Otázky s klíčovým slovem: Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

počet otázek s klíčovým slovem : 106Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Cizinec smlouva ČR, IČO v Chorvatsku

ID29483 | | Bc. Stanislav Suchan

Zaměstnanec má chorvatské občanství. V Chorvatsku má aktivní IČO, v ČR pracovní smlouvu. Je to jeho první zaměstnání v ČR. Zaměstnanec bude mít hlavní zájem v ČR, kde i jeho příjmy budou vyšší než v Chorvatsku. Jak máme postupovat v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění? Kdo popř. určuje, v jaké zemi bude plátcem? 

Technické služby poskytované do Indie

ID29308 | | Ing. Martin Děrgel

Český daňový rezident (s.r.o. plátce DPH) poskytuje technické služby daňovému rezidentovi Indie. Našla jsem ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění článek 12 první věta: „Licenční poplatky a platy za technické služby, které mají zdroj v jednom smluvním státě a jsou placeny osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.“ Já to chápu tak, že zdaníme služby v ČR jako příjemce úhrady. Indický partner ale úhradu ponížil o 10 % tamní daně a tvrdí nám, že to takto musí být a všechny faktury bude platit poníženy o 10 %. Je to tak, jak tvrdí Indický partner nebo  je možné celou službu zdanit v ČR? 

Zdanění příjmů u USA

ID28360 | | Ing. Martin Děrgel

Máme v USA fungující společnost v právní formě LLC. Jsme tři společníci a daníme způsobem rozdělením příjmů na 3 stejné části. Za minulý rok jsme se rozhodli, že zdaněný zisk necháme ve společnosti. Máme povinnost tento příjem zahrnout do našeho osobního daňového přiznání v ČR, když si podíl fyzicky nevyplatíme a nepřevedeme na své účty do ČR?

Kulturní licenční poplatky - Švýcarsko

ID28097 | | Ing. Josef Rajdl

Naše firma zakoupila autorská práva ke knize, od daňového nerezidenta ve Švýcarsku. Naší povinností je při výplatě srazit daň, dle § 22 odst. 1 písm.g) bod 2 – kulturní licenční poplatky. Ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem je ve článku 12 sazba 10 %. Ale v některých odpovědích na dotazy v účetních časopisech je uváděna i sazba 5 % pro tyto případy. Jaká výše srážky je správná?

Zdanění likvidačního zůstatku

ID27964 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba, rezident ČR, vlastní společnost s ručením omezeným na Slovensku, která vstoupila do likvidace. Jak bude zdaněna výplata likvidačního zůstatku na Slovensku a jak bude zdaněn tento příjem fyzické osoby v ČR?

Vznik stálé provozovny v ČR (SZDZ se Švýcarskem) - provoz skladu

ID27543 | | Ing. Martin Děrgel

Švýcarská obchodní firma hodlá přemístit sklad automotive výrobků ze Švýcarska do Prahy, ze skladu v Praze je hodlá prodávat do celého světa (jak do EU tak i do 3. zemí). Důvodem přemístění skladu ze Švýcarska do ČR je úspora za nájem ve Švýcarsku. Dle čl. 5 odst. 4 pís. b) SZDZ se Švýcarskem nevzniká švýcarské firmě v ČR stálá provozovna, pokud se sklad používá jen k dodání, čili pakliže bychom zaměstnali 1 skladníka pro expedici výrobků anebo najali logistické služby od jiné firmy, nevznikne švýcarské firmě v ČR SP. Stačila by tak jen registrace k DPH. Pokud ale v budoucnu švýcarská firma zaměstná v ČR odbytáře, který bude vyřizovat internetové poptávky z celého světa a bude tak vykonávat aktivní obchodní činnost, SP v ČR vznikne, neboť provoz skladu již tak nebude splňovat pomocný a přípravný charakter. Je to tak možné?

Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR

ID27535 | | Ing. Josef Rajdl

Fyzická osoba s dvojím občanstvím (Česká republika, Velká Británie) je zaměstnancem britského zaměstnavatele, který nemá v ČR žádnou provozovnu. V roce 2020 se zaměstnanec z důvodu epidemické situace zdržoval více něž 183 dní na území ČR. Pro svého zaměstnavatele pracoval z místa pobytu v ČR v režimu home office, zaměstnavatel mu vyplácel mzdu podrobenou odvodovým povinnostem podle britských předpisů. Podle smlouvy o ZDZ s Velkou Británií by ze mzdy za období výkonu práce na území ČR měla být daň z příjmů odvedena v ČR. Předpokládám, že - se jedná pouze o část celoročního příjmu, která odpovídá době strávené v ČR; - zaměstnanec musí v ČR podat daňové přiznání, v němž uvede výši celoročního příjmu a následně vyloučí ze základu daně část příjmu obdrženého v době pobytu ve Velké Británii; - zaměstnanec bude muset požádat o vrácení daně sražené ze mzdy vyplacené za práci provedenou z území ČR. Má vzniklá situace jiné řešení než výše uvedené? Jak se stanoví výše příjmů v jednotlivých zemích (poměrem dnů nebo podle výplatních pásek za jednotlivá období)? Jak by měla být situace vyřešena z hlediska sociálního pojištění a zdravotního pojištění? Zdravotní pojištění uvedená osoba zatím řešila tak, že se v ČR přihlásila jako samoplátce – osoba bez zdanitelných příjmů.

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost

ID27442 | | Ing. Matěj Nešleha

Česká společnost s r. o. zaměstnává lékařku, která má licenci k poskytování zdravotnických služeb ve Švédsku. Lékařka je rezidentem ČR, poskytuje online služby ze své kanceláře v ČR a občas jezdí na služební cesty do Švédska. Lékařka má uzavřenu pracovní smlouvu dle českého zákoníku práce. Údajně dle švédské legislativy, musí lékařka odvádět daň ve Švédsku nejen z práce, kterou vykoná ve Švédsku pro švédského odběratele, ale z práce, kterou vykonává pro švédského odběratele v ČR (ze služeb které poskytuje on-line ze své kanceláře v ČR). Jak postupovat při zdanění její mzdy v ČR? Tato mzda musí být zdaněna ve Švédsku, to již bylo potvrzeno. Jak má postupovat česká firma? Musí celou mzdu zdanit také v ČR, protože se jedná o pracovní vztah dle českého zákoníku práce? Nebo může požádat český finanční úřad o výjimku ze zdanění?

Hotel v Holandsku provozovaný FO

ID26644 | | Ing. Matěj Nešleha

Český daňový rezident má v Holandsku malý hotel. Budova je majetkem této fyzické osoby (FO). FO provozuje tento hotel na dálku z ČR. Jde o soustavnou činnost, na kterou by měl mít podle mě českou živnost. Nemá žádné jiné příjmy. Hotel je ale v Holandsku, a proto bych se chtěla zeptat, kde bude příjem daněn? 

Německý občan, rezident v České republice s příjmy z pronájmu České republice a Německu

ID26666 | | Ing. Josef Rajdl

Německý občan, který se natrvalo usadil v ČR (v SRN si odhlásil trvalé bydliště, v ČR si zakoupil zemědělský statek na chov koní, kde trvale bydlí) má příjmy v ČR z titulu pronájmu nemovitostí (tohoto statku) svému s. r. o., která tento statek provozuje. Tento německý občan musí tak podat v ČR přiznání k dani z příjmů fyzických osoba, má ale také příjmy z pronájmu v SRN, musí tyto německé příjmy zohlednit v českém přiznání k DPFO? Dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 23 odst 2 pís. a) se uplatní vynětí s výhradou progrese, solidární daň se nepoužije na § 9 zákona o daních z příjmů, dle mého názoru tak neuvedení německého pronájmu v českém přiznání není nutné. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru