Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 1045Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeprava zboží

ID28578 | | Ing. Martin Novák

Česká firma s. r. o. plátce DPH (dodavatel) fakturuje české firmě s. r. o. plátce DPH (odběratel - zprostředkovatel přepravy) v měsíci dubnu 2021 přepravu zboží. Nakládka zboží je v České republice (CZ) a vykládka zboží je ve Velké Británii (GB). Bude tato přeprava fakturována s DPH nebo bez DPH a dle kterého paragrafu?

Poskytování internetových služeb a DPH

ID28471 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost Instagram s. r. o., na „vlastním serveru“ v CZ poskytuje světové služby (CZ, EU, třetí země ) plátcům i fyzickým osobám formou „členství“. Kdy klientovi poskytuje správu jeho účtu na Instagramu. Jedná se o položky malé, ale o to více bude vydaných faktur. Domníváme se, že jde o poskytování služby s plněním na území CZ, tedy do obratu se bude zahrnovat vše, co bude v rámci CZ a EU. Mimo obrat budou položky pro služby příjemce, mimo evropský prostor? Po překročení obratu bude registrace a klasický systém tuzemské DPH? 

Identifikovaná osoba opravuje stroje pro plátce v EU na území ČR

ID28459 | | Ing. Ladislav Pitner

Identifikovaná osoba (OSVČ) provádí službu – opravy strojů u zákazníků. Objednavatelem je německá firma s DE DIČ - plátce z EU. Identifikovaná osoba provádí opravy strojů ve státech, které mu německá firma nabídne. Dosud pracoval ve státech EU (Slovensko, Maďarsko, Německo). Nyní začal pracovat na opravě stroje v České republice. Bude se místo plnění posuzovat podle § 9 - místem plnění bude při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo? Pokud má tedy německá společnost sídlo v Německu, místo plnění bude dle obecného pravidla v Německu, kde by se měla odvést DPH? Bude faktura nadále v režimu reverse charge, tj. i když pracuje v ČR? Jako identifikovaná osoba bude podávat daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení, stejně jako když pracoval ve státech EU? Započítává se práce v ČR do obratu v ČR a stane se tedy plátcem DPH?

Úhrada za službu úklid společných prostor domu

ID28453 | | Ing. Martin Svoboda

Majitel bytového domu, společnost s. r. o., plátce DPH, pronajímá ve svém domě byty - osvobozené nájemné. Nájemníci - fyzické osoby buď:

- platí paušální měsíční poplatek za úklid společných prostor

- nebo úklid společných prostor nájemníci neplatí a společné prostory uklízejí.

Pokud nájemníci platí měsíční poplatek za úklid společných prostor, společnost s r. o. jim fakturuje tuto službu se sazbou DPH 21 %. Je tato sazba správná?

Dodávka a montáž zařízení v režimu reverse charge

ID28425 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme česká firma (Dodavatel CZ PL - český plátce DPH), která bude provádět dodávku a montáž technologického zařízení na území Polska - polskému plátci DPH (Odběratel PL). Fakturaci tohoto plnění předpokládáme v režimu poskytnutí služby (dodání včetně instalace a montáže) plátci registrovanému v jiném členském státě bez DPH (reverse charge). Část této zakázky bude pro nás provádět subdodavatel - česká firma plátce DPH (Subdodavatel CZ PL), která dodá část zařízení včetně instalace přímo na území Polska. Zároveň tento český subdodavatel využije částečně služeb své polské dceřiné společnosti (Subdodavatel PL PL), která dodá a instaluje zařízení u našeho odběratele v Polsku. Smlouvu o zhotovení této části zakázky včetně fakturace máme uzavřenou jen s českou firmou (subdodavatel CZ PL), která dle kontraktu má fakturovat svá plnění v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti - stavebně montážní práce dle 92e ZDPH. Dotaz: Můžeme dodávku a montáž zařízení fakturovat pro polskou firmu bez DPH v režimu reverse charge? Je postup pořízení subdodavatelských prací Dodavatelem CZ PL od Subdodavatele CZ PL nastaven správně a nevznikne nám takto žádné riziko z pohledu DPH na území ČR? 

Přijatá služba ze třetí země - DUZP

ID28412 | | Pavla Hadrabová

Dne 1. 4. 2021 jsme zaplatili do USA platební kartou za článek v časopise 25 USD. Obdrželi jsme fakturu na 25 USD s datem vystavení 31. 3. 2021. Je DUZP 31. 3. 2021? Jeden školitel na DPH nám totiž zdůrazňoval, že DUZP u služby je podle data úhrady.

Příjmy a výdaje a jejich zápočet u zprostředkování služby

ID28267 | | Ing. Josef Rajdl

Fyzická osoba - terapeut, vede daňovou evidenci, neplátce DPH - poskytuje služby (terapeutické konzultace) prostřednictvím webového portálu. Má „smlouvu o spolupráci“ s provozovatelem portálu = zprostředkovatelem. Za zprostředkování konzultací platí terapeut provozovateli webu zprostředkovatelský poplatek vázaný na počet provedených konzultací. V praxi to vypadá tak, že klient si objedná konzultaci, ta proběhne, klient zaplatí na účet zprostředkovatele příslušnou cenu, zprostředkovatel vystaví klientovi doklad/fakturu, kde jako poskytovatel služby je uveden terapeut (nikoliv zprostředkovatel). Na konci měsíce pošle zprostředkovatel terapeutovi vyúčtování, kde je uveden počet konzultací za měsíc, cena, kterou za ně klienti uhradili na účet zprostředkovatele (např. 10.000 Kč) a související výše zprostředkovatelského poplatku (např. 1.500 Kč). Zprostředkovatel částku příjmů za konzultace a zprostřed. poplatku započte a na účet terapeuta zašle "čistý příjem" (8.500 Kč) za daný měsíc. Jaký je správný postup zdanění u terapeuta? Je jeho zdanitelným příjmem jen "čistý" příjem po odečtení zprostředkovatelského poplatku? Nebo musí ve svém přiznání uvést příjem ve výši celé ceny konzultací a ve výdajích zprostředkovatelskou provizi? Příjem ve výši celkové ceny za konzultace uvedené na fakturách klientům se do jeho dispozice však nikdy nedostane, přestože na vystavovaných fakturách figuruje jako poskytovatel služby. Cenu za služby vybírá zprostředkovatel na svůj účet jménem terapeuta. Předpokládám, že terapeut zdaní příslušný příjem až ve chvíli, kdy jej skutečně obdrží (tedy vždy následující měsíc po provedení vyúčtování ze strany zprostředkovatele). 

Zprostředkování převodu členství v bytovém družstvu

ID17981 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba (s. r. o.), plátce DPH, provozuje realitní kancelář. V rámci své činnosti tedy zprostředkovává prodej nemovitostí a fakturuje tak zprostředkovatelské provize se základní sazbou DPH. Není výjimkou, že zprostředkovává prodej družstevního bytu, tedy formálně právně převod členství v bytovém družstvu. Bude služba realitní kanceláře, tj. zprostředkovatelská provize podléhat základní sazbě DPH nebo bude od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně podle § 54 odst. 1 písm. y) ve vztahu k § 54 odst. 1 písm. a)? Jde zejména o situaci, kdy členský podíl na družstvu převádí fyzická osoba (nepodnikatel, občan), tzn. samotný převod není ekonomickou činností, a je tedy mimo předmět DPH (a nemůže být tak osvobozeným plněním). 

Oprava faktur pro italského klienta

ID28098 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o. vystavila v r. 2020 faktury za služby svému italského odběrateli. Ten se však nyní ozval, že vyžaduje faktury předělat podle svých požadavků, resp. je zadat přímo do jejich automatického fakturačního systému a znovu je „vygenerovat“. Původně vystavené faktury nebere na vědomí a žádá jejich převystavení. Je možné v tomto případě faktury dobropisovat a vystavit nově dle jejich požadavků? Opravné daňové doklady nám ale nikdo nepotvrdí, protože nekomunikují. Na fakturách není DPH, ale zahrnuli jsme je do souhrnného hlášení. Jak situaci nejlépe vyřešit?

DPH u přijetí služby související s leteckou dopravou od dodavatele z Velké Británie po 1. 1. 2021

ID27478 | | Ing. Ladislav Pitner

Provozujeme soukromou leteckou dopravu s vlastními letadly v rámci EU i mimo. Do 31. 12. 2020 byla většina souvisejících služeb s provozem do Velké Británie ve smyslu směrnice EU osvobozena (přistávací poplatky, palivo). Jak ale vykazovat jmenované služby ve vztahu k DPH od 1. 1. 2021? Máme považovat Británii za třetí zemi a u všech přijatých plnění dopočítávat reverse charge do ř. 10 v přiznání DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru