Otázky s klíčovým slovem: Stravenky

počet otázek s klíčovým slovem : 149Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenkové poukázky a DPH

ID28674 | | Ing. Martin Novák

Zaměstnavatel nakupuje od provozovatele restaurace jeho vlastní poukázky na obědy včetně 15% DPH. Dále je prodává svým zaměstnancům za cca poloviční cenu. Má zaměstnavatel povinnost odvádět z prodeje poukázek zaměstnancům DPH na výstupu, i kdyby si neuplatňoval DPH na vstupu při nákupu?

Stravenkový paušál

ID28443 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnavatel si stanovil podmínku pro poskytování stravenkového paušálu pro své zaměstnance takto - zaměstnanec má nárok na peněžitý příspěvek na stravu za skutečně odpracované směny, a to mininimálně 4 odpracovaných hodinách za směnu včetně přesčasů. Je tento způsob akceptovatelný? Bude se jednat u zaměstnance (jeho pracovní úvazek je 7,5 hod. denně) po odpracování části směny (např. 4 hodin) o daňově osvobozený příjem?

Stravenkový paušál

ID28312 | | Ing. Ivana Pilařová

V současné době máme zaměstnance střídavě na home office, považuje se práce z domova za odpracovanou směnu a má zaměstnanec při práci z domova nárok na stravenkový paušál?

Zaokrouhlení stravenkového paušálu ve mzdě

ID28118 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Peněžitý příspěvek na stravování ve výši 75,60 Kč za odpracovanou směnu, je maximální možná částka, která je nedaňovým příjmem zaměstnance. Jak zaokrouhlit nárok při odpracování 8 směn? Výpočet příspěvku při odpracování 8 směn: 75,60 Kč x 8 = 604,80 Kč. Mám zaokrouhlit na 605 nebo na 604 Kč?

Souběh stravenkového paušálu a stravného při pracovní cestě

ID28103 | | JUDr. Marie Salačová

Směna našich zaměstnanců trvá 8 a půl hodiny. Je běžnou praxí, že po odpracování 5 nebo 6 hodin jsou vysláni zaměstnavatelem a odjíždějí na pracovní cestu v délce trvání více 12 hodin. Mají zaměstnanci v těchto případech nárok na stravenkový paušál a zároveň na stravné?

Stravenkový paušál a stravné v jednom dni

ID28019 | | JUDr. Marie Salačová

Pracovník odpracuje v jednom dni směnu od 7-15:30 hod., v 16 hod. nastoupí na pracovní cestu, která trvá do dalšího dne. Je možno mu poskytnout za odpracovanou směnu stravenkový paušál (stravenku) a za dobu, kdy byl na pracovní cestě (delší než 5 hod) stravné? Prosím o uvedení příkladů, kdy má zaměstnanec nárok na stravenkový paušál (stravenku) a stravné v jeden den. 

Navýšení ceny při úhradě stravenkami

ID27972 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. hradí některé přijaté faktury stravenkami. V tom případě ale dodavatel požaduje uhradit vyšší cenu, než jaká je celková částka faktury. Např. faktura je na 100 Kč, při platbě stravenkami je třeba uhradit 120 Kč. Je možné si tento příplatek k ceně dát do daňových nákladů, tj. zaúčtovat výdej té jedné stravenky v hodnotě 20 Kč oproti účtu 518? Je pro daňovou uznatelnost podstatné, zda dodavatel na své faktuře vyčíslí částku k úhradě stravenkami? 

Nepeněžní příspěvek na stravování od 1. 1. 2021

ID27985 | | Ing. Ivana Pilařová

Od 1. 1. 2021 se v souvislosti se zavedením „stravenkového paušálu“ změnilo i ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4) zákona o daních z příjmů. Prosím o potvrzení či vyvrácení mnou přijatých závěrů, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci:

1) nepeněžní plnění ve formě stravenky nebo přímé úhrady za jídlo,

2) ve formě vyplaceného stravenkového paušálu.

V obou modelových případech bude částka hrazená zaměstnavatelem 100 Kč.

Ad 1) Na straně zaměstnavatele bude daňově uznatelná částka 55 Kč a nedaňová položka 45 Kč. V souladu s § 6 odst. 9 písm. b) ZDP pak nemusí zaměstnanec ani od 1. 1. 2021 nic přidaňovat, přičemž ani nedaňová část 45 Kč nebude podléhat odvodům pojištění. Pokud zaměstnavatel nepožaduje od zaměstnance ani úhradu nedaňové části, je vše u zaměstnance vyrovnáno. Od 1. 1. 2021 se tedy v tomto případě nic nemění.

Ad 2) V případě stravenkového paušálu bude celá částka 100 Kč u zaměstnavatele daňově uznatelná, přičemž u zaměstnance bude částka 24,40 Kč (přesahující 70 % ze 108 Kč - stravné 5-12 hod.) dodaněna a současně bude podléhat odvodům pojištění. Jsou mé úvahy v těchto případech správné?

Stravenkový paušál, stravenky a vazba na výši stravného

ID27984 | | Ing. Ivana Pilařová

Pokud se obchodní společnost rozhodne, že bude části zaměstnanců poskytovat stravenkový paušál např. ve výši 60 Kč na den, dále části stravenky v nominální hodnotě výši 80 Kč, kde bude bude příspěvek za společnost také celkem 60 Kč, z části ve výši 55 % do nákladů, z části ze sociálního fondu, zbylou část (20 Kč) uhradí zaměstnanec. Existuje při nastavení výše stravenkového paušálu nějaká vazba na výši stravného, které společnost určí pro časový úsek 5-12 hod trvání služební cesty pro rok 2021, tzn. zda se výše stravenkového paušálu musí odvozovat od výše stravného pro daný rok, jak jej určí obchodní společnost pro dané období?

Dohoda o srážkách ze mzdy

ID27919 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je nutné v dohodách o srážce ze mzdy dle § 146 písm. b) zákoníku práce uvádět přesnou částku v Kč? Je možné nahradit konkrétní výši částky nahradit popisem výpočtu srážky či odkazem? Jedná se o tyto dohody o srážce:

1. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části stravenek. Počet stravenek se každý měsíc mění, tím pádem i se mění i celková výše srážky za stravenky za každý měsíc. Bylo by administrativně náročné podepisovat každý měsíc novou dohodu o srážce. Je možné v dohodě stanovit výši srážky popisem výpočtu, kdy výše srážky se bude každý měsíc rovnat součinu počtu stravenek náležejících za daný měsíc dle vnitřního předpisu zaměstnavatele a konkrétní výše příspěvku zaměstnance na 1 stravenku?

2. Dohoda o srážkách ze mzdy za účelem úhrady části benefitu v oblasti vzdělávání (mimo rámec odborného rozvoje dle § 227 ZP). Dohoda o srážkách je součástí dohody o účasti v daném vzdělávacím kurzu. Po zaměstnanci se žádá v případě účasti na kurzu, aby uhradil i registrační poplatek, jehož výši však určuje poskytovatel kurzu v GBP. Sazebník poplatků je vyvěšen na www stránkách poskytovatele, v průběhu roku je neměnný. Poskytovatel fakturuje zaměstnavateli pak sice tyto částky v Kč, přepočítává je však kurzem, který dopředu není znám. Kurz pro přepočet měny bychom ostatně neznali ani v případě, kdyby poskytovatel fakturoval v GBP. Nejdříve je dohoda o vzdělávání, poskytovatel pak fakturuje tyto poplatky se zpožděním. Je nutné uzavírat samostatnou dohodu o srážkách ze mzdy na konkrétní částku srážky v Kč, až bude známa, nebo je možné v dohodě o srážce odkázat na platný sazebník poskytovatele v GBP s tím, že částka bude přepočtena na Kč kurzem poskytovatele?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru