty, neboť je FÚ již obdržel v xml. souboru společně s DPPO, rozvahou, výsledovkou a textovou přílohou? c) V případě, že FÚ na VR dokumenty neodešle a VR uloží s.r.o. pokutu za nezveřejnění, může se této pokuty zprostit doložením žádosti na FÚ uvedením ID zprávy či doručenkou z datové schránky? Tzn. kdo ručí za uložení dokumentů na VR v tomto případě.

Zveřejnění závěrky

ID27808 | | Ing. Jan Matějka

Právnické osoby dosud odesílaly závěrku na veřejný rejstřík. V případě, že tak neučinily, vystavovaly se hrozbě, že je soud nejprve vyzve k doplnění do určité lhůty, a pokud tuto lhůtu nesplní, vyměří jim pokutu. Slyšeli jsme, že nyní bude závěrky odesílat do veřejného rejstříku FÚ. Zároveň jsme slyšeli, že může zveřejnění závěrky kontrolovat i správce daně a ten může bez jakékoliv výzvy rovnou udělit pokutu. Spojení těchto dvou informací nám nedává smysl. Co je tedy na těchto dvou tvrzeních pravda?

Právnická osoba a vkládání do sbírky listin

ID27603 | | Ing. Jan Matějka

Jednatel právnické osoby uložil do Sbírky listin za rok 2015 - 20188 Rozvahu a VZZ v plném rozsahu, bez přílohy. Naopak za rok 2019 vložil do Sbírky listin správně rozvahu ve zkrácené versi, VZZ v plném rozsahu, opět bez přílohy a naopak zaslal do Sbírky listin celé daňové přiznání k DPPO. Když si to uvědomil, položil účetnímu otázku, jak by měl postupovat, aby daňové přiznání nebylo do Sbírky listin uloženo (nebo aby bylo vyjmuto?). Dále ho zajímá, když jsou výkazy uloženy bez přílohy, zda je možné, resp. povinné přílohu uložit dodatečně nebo zda se v takovém případě musí ukládat celá účetní závěrka, i když po termínu, znovu.

Povinné ukládání dokumentů do Sbírky listin

ID27712 | | Ing. Martin Děrgel

Přebírám účtování společnosti jednočlenné s. r. o., MIKRO účetní jednotka, kde je ve sbírce listin pravidelně uložena pouze účetní závěrka. Rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozhodnutí a rozdělení zisku / úhrady ztráty uveřejněno není. Účetní jednotka tyto rozhodnutí má v listinné podobě "Rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady", bez notářského zápisu, ale to by mělo být v pořádku pokud se nepletu. Pokud vím, tak žádná výjimka pro MIKRO účetní jednotky není a mělo by to být zveřejněno ve Sbírce listin. Má to společnost doplnit zpětně? A od jakého účetního roku? Od závěrky roku 2014 nebo od kdy? 

Lhůta pro podání daňového přiznání DPPO - auditovaná obecně prospěšná společnost

ID25703 | | Ing. Zdeněk Morávek

Ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 248/1995 Sb., zákon o obecně prospěšných společnostech, stanoví případy, kdy obecně prospěšná společnosti musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem. Ačkoliv zákon č. 248/1995 Sb. byl k 1. 1. 2014 zrušený, podle přechodných ustanovení, § 3050 občanského zákoníku se práva i povinnosti obecně prospěšných společností řídí dosavadními právními předpisy, tedy zákonem č. 248/1995 Sb. Podle ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se podává daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ve věci výše uvedeného ustanovení daňového řádu není u pojmu účetní závěrky ověřené auditorem odkaz na příslušný zákon a zároveň není v daňovém řádu vymezený pojem "účetní závěrka ověřená auditorem". Je možné podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob obecně prospěšné společnosti, která má povinnost auditu na základě ustanovení § 19 odst. 2 zákona o obecně prospěšných společnostech, ve lhůtě stanovené v § 136 odst. 2 daňového řádu, tj. do 30. 6. následujícího roku, ačkoliv tato obecně prospěšná společnost nemá povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem dle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví? Jinými slovy, zákonem uložená povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, stanovená v § 136 odst. 2 daňového řádu se vztahuje též na zákon č. 248/1995 Sb.?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru