Otázky s klíčovým slovem: Půjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 241Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Půjčka zaměstnance společnosti

ID27681 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je možné poskytnout bezúročnou půjčku? Zaměstnanec půjčil společnosti s. r. o. v roce 2020 půjčku ve výši 250 000 Kč. Musí být úročena a jak se bude chovat tato půjčka u zaměstnance a jak u s. r. o.? 

Zařazení vyvinutého elektromobilu do majetku

ID27599 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. vyvinula elektromobil, který prezentuje na veletrzích a provádí následné ukázky. Společnost s r. o. nemá žádnou jinou činnost než vývoj elektromobilu a jeho následnou propagaci. Společnost provozuje elektromobil na převozních značkách (značky pro trvalou manipulaci). Elektromobil nebude převeden na standardní poznávací značku, jelikož by pak auto neprodali jako nové, prvnímu vlastníkovi. Doposud (veškeré náklady na projekt a konstrukci vozu společnost účtuje na pořízení majetku na 042. Na který majetkový účet zaúčtovat zařazení elektromobilu - bude to nehmotný majetek, hmotný majetek či kombinace obojího. Kdy nastává moment zařazení elektromobilu do majetku (dnem získání převozní značky)? Lze do ceny pořízení zahrnout mimo jiné i provozní náklady haly, ve které se provádí konstrukce elektromobilu, jako jsou energie a pronájem haly? Nebo jiné provozní náklady spojené s chodem firmy, jako je například externí vedení účetnictví? Je možné do pořizovací ceny zahrnout i úroky z půjček od fyzických osob, které byly přijaty na financování provozu firmy a vývoje elektromobilu? Ve smlouvě o půjčce není výslovně stanoveno, na co je půjčka poskytnuta.

Majetkový prospěch, půjčka movité věci od společníka

ID27625 | | Ing. Jiří Nigrin

Společník půjčuje bezúplatně pravidelně stroj do své montážní firmy. Tento stroj společnost využívá jen pro ekonomické účely. Vzniká společnosti tímto majetkový prospěch, který by měla zdaňovat nebo je situace neutrální obdobně jako u bezúročné půjčky? Vzniká nějaký daňový dopad u společníka tímto bezúplatným půjčením stroje do firmy? Pokud by dopady bezúplatného vztahu nebyly daňově v pořádku, bylo by lepší půjčit úplatně, ale za nižší cenu než obvyklou?

Půjčka - změny výše v důsledku kurzu

ID26153 | | Ing. Ivana Pilařová

Mateřská (česká společnost) půjčila v průběhu roku 2019 své dceřiné (slovenské společnosti) částku ve výši cca 100 000 EUR. Tuto zápůjčku účtuje mateřská společnost na účet 378. Ke konci roku 2019, po přepočítání aktuálním kurzem k 31. 12. 2019 vznikl nesoulad, kdy v důsledku kurzového rozdílu došlo ke změně částky půjčky v Kč. Původně byla účtována částka půjčky 2 500 000 Kč, aktuálně výše půjčky vychází na částku 2 541 000 Kč. Jakým způsobem zaúčtovat rozdíl částky 41 000 Kč? Jako kurzový zisk? 378/663? Je nějaká jiná možnost, jak částku zaúčtovat, aby se nemusela načítat do výnosů? Nebo je možnost to nechat být, jak to je a nepřepočítávat kurzem k 31. 12. 2019.?

Postoupení pohledávky z titulu poskytnuté půjčky

ID24301 | | Ing. Tomáš Brokl

Fyzická osoba, pan Novák je společníkem ve společnosti ALFA s. r. o. Právnická osoba ALFA s. r. o. je společníkem ve společnosti BETA s. r. o. Pan Novák má pohledávku za společností BETA, z titulu poskytnutí půjčky ve výši 6 mil. Kč (jistina bez úroků). Podle Smlouvy o postoupení pohledávky postupuje pan Novák pohledávku ve výši 6 mil. Kč úplatně, za 6 mil. Kč společnosti ALFA s. r. o.

Vznikne panu Novákovi zdanitelný příjem podle § 10 ZDP ? Tedy povinnost podat daňové přiznání k DPFO, ve kterém uvede příjem 6 mil. Kč a výdaj 6 mil. Kč? Nejedná se o úroky, pouze o jistinu.

A je správné následující zaúčtování pohledávky u postupníka (ALFA s. r. o.): MD 066- zápůjčky ovládaná osoba Dal 362 – Závazky podstatný vliv NEBO MD 315 – nakoupená pohledávka Dal 362 – Závazky podstatný vliv?

Majetek svěřený příspěvkové organizaci na základě smlouvy o výpůjčce

ID24345 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Prosím o názor podepřený ustanoveními příslušných zákonů, zda v současné době je právně platná možnost svěřovat majetek vlastním školským organizacím na základě smlouvy o výpůjčce, která obsahuje specifikaci tohoto majetku a podmínky (práva a povinnosti) vztahující se k používání tohoto majetku a je sjednána na dobu neurčitou. Jestliže ano, prosím o výčet, co tato smlouva musí obsahovat, aby byla platná. 

Rozdělení zisku s. r. o. a dluh společníků

ID24277 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s. r. o. má dva společníky. Oba si půjčili peníze (méně jak 1 mil. Kč) od společnosti. Společnost s. r. o. má zisk a společníci si chtějí zisk rozdělit (každý asi 1 mil. Kč). Je toto možné? Vyplácet si podíl na zisku, i když mají dluh/půjčku od společnosti? (Společnost je na tom finančně dobře, ani dluh ani rozdělení zisku v žádném případě neohrozí její cash flow, či jinak neohrozí chod společnosti). Musí se tento dluh/půjčka danit a jak?

Automobil s. r. o. k výkonu činnosti živnostníka

ID24142 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o. zabývající se výrobou (montáží) a opravami svítidel má ve svém majetku osobní automobil, který slouží 100% ke služebním účelům. Společnost spolupracuje s OSVČ, která se podílí na výrobě (montážích) svítidel, které jsou prováděny v sídle (dílně) společnosti. Nyní se vedení společnosti rozhodlo, že začne využívat tuto OSVČ také pro opravy a servisní zásahy (reklamace) svítidel v místě instalací těchto světel. Tzn. že to může být různě po ČR a Evropě. Zkrátka tam, kde byla světla v rámci projektů dodána a nyní vykazují potřebu opravy, servisu. Je možné pro tyto cesty poskytnout OSVČ zmíněný osobní automobil? Jestli je to možné za úplatu nebo bezplatně a je k tomu potřeba nějaká speciální smlouva, dohoda? A zda mohou veškeré náklady s tímto spojené být daňově uznatelnými náklady a lze z nich nárokovat odpočet DPH?

Půjčka od obce - účtování SVJ

ID23815 | | Ing. Kateřina Kurková

SVJ dostalo od obce bezúročnou půjčku na opravu domu ve výši 300 000 Kč. Tato částka byla převedena od obce na účet SVJ. Následně byla z účtu SVJ zaplacena faktura za opravu domu. Jak tuto půjčku zaúčtovat?

Příjem z půjčky na ZONKY

ID23307 | | Ing. Petra Konderlová

Půjčila jsem na Zonky peníze - 400 Kč - zpět jsem dostala půjčenou částku 400 Kč a 11 Kč - z těchto 11 Kč si strhlo Zonky poplatek 2 Kč. Tj. čistý výdělek 9 Kč. Jak tuto transakci zaznamenat do přiznání? Nebo bude osvobozena? Jiná příjmy kromě ze zaměstnání z HPP nemám. Pokud by byla osvobozena, pak přiznání podávat nebudu? A v případě, že by byla takováto půjčka např. 40 000 Kč a 11 000 Kč výnos a 2 000 poplatek a 9 000 zisk, pak by se zdanění chovalo stejně? Odvod sociálního a zdravotního asi nepřipadá v úvahu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru