Otázky s klíčovým slovem: Spojené osoby

počet otázek s klíčovým slovem : 190Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nepřímé náklady související s držbou podílu na dceřiné společnosti

ID29469 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost nevykazuje žádnou ekonomickou činnost, ke které byla založena. Společnost má pouze příjem ve formě: 1. úroků z poskytnutých dvou úvěrů, 2. kurzových zisků z přecenění závazků a pohledávek, 3. přijaté dividendy plynoucí od dceřiné společnosti. Společnost vykazuje tyto režijní (nepřímé) náklady: • audit účetní závěrky, vedení účetnictví, poradenství z oblasti IFRS, finančnictví, daní, právní poradenství, služby notářské, • překlady do cizího jazyka, poštovné, spotřeba kolků • nájemné nebytových prostor, pojistné majetku, • nákladové úroky z provozního úvěru, bankovní poplatky z běžného účtu, • správní poplatky – ověření podpisu, konverze dokumentu. Částka odpovídající 5 % z přijatých dividend je vyšší, než jsou celkové náklady společnosti související s veškerými činnostmi společnosti. Dotaz: Jak stanovit výši nepřímých nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti dle § 25 odst. 1 zk) ZDP? Je potřeba vyloučit veškeré režijní (nepřímé) náklady (jelikož 5 % z dividend je vyšší než celkové náklady), nebo je možné například využít poměr osvobozených a celkových příjmů, a tímto poměrem násobit celkové režijní (nepřímé) náklady?

Vyplacení nerozděleného zisku mateřské společnosti - osvobození podílů

ID29173 | | Ing. Martin Bureš

Společnost Matka a. s. v rámci svých investic koupila společnost Dcera s. r. o. v 08/20. Je jejím 100% vlastníkem. Na valné hromadě 06/2021 by chtěli schválit uzávěrku a rozhodnout o vyplacení nerozděleného zisku osvobozeného od daně z přijmu. Je toto možné? V jenom ze článků jsem našla, že aby byla splněna definice mateřské společnosti musí být splněn časový test držení podílu. ( po dobu nejméně 24 měsíců nepřetržitě zákonem o daních z příjmů stanovený podíl na základním kapitálu jiné společnosti). Podle tohoto by mohli svolat valnou hromadu až 08/2020 a rozhodnout o vyplacení ze zisku s osvobozením až po tomto termínu?

Prodej podílu v s.r.o. - osvobození

ID29157 | | Ing. Martin Bureš

Matka s. r. o. je 100% vlastníkem dcery s. r. o. od roku 2017. Pokud matka prodá dceru (celý svůj podíl), je tento příjem z prodeje podílu pro matku osvobozený? Pokud bude podíl dcery prodán společníkům matky, jedná se o spojené osoby, a musí být tudíž cena podílu tržní, i kdyby prodej podílu byl osvobozen? 

Přečerpání dovolené při přeměnách společností

ID29372 | | JUDr. Petr Bukovjan

Společnost A bude v rámci projektu rozdělení - odštěpěním - sloučením rozdělena a část zaměstnanců bude převedena na odštěpenou část, která se sloučí se společností B. Rozhodný den projektu je 1. 9. 2021. Jeden zaměstnanec ke dni 31. 8. 2021 již vyčerpal celý nárok na roční dovolenou. Je možné část "přečerpané" dovolené ke dni 31. 8. 2021 nějakou formou převést na nového zaměstnavatele společnost B? Rádi bychom se vyhnuli tomu, aby zaměstnanec poměrnou část náhrady mzdy vracel a abychom u něj evidovali neplacené volno. Jedná se o zaměstnance, který přechází ze společnosti A do společnosti B z důvodu projektu odštěpení, tj. je součástí odštěpované části.

Časový test osvobození od daně z příjmu při vkladu podílu do jiné společnosti

ID28875 | | Ing. Martin Bureš

Fyzická osoba nabyla v podíl v s. r. o. Následně tento podíl vložila jako nepeněžitý vklad do jiné společnosti (holandské BV). Nyní prodává část svého podílu v této holandské společnosti. Od jakého okamžiku se bude počítat časový test na osvobození od daně z prodeje podílu?

Fakturace OSVČ svému s. r. o.

ID29176 | | Ing. Ivana Pilařová, JUDr. Vlasta Víghová

Fyzická osoba má živnostenský list na dopravu a provozuje tuto živnost se svými dvěma zaměstnanci - řidiči. Bude fakturovat každý měsíc dopravu zaměstnanců včetně jednatele personální agentuře (jednočlenné s. r. o.). Fyzická osoba, jednatel i společník personální agentury s. r. o. je jedna a tatáž osoba. Doprava zaměstnanců není svozem jednotlivých zaměstnanců do jejich práce (přidělení k uživateli do továrny). Jedná se např. o dopravu na zdravotní prohlídky, na školení BOZP zamců atd. U jednatele se jedná o cesty z sídla firmy k jednotlivým uživatelům, kde jsou přiděleni zaměstnanci s. r. o. této personální agentury. Sám jednatel neřídí. Bude se jednat u s.r.o. o daňový náklad? Nebude docházet k dodanění mzdy u zaměstnanců a jednatele s. r. o.? Není problém, že ve smluvním vztahu vystupuje stejná osoba (OSVČ = jednatel = společník)?

100% obchodní podíl jako základní kapitál

ID28881 | | Ing. Martin Bureš

Firma A s. r. o. se stala společníkem firmy B s. r. o. U obou společností je stejný jednatel. Firma A ze svého bankovního účtu uhradila na účet firmy B 100% podíl do obchodního podílu. Firma B eviduje tento vklad jako základní kapitál. Na jaké účty zaúčtovat tyto operace u firmy A a u firmy B?

Prodej akcií po transformaci společnosti

ID28653 | | Ing. Martin Bureš

Byla provedena transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Společník se rozhodl své akcie prodat. Podíl ve společnosti s ručením omezeným vlastnil více než 5 let. V případě transformace na a. s. se počítá nový časový test pro osvobození 5 let nebo se časový test nepřerušuje? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. s) hovoří o osvobození a zachování časového testu pouze u obchodních podílů, při transformaci na a. s. se obchodní podíl přeměňuje na akcie.

Prodej akcií mateřské společnosti zaměstnancům dceřiné společnosti

ID28797 | | Bc. Stanislav Suchan

Jsme dceřiná společnost vlastněná 100% naší mateřskou společností. Mateřská společnost bude prodávat akcie našim zaměstnancům (zaměstnancům dceřiné společnosti). Prodej bude za zvýhodněné ceny, tj. za ceny nižší než ceny stanovené znaleckým posudkem. Bude takový příjem příjmem našich zaměstnanců, a pokud ano, jakým způsobem bude postupováno při zdanění rozdílu ceny (mezi prodejní cenou a cenou stanovenou znaleckým postupem) u našich zaměstnanců a zda tento příjem bude podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Odpočet na VaV - spojené osoby

ID28687 | | Ing. Martin Děrgel

Realizujeme projekt VaV a uplatňujeme odpočet dle § 34a. Je možno do odpočtu zahrnout i náklady na pořízený materiál nakoupený od spojené osoby - dceřiné společnosti? Materiál jinak splňuje podmínky pro možný odpočet.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru