Otázky s klíčovým slovem: Sociální pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 289Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ

ID28957 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Firma A (OSVČ) má ke dni 30. 6. 2021 celkem 20 zaměstnanců, nyní byla založena firma B (s. r. o.) a formou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 a násl. ZP) má být převedeno ke dni 1. 7. 2021 celkem 18 zaměstnanců z A na B. Jakým způsobem tento „přechod“ zúřadovat ve vztahu k SSZ a ZP: standardně odhlášky, přihlášky SSZ a hromadná oznámení pro ZP pokud ano, s jakým kódem? Nebo je možno oznámit tento přechod SSZ a dotčeným ZP nějakým jiným způsobem - např. pouze dopisem se seznamem dotčených zaměstnanců vč. rodných čísel, adres apod.?

Společník a pronájem bytu

ID28580 | | RNDr. Libor Fiala

Pronájem bytu společníka společností s. r. o. (cizinec) bude nedaňový výdaj? Nemusíme odvádět SP a ZP? Jak by to bylo v případě zaměstnance, šlo by o nepeněžní příjem tzn. přidanění ve mzdě? 

Vrácení části nepeněžního plnění a snížení vyměřovacího základu pro sociální pojištění u zaměstnance

ID28655 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnavatel vyslal v roce 2020 zaměstnance dočasně do Norska na základě dohody o přidělení se zahraničním subjektem. Právně nadále trval pracovní poměr s českým zaměstnavatelem. Zaměstnanec a zaměstnavatel se písemně se dohodli, že zaměstnavatel bude platit za zaměstnance měsíční zálohy na norskou daň včetně doplatků při vyúčtování daně v norském daňovém přiznání za rok 2020, které by tam byl povinen platit ze svého příjmu ze zaměstnání, a tuto zálohu ani doplatek daně mi nebude strhávat ze mzdy. Dohoda obsahuje i ustanovení o tom, že případný přeplatek norské daně bude rovněž vrácen zaměstnavateli a nebude jej inkasovat zaměstnanec. Po dobu vyslání zaměstnanec nadále podléhal předpisům sociálního pojištění v ČR. V souladu s českými předpisy, představuje záloha na norskou daň, kterou platil zaměstnavatel místo zaměstnance a nestrhával mu ji ze mzdy, nepeněžní příjem zaměstnance, který podléhá zdanění a zpojistnění v ČR. Zaměstnavatel proto tento nepeněžní příjem také zpojistňoval. Otázka zdanění takového plnění není předmětem dotazu v tomto příspěvku. V dubnu 2021 podal zaměstnanec daňové přiznání v Norsku, ze kterého vyplynul přeplatek daně, který bude připsán na účet českého zaměstnavatele v souladu s podepsanou dohodou. Domníváme se správně, že částka vrácené norské daně představuje snížení nepeněžního příjmu zaměstnance zpojistněného v minulosti a o tento může český zaměstnavatel snížit vyměřovací základ pro sociální pojištění v měsíci, kdy k vrácení příjmu došlo?

Ošetřovné po celý měsíc a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance

ID28609 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnankyně po celý kalendářní měsíc duben ošetřovala své dítě - krizové ošetřovné z důvodu uzavření mateřské školky. Zaměstnavatel zaměstnankyni přispívá na její penzijní připojištění se stát. příspěvkem měsíčně 800 Kč. Tento příspěvek zaplatil také v měsíci dubnu. Představuje tato platba nějaký problém nebo nemá žádný význam, neboť se jedná o příjem osvobozený od daně z příjmů, a tudíž i od sociálního a zdravotního pojištění ?

Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené

ID28559 | | Ing. Ivana Pilařová

Zaměstnancům poskytujeme stravenkový paušál v celkové výši Kč 110 (75,60 + 34,40). Pokud bude zaměstnanec čerpat 1/2 dne dovolené (4 hod.) má také nárok na strav. paušál, ale z celkové částky Kč 110 se mu bude srážet daň, sociální i zdravotní pojištění?

Zaměstnání malého rozsahu a platba sociálního a zdravotního pojištění

ID28541 | | Ing. Antonín Daněk

Pokud bude uzavřen poracovní poměr na malý úvazek s měsíční mzdou 1 300 Kč, bude se to považovat za zaměstnání malého rozsahu? Podle mého by mělo být odváděno zdravotní pojištění z minimální mzdy, sociální pojištění ne. 

Student a zároveň OSVČ - povinnost platit důchodové pojištění

ID28305 | | Ing. Marta Ženíšková

Student střední školy začal nyní ve 3. ročníku řádného denního studia podnikat jako OSVČ. Příští rok v 6/2022 bude maturovat. Dokdy mohou rodiče uplatňovat daňové zvýhodnění na tohoto studenta (a student slevu na studenta), když řádně odmaturuje v 6/2022? Bude nadále zároveň podnikatelem. Jeho podnikání bude vedlejší činností a daňový základ určitě nebude dosahovat rozhodné částky. Nebude mu tedy plynout z podnikání povinnost platit důchodové pojištění?

Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění

ID28281 | | Ing. Marta Ženíšková

Může OSVČ, která pobírala v roce 2020 mateřskou a poté rodičovský příspěvek, uvést v přehledu pro OSSZ, že vykonávala hlavní činnost? Při mateřské podnikala jako spolupracující osoba. Pokud ano, neztratí zpětně nárok na vyplacenou mateřskou?

Doplňující dotaz:

Může OSVČ uvést na přehledu pro OSSZ, že vykonávala hlavní činnost v době pobírání rodičovského příspěvku a peněžité podpory v mateřství? Zajímá mě to v souvislosti s tím, aby měla nižší doplatek na sociálním pojištění (odečet covidových záloh ve vyšší výši), a také se ale obává, aby nemusela zpětně vracet PPM, pokud to takto v přehledu uvede.

Autorský honorář a placení ZP a SP

ID28308 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Autorka přijala v r. 2020 celkem 4 honoráře - v srpnu 13 000 Kč, v září 0 Kč, v říjnu 5 000 Kč, v listopadu 9 000 Kč, v prosinci 12 000 Kč. Není zaměstnaná, je na rodičovské dovolené, ale rodičovský příspěvek už v r. 2020 nepobírala, stará se o dítě do 4 let. V daňovém přiznání zdaní příjem za srpen a prosinec, tj. celkem 25 000 Kč (zbylé příjmy jsou zdaněny u zdroje). V přehledu pro ZP uvede činnost v 08/2020 a 12/2020? Bude se jednat o činnost hlavní s povinností hradit zálohy, ale nebude se na ni vztahovat minimální základ? V přehledu pro ČSSZ uvede také činnost v 08 + 12/2020, bude se jednat o činnost hlavní? Ví, že v r. 2021 nebude mít příjem z autorských honorářů a nechce platit zálohy - jakým způsobem to má ZP a ČSSZ oznámit? Má se odhlásit z pojistného? 

Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu

ID28333 | | Ing. Antonín Daněk, Ing. Marta Ženíšková

Podám-li zpětné uplatnění daňové ztráty za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018, musím podat i opravné přehledy za rok 2018 na OSSZ a zdravotní pojišťovnu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru