Otázky s klíčovým slovem: Příspěvková organizace

počet otázek s klíčovým slovem : 554Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové povinnosti a dopady při uzavření nepojmenované smlouvy v příspěvkové organizaci

ID28603 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Příspěvková organizace se mnou uzavřela nepojmenovanou smlouvu dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž prostřednictvím jsem provedl sjednaný úkol, odměna byla stanovena hodinou sazbou. 1. Jaké jsou hranice pro výši příjmu? 2. Kdy je nutné odvést daň z příjmu? 3. Může fyzická osoba (bez IČO) vystavit na základě nepojmenované smlouvy fakturu (doklad) o uskutečnění sjednané aktivity? 

Karanténní příspěvek - izolačka

ID28361 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace, jaký je správný způsob zaúčtování tzv. izolačky? Ponížit náklady na sociální pojištění na částku, kterou vykazujeme vůči OSSZ nebo náklady v plné výši a karanténní příspěvek účtovat do výnosů? 

Audit - střední škola

ID28032 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

Praní pracovních oděvů pro kuchařky

ID28079 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. V naší škole je i zařízení školní jídelny. Prosím, jak je to s praním pracovních oděvů kuchařek? Musíme jim zajišťovat praní prádla přes firmu, nebo si mohou prádlo prát sami doma? Po vzájemné dohodě. Od zaměstnavatele dostanou prací prášek. Nebo jak je nutné toto řešit? 

Daňová úspora

ID27990 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Při vyhotovování daně z příjmů právnických osob využíváme pro snížení daně §20, zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb. Asi v roce 2017 došlo ke změně odstavce 7. Nejdříve tam bylo, že můžeme prostředky získané touto úsporou na dani použít ke krytí nákladů, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících obdobích. Asi od srpna 2017 je tam změna … v následujícím zdaňovacím období. Pokud bychom třeba neměli vyčerpánu daňovou úsporu z roku 2016, do kdy jsme ji měli vyčerpat? Do roku 2017, nebo do roku 2019? Když v té době byl ještě jiný zákon. V případě, že bychom měli čerpání špatně, jaké jsou sankce a do kdy? 

Testování a očkování v sociálních službách

ID28130 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jsme příspěvková organizace, městem zřízená pro poskytování sociálních služeb terénních a odlehčovacích k podpoře seniorů. Uživateli našich služeb jsou senioři a zdravotně znevýhodněné osoby. V souladu s vládním nařízením k zamezení dalšího šíření viru covid-19 od listopadu 2020 pravidelně testujeme naše zaměstnance, kteří vykonávají přímou péči. Organizace je povinna zajistit, aby zaměstnanci v přímém kontaktu s uživateli byli testováni, avšak testy (i očkování) jsou dle výkladů pro zaměstnance dobrovolné. Vůle a možnosti jsou tedy na straně zaměstnance, avšak případný zaměstnancův nesouhlas s testováním je dle některých výkladů překážkou v práci na straně zaměstnavatele, který zároveň nese odpovědnost za plnění vládních opatření MZ ČR v souvislosti s ochranou zranitelných skupin obyvatel. Můžete nám doporučit způsob, jak lze v praxi při testování a očkování zaměstnanců ošetřit rozpor vládních nařízení a příslušných ustanovení zákoníku práce a také ve vztahu k vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem? 

Daň z příjmu - dar příspěvkové organizaci

ID27936 | | Ing. Zdeněk Morávek

Měli bychom a příp. na jakém řádku danit (nebo jsme osvobozeni) peněžní dar od neziskové organizace (výhra)? Výhru jsem zaúčtovala na rezervní fond a z něj pak část vyčerpala, zbytek se vyčerpá letošní rok. Domnívám se správně, že jelikož účtujeme také dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nemusíme ji danit (MD 511/D 321, MD 413/D 648 zaúčtovaná FAP). 

Zvýšení hranice pro povinné daňové odpisování hmotného majetku na 80 000 Kč u příspěvkové organizce

ID27859 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme dodavatelem zboží převážně do základních škol a mateřských školek, kde jsou zřizovatelem převážně obce, MŠ je příspěvkové organizace apod. Týká se posun hranice odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč i obcí, příspěvkových organizací apod.? 

Zástupce statutárního orgánu v příspěvkové organizaci

ID27831 | | JUDr. Vlasta Víghová

Příspěvková organizace zřízená městem (poliklinika) má jmenovaného ředitele. Pokud by ředitel potřeboval, aby ho někdo zastupoval jako statutární orgán ve všech právech a povinnostech, jak to má právně řešit? 

Poplatky za stravu pro cizí žáky

ID27562 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Z důvodu karantény ve školní jídelně na sousední základní škole, jejímž zřizovatelem je obec, vaříme také pro žáky a učitele této školy. Běžně takovéto vaření provádíme v rámci své doplňkové činnosti – hostinské činnosti. Protože jsme plátci DPH, účtujeme také DPH. Když vaříme pro žáky základní školy – je to pro ně vlastně školní stravování, je zde osvobození od DPH, nebo máme postupovat stejně, jako v případě ostatních cizích strávníků? U učitelů základní školy bychom postupovali jako u cizích strávníků. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru