Otázky s klíčovým slovem: Poplatník daně

počet otázek s klíčovým slovem : 78Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Silniční daň - poplatníci daně

ID29261 | | Mgr. Václav Pikal

Mohli byste prosím vysvětlit a uvést i několik příkladů k § 4 odst. 3 zákona o dani silniční: „Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.“

Příjem za trénování dětí od hokejového klubu

ID28959 | | Bc. Stanislav Suchan

Poplatník, zaměstnanec a současně podnikatel - živnostník, trénuje děti, od hokejového klubu dostává ročně asi 15 500 kč, poplatník nemá na trénování ŽL, je potřeba tento příjem zdanit? Ve skutečnosti je tento příspěvek použit na nákup hokejové výstroje (brusle, ostření bruslí, hokejové oblečení) - tyto výdaje lze doložit doklady a pak na dojíždění autem na stadion, event. výjezdy na zápasy.

Silniční daň - poplatník

ID22398 | | Mgr. Václav Pikal

Fyzická osoba pronajímá na základě nájemní smlouvy svému s. r. o. nákladní automobil do 3,5 tuny. Kdo může zaplatit silniční daň a musí podat daňové přiznání k silniční dani? 

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID18524 | | JUDr. Alena Koutná

Smlouva o koupi nemovitosti (pozemky) byla uzavřena a podepsána 20. 10. 2016. V této smlouvě je s odkazem na § 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. dohodnuto, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Návrh na vklad vlastnického práva byl podán 31. 10. 2016, k provedení vkladu do katastru nemovitostí došlo dne 23. 11. 2016., tzn. po účinnosti novely č. 254/2016, kterou se stanoví, že poplatníkem této daně je vždy nabyvatel. Řízení bylo ukončeno 9. 12. 2016. Kdo je v tomto případě poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí - nabyvatel, nebo ve smlouvě sjednaný prodávající?

Zdanění příjmů ze Slovenska - příjmy dle § 6 ZDP

ID16430 | | Ing. Martin Děrgel

Poplatník, rezident ČR (trvalé bydliště v ĆR, manželka a dítě žijí v ČR), měl příjmy za rok 2015 pouze od jednoho slovenského zaměstnavatele. V Potvrzení příjmů od tohoto slovenského zaměstnavatele je vidět, že si uplatnil i slovenský "daňový bonus na dítě". Z příjmů mu byla sražena záloha na daň (preddavka na daň). Jiné příjmy, ani příjmy z ČR v roce 2015 žádné neměl. Může si tento poplatník podat Přiznání k dani z příjmů v ČR a uplatnit české nezdanitelné částky - zaplacené úroky z úvěru, zaplacené příspěvky na životní pojištění a slevu na poplatníka, slevu na nepracující manželku a slevu na dítě? Příjmy jsou vysoké, podléhají solidární dani.

Protože neměl tento poplatník za rok 2015 žádné příjmy plynoucí z ČR, jak vyplnit v Přiznání k dani z příjmů? Příjmy se přepočtou kurzem pro neúčetní jednotky (z EUR na CZK, pro rok 2015 je to 27,27), povýší se příjem o pojistné zaměstnavatele dle § 6 odst. 12 ZDP, vypočte daň dle § 16 ZDP + solidární daň § 16a ZDP.

Zálohu (preddavku) na daň sraženou a zaplacenou v SR si uplatní jak a do jaké výše?

Jakou metodu zápočtu daně může použít podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění se SR?

Jaký je rozdíl mezi "úplným" a "prostým" zápočtem zaplacené daně v zahraničí?

Lze některý zápočet daně použít i pro příjem dle § 6 ZDP ze SR jak popisuji výše, aby byla pro poplatníka výhodný? a) Vyjmutí příjmů plynoucích ze SR není výhodné, vyjde nula a není z čeho uplatnit nezdanitelné částky a slevy, protože příjmy z ČR neměl. b) Zápočet s progresí také ne, to by musel ještě českou daň doplácet. c) Existuje úplný zápočet zaplacené daně v SR? Zřejmě pouze do výše vypočtené daně dle českého zákona.

Nebo v tomto případě Přiznání k dani z příjmů v ČR, tj. ve svém rezidentním státě, podávat nemusí - i když podá, nemůže odečíst nezdanitelné částky a slevy?

Ve státě, ze kterého měl příjmy (SR) musí zúčtovat sraženou daň s příslušným slovenským finančním úřadem? Sám asi ne, v rámci zúčtování provádí slovenský zaměstnavatel, pokud je mi známo. Toto zúčtování nebylo provedeno ze strany zaměstnavatele. 

 

Uznatelnost úroků na bytové potřeby

ID16341 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Poplatník je účastníkem smlouvy o hypotečním úvěru, kterým financuje koupi pozemku za účelem výstavby rodinného domu své dcery. Vlastníkem pozemku je dcera a ta bude také i vlastníkem rodinného domu. Může si poplatník uplatnit úroky z hypotečního úvěru, když není vlastníkem a bytovou potřebu bude užívat k trvalému bydlení dcera?

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID16199 | | JUDr. Alena Koutná

Jaké datum se považuje za den zdanitelného plnění při převodu nemovité věci?  Jaký akt lze za zdanitelné plnění považovat? Jedná se o podání návrhu na vklad na katastr nebo samotný zápis do katastru? Řeším to z toho důvodu, že od 1. 4. 2016 je poplatníkem daně nabyvatel (kupující). Pokud by tedy byla uzavřena Smlouva o převodu jednotky třeba 25. 3. 2016, tentýž den podán návrh na vklad na katastr, tak kdo je pak poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí? Jde mi o to, jak nejlépe to nastavit, aby poplatníkem daně byl převodce.

Uplatnění odpočtu úroků z úvěru dle § 15 ods. 3 při ročním zúčtování

ID15955 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Může si poplatník uplatnit odečet úroků z úvěru, když:

-        má hypoteční úvěr, který použil na úpravy,

-        přístavbu a nástavbu rodinného domu pro svoje bydlení,

-        je to dům jeho rodičů, kteří jsou vlastníky domu,

-        má smlouvu o úvěru na sebe, bydlí tam se svou přítelkyní a dítětem, stavební povolení vyřizoval na svoje jméno.

Je nutné, aby byl vlastníkem domu pro uplatnění odpočtu úroků.

Zákon o daních z příjmů

ID15881 | | Ing. Martin Děrgel

Chci se zeptaz zda není chyba v zákoně o daních z příjmu. § 7 odst. 2 písm. b) si vykládám tak že poplatník který má příjmy z pronájmů se může rozhodnout že bude místo §9 zdaňovat pronájmy pod § 7 (zřídí si živnostenský líst) a zároveň si může uplatnit dle § 7 odst. 7 písm. b) výdaje paušálem ve výši 60% a bude platit soc a zdravotní. Když si uplatňuje výdaje paušálem, nemá přeci obchodní majetek. Proč se tedy hovoří v §7 odst. 2 písm. b) o majetku zařazeném v obchodním majetku? to samé je v § 7 odst. 7 písm. c) - 30% paušální výdaje používá poplatník který zdaňuje podle § 9, ale obchodní majetek přeci nemá.

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID14674 | | JUDr. Alena Koutná

Jsme akciová společnost a uzavřeli jsme smlouvu o převodu pozemku s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem. Ve smlouvě jsme se nedohodly, že poplatníkem je nabyvatel. Je správná naše domněnka, že tedy nejsme poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru