Otázky s klíčovým slovem: Společné jmění manželů

počet otázek s klíčovým slovem : 103Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nákup, prodej cenných papírů v SJM

ID29253 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Manželé, kteří mají SJM mají každý zřízený svůj účet u obchodníka s cennými papíry na své jméno a občas si každý sám zrealizuje nějaký obchod, který podléhá zdanění dle § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjem. I když mají každý svůj účet u obchodníka s CP znějící na své jméno, bude nutné vykazovat v daňovém přiznání k DPFO všechny zrealizované obchody společně pouze u jednoho z nich? Nebo by mohl každý sám své? 

Daňový režim prodeje nemovitostí ve spoluvlastnictví manželů při výkonu podnikatelské činnosti jednoho z nich

ID29096 | | Ing. Jiří Nigrin

Manžel získal darem od své matky pozemky, načež manžel následně poloviční podíl na těchto pozemcích daroval své ženě. Z toho usuzuji, že dotčené pozemky nejsou součástí SJM. Dále manžel postavil na pozemcích v rámci své podnikatelské činnosti rodinné domy, které prodal. Protože polovinu pozemků vlastnila jeho žena, získala taktéž poloviční podíl na těchto budovách, které tak splynuly s pozemky. Jedná se nyní o daňové dopady u obou manželů. Je-li předpoklad, že nemovitosti nespadají do SJM, správný, pak každý z manželů zdaní polovinu z prodeje. Je správná domněnka, že manžel zdaní příjem v rámci § 7 jako příjem z podnikání a manželka jako § 10 ostatní příjem, protože podnikatelské činnosti se nevěnuje (je na rodičovské dovolené)? Může manželka uplatnit polovinu výdajů, které manžel vynaložil na stavbu nemovitostí v rámci své podnikatelské činnosti? Je možné případně zdanit příjem manželky u manžela? Je správná teze, že prodejem nemovitostí se manžel stal plátcem DPH, zatímco jeho žena nikoliv, neboť samostatně neuskutečňuje ekonomické činnosti?

Společné jmění manželů

ID28631 | | JUDr. Vlasta Víghová

Manžel zdědil po svém dědečkovi rodinný dům. Tento dům je tedy ve výhradním vlastnictví manžela. Nyní spolu manželé tento rodinný dům opravují - kupovali nová okna, zateplují ho, předělávají rozvody atd. Některé věci platí manžel ze svého účtu a fakturace je na jeho jméno. Jiné věci ať už nákup a montáž oken, movité věci do RD kupuje manželka na své jméno a platí ze svého účtu. Pokud by došlo k rozvodu - bude mít manželka nárok na polovinu toho, co do RD manžela spolu investovali? Ať už by se jednalo např. platby manžela z jeho účtu nebo platby manželky ze svého účtu. Každý má svůj účet na své jméno. Byly by opravy, resp. movité věci děleny na polovinu bez ohledu na to z čího účtu a na jaké jméno byla vystavena faktura? Děkuji za vysvětlení společného jmění manželů a využití případných peněz. 

Zúžení SJM v polovině roku

ID28562 | | Ing. Jan Ployer

Manželé mají nemovitost v SJM. Nemovitost pronajímají a manžel příjmy z pronájmu vždy zdaňoval. V polovině roku došlo k zúžení SJM. Za rok, kdy došlo k zúžení SJM a nemovitost v polovině roku připadla manželce, bude podávat daňové přiznání manželka, nebo lze, aby za dobu, kdy byla nemovitost v SJM, podával daňové přiznání manžel a manželka za dobu, kdy nemovitost byla jen její? 

Zúžení SJM

ID28194 | | Ing. Josef Rajdl

Manželé provedli zúžení a vypořádání SJM, kdy jedna nemovitost ve výši 20 mil. Kč patří tímto úkonem pouze manželce. Druh tohoto příjmu není dle mého názoru předmětem daně [§ 3 odst. 4 písm. c) zákona o daních z příjmů], a tudíž se nikde neuvádí. Nepodléhá tak ani oznámení dle § 38v zákona o daních z příjmů. Naopak, pokud by např. manžel daroval manželce nemovitost, kterou získal např. dědictvím, tak by tento dar, pokud by přesáhl částku 5 mil. Kč, oznámení o osvobozených příjmech podléhal?

Nákup a prodej nemovitosti v SJM

ID27991 | | RNDr. Libor Fiala

V rámci SJM během roku manželé nakoupili jako fyzické osoby nepodnikající 8 nemovitostí, tři nové byty a pět bytů s kolaudačním rozhodnutí delší než 5 let. Byty by rádi zrekonstruovali a vybavili. Následně by je zhruba po roce prodali. Manželé jsou jinak oba OSVČ v oblasti služeb. Jeden je plátce DPH a druhý nikoliv. Jak budou postupovat v rámci daně z příjmů a daně z přidané hodnoty? Daň z příjmů budou oba rovným dílem, nebo částečně, nebo pouze jeden z nich podle §10, kdy bude brát příjem pouze jako rozdíl mezi prodej a nákup včetně oprav a vybavení? Nebo je nákup a prodej bráno jako podnikání §7? Jak budou postupovat z pohledu DPH? Pokud ano odpočet DPH na rekonstrukci je možný?

Pořízení nemovitosti na podnikání do SJM

ID27834 | | Ing. Martin Svoboda

Manželé pořizují do SJM nemovitost (nebytovou jednotku), která bude sloužit k poskytování ubytovacích služeb s tím, že ubytovací služby bude poskytovat manželka na základě svého živnostenského oprávnění. Manželka je zároveň plátcem DPH (manžel je také OSVČ, ale neplátce DPH). Veškeré příjmy z poskytování ubytovacích služeb bude vykazovat manželka ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zároveň bude ze všech těchto příjmů odvádět DPH v sazbě 10%. Může si manželka uplatnit 100% odpočet DPH z pořizovací ceny této nebytové jednotky? 

Osvobození od daně z příjmů při vypořádání SJM

ID27689 | | Ing. Josef Rajdl

Ustanovení § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanoví, že předmětem daně nejsou příjmy z rozšíření rozsahu, nebo vypořádání společného jmění manželů. Není zde u tohoto ustanovení odkaz na žádnou omezující lhůtu ani na občanský zákoník. Občanský zákoník však stanoví, že lhůta na vypořádání SJM po rozvodu je 3 roky. Pokud fyzické osoby (bývalý manžel a bývalá manželka) se na základě dohody o vypořádání SJM vzájemně vyrovnají až po lhůtě 3 let stanovených občanským zákoníkem, má tato skutečnost vliv na předmětné ustanovení daně z příjmů? Čili znamená to, že pokud nedodrželi lhůtu stanovenou občanským zákoníkem, vznikla by jim povinnost po této lhůtě zaplatit daň z příjmů z vypořádání SJM? Jak jsem uvedl, v zákoně o daních z příjmů žádná omezující ustanovení lhůtou není, ani zde není odkaz na občanský zákoník ani v pokynu GFŘ D-22 jsem k tomuto ustanovení nic nenašel. 

Nájem bytu ve společném jmění manželů a obrat pro DPH

ID27169 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba má příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů ze samostatné činnosti a zároveň má příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů z nájmu bytu. Příjmy z nájmu dosahuje ze společného jmění manželů. Budou se pro účely obratu pro DPH příjmy z nájmu přičítat k příjmům z podnikání? Hraje pro účely stanovení obratu pro DPH nějakou roli, že pronajímané byty jsou ve společném jmění manželů? 

Zdanění pachtovného z pozemků daní z příjmů

ID27093 | | Ing. Josef Rajdl

V dubnu zemřel poplatník, starobní důchodce, který měl příjmy pouze z pachtovného za pronájem orné půdy (polí). Danil dle § 9 zákona o daních z příjmů, 30% výdajovým paušálem. Pole nebyla ve společném jmění manželů, byla pouze poplatníka. V dědickém řízení, které bylo ukončeno v září, zdědily pozemky děti. Příjem z pachtovného bude vyplacen na účet zemřelého poplatníka v prosinci, jeho účet byl v rámci dědického řízení převeden na manželku poplatníka. Pachtovné bude vyplaceno v souladu s pachtovní smlouvou zpětně za období hospodářského roku říjen minulého roku až září letošního roku. Kdo bude danit daní z příjmu příjem z pachtovného za daný rok - pozůstalá manželka nebo děti?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru