Otázky s klíčovým slovem: Srážková daň z příjmů

počet otázek s klíčovým slovem : 271Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vystoupení orchestru v zahraničí

ID29214 | | Ing. Martin Děrgel

Náš orchestr vystoupí na zahraničních festivalech ve Švýcarsku a v Japonsku. Ve smlouvě s pořadatelem je uvedeno: pořadatel uhradí ubytování vč. snídaně, dopravu nástrojů a našemu orchestru uhradí honorář v úrovni ceny netto. V netto výši také fakturujeme podle smluvních podmínek zahraničnímu pořadateli. Dle našeho názoru je ale pro správné stanovení základu daně pro účely daně z příjmu, ale možná i pro účely správného stanovení základu daně pro účely DPH, částka v úrovni ceny netto neúplná. Vycházíme z toho, že v případě, kdy s naším orchestrem vystoupí zahraniční umělec v ČR vypočítáváme srážkovou daň a DPH, které následně odvádíme. Jak máme v tomto případě postupovat? Požádat zahraničního pořadatele o potvrzení o odvedení srážkové daně, kde bude vyčíslen základ pro její výpočet? Opět vycházíme z české legistalivy. Nebo faktura za honorář bude jen ve výši netto a do účetnictví jako tržba vstoupí také jen hodnota v netto? Jak tedy správně zaúčtovat smluvený honorář a jak vypořádat všechny daňové povinnosti v ČR?

Nerozdělený zisk z minulých let - osvobození od srážkové daně

ID29023 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud si matka s. r. o. bere od dcery s. r. o. (matka je 100% společník) nerozdělený zisk minulých let, je tato transakce osvobozená od srážkové daně?

Zaměstnavatel nereaguje - srážková daň

ID29009 | | Bc. Stanislav Suchan

Cizí státní příslušník (občan Ruské federace) - byl zaměstnavatelem jaksi automaticky oproti roku 2020 přehodnocen z daňového rezidenta na daňového nerezidenta, a tudíž mu z jeho brigády byla sražena srážková daň. Byl ochoten daňové rezidentství doložit, ale zaměstnavatel se s ním odmítl bavit. Známý posílal zaměstnavateli i dopis přes datovou schránku, že s přeřazením na daňového nerezidenta nesouhlasí, a s informací, že je ochoten daňové rezidentství doložit. Ale zaměstnavatel nereaguje. Vím, že problematiku daňového rezidentství upravuje zákon o daních z příjmů a pokyn Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických osob ... - č. j. 50098/12-3130-11042. Např. podle zákona o daních z příjmů jsou daňový rezidenty ČR poplatníci, kteří se zde obvykle zdržují nebo mají na území ČR bydliště. Podle Pokynu Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických osob ... - č. j. 50098/12-3130- 11042 dále uvádí možnosti, jakým způsobem prokázat daňové rezidentství. Vím také, že existuje možnost získat potvrzení o daňovém domicilu od finančního úřadu. Ale to se platí, a navíc se váže pouze k určitému datu. Takže v průběhu roku by bylo zapotřebí více potvrzení, takže by se to výrazně prodražilo. Známý tedy preferuje jiné varianty, jak prokázat daňový domicil, např. smlouvu o nájmu bytu, potvrzení o zaměstnání na hlavní pracovní poměr, příp. čestné prohlášení. Ale problém je v tom, že problematiku daňového rezidentství zaměstnavatel se zaměstnancem odmítá řešit. Všechny občany třetích zemí, kteří v ČR nemají trvalý pobyt, automaticky hází do jednoho pytle, asi z důvodu administrativního zjednodušení. Co dělat se zaměstnavatelem, který nekomunikuje? Je možné podat stížnost na finanční úřad kvůli nekomunikaci? Jak má zaměstnanec doložit zaměstnavateli daňové rezidentství, když k tomu nemá možnost? Předpokládám, že finanční úřad se zastane zaměstnavatele, jelikož mu asi vadit nebude, že (papírově) odvádí srážkovou daň.

Daň z příjmů fyzických/právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby

ID28740 | | Bc. Stanislav Suchan

Naše firma nakupuje autorská práva ze zahraničí. Z úhrady provádíme srážku daně z příjmů dle zvláštní sazby (dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění), a na základě Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí odvedeme uvedenou daň na finanční úřad. Velmi často bývá majitelem autorských práv zahraniční fyzická osoba, kterou zastupuje agentura – právnická osoba. Tato agentura také vystavuje fakturu na autorská práva klienta, kterého zastupuje. My hradíme tuto fakturu. V Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí uvádíme v těchto případech v kolonce Příjemce: právnickou osobu a daň platíme na účet s předčíslím 7712 – Daň z příjmů právnických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby. Je tento postup správný? Nebo máme uvádět jako Příjemce: fyzickou osobu a daň platit s předčíslím 7720?

Čerpání podílu na zisku před schválením účetní závěrky

ID28255 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. za rok 2020 vygenerovala zisk. Zatím nemá společnost ještě hotovou a schválenou účetní závěrku za rok 2020, ale společník chce již nyní čerpat částečně zisk před schválením účetní závěrky (ve společnosti je nerozdělený zisk z minulých let, který by toto čerpání pokryl) a po schválení účetní závěrky ještě zbytek. Je to možné? Za jakých podmínek? Kdy by byl odvod srážkové daně?

Potvrzení o sražení daně

ID28366 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Doplňující otázka: Jak bychom měli postupovat, pokud nám polský partner nepošle včas potvrzení o stražení daně od polského FÚ? Bylo by možné místo zápočtu sražené daně na daň z příjmů za rok 2020, uplatnit sraženou daň jako přímý daňový náklad roku 2021 (účtovat o ní na účtu 538)?

Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce

ID27546 | | Romana Smékalová

Jednatel společnosti na základě smlouvy o výkonu funkce pobírá odměnu ve výši 1 000 Kč a dále má u stejné společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce na administrativní práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Prohlášení k uplatnění slevy neučinil, podepsané prohlášení má u hlavního zaměstnavatele. Jak bude probíhat zdanění těchto příjmů? Ze smlouvy o výkonu funkce jednatele a dohody o provedení práce bude odvedena srážková daň nebo musí být příjem sečten a odvedena zálohová daň. Ze smlouvy o výkonu funkce bude odvedeno zdravotní pojištění?

Nerezident - zdaňování příjmů v ČR

ID28096 | | Ing. Josef Rajdl

Zemědělská společnost platí pachtovné ze zemědělských pozemků občanovi JAR v částce 3 000 Kč a občanovi Austrálie 20 000 Kč. Tito v ČR pobývají cca 14 dní ročně nebo vůbec a jiné příjmy v ČR pravděpodobně nemají. V podstatě to nemáme jak ověřit (smlouvy s námi uzavřeli v zastoupení). Musíme oběma při výplatě pachtu daň zajištovat (případně uplatnit daň srážkou) a odvádět FÚ?

Zdanění tantiém - český společník irské společnosti

ID28023 | | Ing. Martin Děrgel

Společníkem irské společnosti je česká fyzická osoba, která od dubna 2021 bude pro tuto společnost pracovat výhradně z České republiky na základě smlouvy, která je obdobou smlouvy o výkonu funkce, tak jak uvádí ZOK (smlouva bude ale uzavřena podle irského práva). Jakým způsobem bude probíhat zdanění této odměny? Je tento příjem podřazen pod článek Tantiémy? Zahrnují tantiémy obecně odměny za pravidelnou činnost statutárního orgánu (právě jak zmíněná smlouva o výkonu funkce)? Domníváme se, že zdanění bude v ČR, ale nevíme, jestli přes srážkovou daň, zda se má registrovat irská společnost jako zaměstnavatel apod. 

Doplňující otázka:

Nerozumíme větě "Zdanění těchto příjmů ze závislé činnosti v ČR tak neproběhne klasicky v zastoupení zaměstnavatelem formou záloh, jelikož irská firma dle § 38c ZDP nemá status českého „plátce daně“ z příjmů ze závislé činnosti." Co se tím myslí a z čeho to vyplývá?

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO

ID27716 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnavatel byl nucen kvůli covidu uzavřít svůj provoz a dostal od státu příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Nyní dostali zaměstnanci od zaměstnavatele za rok 2020 potvrzení o příjmu a někteří z nich mají také jiné příjmy než od toho jednoho zaměstnavatele a musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U některých - studentů - v přiznání vyjde celková daň za rok 2020 nulová a bude jim již odvedena zálohová a srážková daň, mj. od zaměstnavatele, který dostal příspěvek za covid, vrácena např. ve výši 5 000 Kč. Má nějaký vliv to, že jejich zaměstnavatel dostal dotaci, příspěvek, že by jim nakonec ta jejich odvedená daň ve mzdách nemohla být prostřednictvím přiznání vrácena?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru