Otázky s klíčovým slovem: Příspěvková organizace

počet otázek s klíčovým slovem : 557Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zařazení DDHM

ID28919 | | Ing. Zdeněk Morávek

S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?

Rezervní fond příspěvkové organizace

ID28996 | | Ing. Zdeněk Morávek

Ke konci roku 2020 nebyl na bankovním účtu příspěvkové organizace zřízené obcí dostatek peněžních prostředků k pokrytí rezervního fondu. Dle všeho, co mám k dispozici a nalezla jsem na internetu, se o fondu účtuje - tedy patrně o časovém nesouladu mezi výnosy a náklady - ve chvíli, kdy je příspěvková organizace ve ztrátě, což nebyla -, nebo i v případě, že není dostatek peněz na účtu k pokrytí rezervního fondu. V roce 2021 na účet dorazily všechny neuhrazené platby, tak se rozdíl dorovnal. O čerpání fondu však v roce 2020 účtováno nebylo - pokud tedy mělo, můžete mi prosím poradit, jak vše opravit, když v roce 2021 je vše již srovnané?

Rozúčtování faktury s DPH

ID28802 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme škola, příspěvková organizace. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme i pro cizí strávníky - tedy režim doplňková činnost a DPH. Zajímalo by mě správné rozúčtování společné faktury, kdy část je na hlavní činnost (tedy bez DPH) a část na doplňkovou činnost. Rozúčtování: náklad hlavní činnosti, náklad doplňkové činnosti (bez DPH) a zvlášť DPH. Zajímalo by mě, zda DPH bude účtováno v plné výši jako DPH nebo by mělo být pouze ve výši nákladů za doplňkovou činnost. Uvedu praktický příklad: telefon, celková částka 2 939,32 s DPH, z toho: DPH 510,13 Kč. Zaúčtování: 1 987,97 Kč hlavní činnost, 441,22 Kč doplňková činnost, DPH 510,13 Kč. Bude na účtu 343 skutečně plná výše DPH nebo pouze ta část nákladů doplňkové činnosti 441,22 Kč? Pokud ano, pak by na účtu 343 byla částka 92,66 Kč, nikoli 510,13 Kč. Prosím o příslušnou metodiku „rozúčtování DPH“, pokud nějaká existuje. 

Daňové povinnosti a dopady při uzavření nepojmenované smlouvy v příspěvkové organizaci

ID28603 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Příspěvková organizace se mnou uzavřela nepojmenovanou smlouvu dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž prostřednictvím jsem provedl sjednaný úkol, odměna byla stanovena hodinou sazbou. 1. Jaké jsou hranice pro výši příjmu? 2. Kdy je nutné odvést daň z příjmu? 3. Může fyzická osoba (bez IČO) vystavit na základě nepojmenované smlouvy fakturu (doklad) o uskutečnění sjednané aktivity? 

Karanténní příspěvek - izolačka

ID28361 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace, jaký je správný způsob zaúčtování tzv. izolačky? Ponížit náklady na sociální pojištění na částku, kterou vykazujeme vůči OSSZ nebo náklady v plné výši a karanténní příspěvek účtovat do výnosů? 

Audit - střední škola

ID28032 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

Praní pracovních oděvů pro kuchařky

ID28079 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V naší škole je i zařízení školní jídelny. Prosím, jak je to s praním pracovních oděvů kuchařek? Musíme jim zajišťovat praní prádla přes firmu, nebo si mohou prádlo prát sami doma? Po vzájemné dohodě. Od zaměstnavatele dostanou prací prášek. Nebo jak je nutné toto řešit? 

Daňová úspora

ID27990 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Při vyhotovování daně z příjmů právnických osob využíváme pro snížení daně §20, zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. Asi v roce 2017 došlo ke změně odstavce 7. Nejdříve tam bylo, že můžeme prostředky získané touto úsporou na dani použít ke krytí nákladů, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících obdobích. Asi od srpna 2017 je tam změna … v následujícím zdaňovacím období. Pokud bychom třeba neměli vyčerpánu daňovou úsporu z roku 2016, do kdy jsme ji měli vyčerpat? Do roku 2017, nebo do roku 2019? Když v té době byl ještě jiný zákon. V případě, že bychom měli čerpání špatně, jaké jsou sankce a do kdy? 

Testování a očkování v sociálních službách

ID28130 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích k podpoře seniorů. Uživateli našich služeb jsou senioři a zdravotně znevýhodněné osoby. V souladu s vládním nařízením k zamezení dalšího šíření viru covid-19 od listopadu 2020 pravidelně testujeme naše zaměstnance, kteří vykonávají přímou péči. Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci v přímém kontaktu s uživateli byli testováni, avšak testy (i očkování) jsou dle výkladů pro zaměstnance dobrovolné. Vůle a možnosti jsou tedy na straně zaměstnance, avšak případný zaměstnancův nesouhlas s testováním je dle některých výkladů překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který zároveň nese odpovědnost za plnění vládních opatření MZ ČR v souvislosti s ochranou zranitelných skupin obyvatel. Můžete nám doporučit způsob, jak lze v praxi při testování a očkování zaměstnanců ošetřit rozpor vládních nařízení a příslušných ustanovení zákoníku práce a také ve vztahu k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem? 

Daň z příjmu - dar příspěvkové organizaci

ID27936 | | Ing. Zdeněk Morávek

Měli bychom a příp. na jakém řádku danit (nebo jsme osvobozeni) peněžní dar od neziskové organizace (výhra)? Výhru jsem zaúčtovala na rezervní fond a z něj pak část vyčerpala, zbytek se vyčerpá letošní rok. Domnívám se správně, že jelikož účtujeme také dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nemusíme ji danit (MD 511/D 321, MD 413/D 648 zaúčtovaná FAP). 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru