Otázky s klíčovým slovem: Společnost s ručením omezeným

počet otázek s klíčovým slovem : 3264Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

ID28427 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Odpis úroků z prodlení

ID28511 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s ručením omezeným na základě výzvy dodavatele zaúčtovala v roce 2014 vyčíslené úroky z prodlení na účet 544 nedaňově. Firma úroky dosud neuhradila a ani je nikdo nevymáhal. Je možné odepsat tyto úroky do daňových výnosů v roce 2020?

Darování nemovité věci - daně

ID28464 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba daruje svoji nemovitost do s. r.o., ve kterém je jediný společník a zároveň i jediný jednatel. Jaké budou prosím daňové dopady u společnosti? Dočetli jsme se, že v ZDP je uvedena povinnost dodanit bezúplatný příjem, nicméně zároveň v situaci, kdy je plnění použito pro zdanitelnou činnost, tak je možno o stejnou hodnotu ZD také snížit. Použije se tento postup i v případě darování nemovité věci? 

Účtování exekuce - nákladů

ID28467 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnosti s r. o. bylo z účtu strženo - odměna exekutora, včetně DPH - 6 655 Kč, náklady oprávněného, včetně DPH + další náklady exekuce. Jak prosím zaúčtovat? Je to daňový nebo nedaňový náklad a lze uplatnit DPH? 

Kancelář v rodinném domě

ID28362 | | Ing. Jiří Vychopeň

V rodinné domě, který není v obchodním majetku s. r. o., ale je ve vlastnictví manželky společníka s. r. o., si v podkroví vybudovala s. r. o. kancelář. Lze použitý materiál, pokud nepřesáhne výše 80 000 Kč, uplatnit v nákladech? Musí vlastník domu, když jde o spojené osoby, požadovat nájemné?

Finanční výkazy - změna právní formy

ID28271 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o. patří do kategorie mikro účetní jednotka. Realizuje projekt změny právní formy ze s. r. o. na a. s. Projekt změny právní formy je vyhotoven k datu 31. 12. 2020, což je zároveň i rozvahovým dnem. Pro účely ocenění jmění společnosti znalcem, byla sestavena účetní závěrka s výkazy v plném rozsahu. 1) V jakém rozsahu má společnost zaslat výkazy na FÚ v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob, a zveřejnit v OR? Dosud zasílala a zveřejňovala rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky. Má pokračovat v rozsahu výkazů pro mikro účetní jednotky a nebo s ohledem na změnu právní formy zveřejnit rozvahu v plném rozsahu? 2) Jaké oznamovací povinnosti a k jakému datu společnosti plynou ve vztahu k finančnímu úřad ?

OSVČ - umělec a založení s. r. o.

ID28432 | | Ing. Petra Konderlová

Umělec, herec, OSVČ, si chce založit pro své podnikání s. r. o. Chce pod hlavičkou s. r. o. fakturovat své výkony umělce. Může takto podnikat a ze zisku s. r. o. si odvádět podíl ze zisku? 

Čerpání podílu na zisku před schválením účetní závěrky

ID28255 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. za rok 2020 vygenerovala zisk. Zatím nemá společnost ještě hotovou a schválenou účetní závěrku za rok 2020, ale společník chce již nyní čerpat částečně zisk před schválením účetní závěrky (ve společnosti je nerozdělený zisk z minulých let, který by toto čerpání pokryl) a po schválení účetní závěrky ještě zbytek. Je to možné? Za jakých podmínek? Kdy by byl odvod srážkové daně?

Vklad do nadace

ID28397 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. založila nadaci - nadační kapitál tam vložila pouze tato společnost s. r. o. Má také 100% obchodní podíly ve dalších dvou společnostech - v jiné společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti - tyto podíly přeceňuje ekvivalencí. Musí přeceňovat ekvivalencí i svůj vklad do nadace?

Doplňující dotaz:

Společnost s r. o. vložila vklad do nadace již v roce 2016, ekonomický užitek z nadace žádný nemá a ani ho neočekávala, vklad eviduje na účtu 069. Měl by být tedy tento vklad přeúčtován na nákladový účet (jaký)? Pokud by k přeúčtování došlo v roce 2021, byl by to pro společnost s. r. o. nedaňový náklad? Mohu poprosit o odkaz na ustanovení zákona, který tuto otázku řeší? 

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

ID28317 | | RNDr. Libor Fiala

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru