Otázky s klíčovým slovem: Podíl

počet otázek s klíčovým slovem : 327Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej obchodního podílu a stanovení jeho ceny

ID29206 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost vznikla v roce 2019. Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem 20 000 Kč, 100% obchodní podíl má 1 společník. Nyní chce tento jediný společník převést svůj obchodní podíl na družku svého bratra, která žije s bratrem v jedné domácnosti a mají společné dítě. Společník s nimi domácnost nesdílí. Společník je oprávněn převést svůj podíl nebo jeho část na třetí osoby bez omezení. Domníváme se, že na převod obchodního podílu je třeba nahlížet v souvislosti s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona o daních z příjmů jako na transakci mezi jinak spojenými osobami. Cena za převod obchodního podílu by měla být sjednána v tomto ohledu, tj. jako cena mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích. Prodej ani případné darování obchodního podílu by nebylo posuzováno jako osvobozené plnění ve smyslu § 4 (časový test mezi nabytím a úplatným převodem podílu není splněn) nebo dle § 10 zákona o daních z příjmů (při darování se nejedná o bezúplatné příjmy, které jsou dle odst. 3 písm. c) osvobozeny). Úplatný převod by podléhal zdanění dle § 10 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů a dar by zdanil příjemce dle § 10 odst. 1 písm. n) téhož zákona. Je-li náš předpoklad správný (viz výše), je třeba pro převod obchodního podílu stanovit jeho cenu. Jakým způsobem ke stanovení ceny v tomto případě přistoupit? Je nutné zvolit příslušného znalce pro ocenění obchodního podílu nebo je možné cenu stanovit vlastním propočtem? Jakou metodou by mohl být tento propočet případně proveden? Společnost mimo základní kapitál disponuje stálými i oběžnými aktivy, nezanedbatelným vlastním kapitálem, rovněž však i závazky (včetně dlouhodobých). Existuje nějaký předpis pro správné ocenění převáděného podílu v případě, že se jedná o spojené osoby?

Nákup společnosti s r. o.

ID28970 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba odkoupila podíl v s. r. o. ve 100 % výši, faktura je vystavena od původního s. r. o. (prodávajícího), odběratelem je fyzická osoba (kupující), na faktuře ještě nejsou údaje pro nové s. r. o., teprve proběhne převod původní společnosti na nového jednatele s novým názvem společnosti, IČO zůstane stejné. Může se tato faktura dát již do účetnictví a jak se koupě tohoto s. r. o. zaúčtuje? Cena za nové s. r. o. byla 9 900 Kč.

Oznámení dle § 38v ZDP - výše příjmu

ID28947 | | Ing. Christian Žmolík

Otec daroval synovi obchodní podíl v s. r. o. Bezúplatný příjem je osvobozený od daně z příjmů. Jak se však ocení hodnota obchodního podílu, abychom mohli tento osvobozený příjem oznámit na FÚ? Vychází se ze znaleckého posudku (reálné ocenění s. r. o.) nebo z výše základního kapitálu, který je ve výši 100 000 Kč nebo z vlastního kapitálu? Dle rozvahy jsou aktiva a pasiva kolem 5 mil. Kč.

Vklad do nadace

ID28397 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. založila nadaci - nadační kapitál tam vložila pouze tato společnost s. r. o. Má také 100% obchodní podíly ve dalších dvou společnostech - v jiné společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti - tyto podíly přeceňuje ekvivalencí. Musí přeceňovat ekvivalencí i svůj vklad do nadace?

Doplňující dotaz:

Společnost s r. o. vložila vklad do nadace již v roce 2016, ekonomický užitek z nadace žádný nemá a ani ho neočekávala, vklad eviduje na účtu 069. Měl by být tedy tento vklad přeúčtován na nákladový účet (jaký)? Pokud by k přeúčtování došlo v roce 2021, byl by to pro společnost s. r. o. nedaňový náklad? Mohu poprosit o odkaz na ustanovení zákona, který tuto otázku řeší? 

Výdaje u spoluvlastnictví domu

ID28278 | | Ing. Jan Kašpar

Dům ve vlastnictví 2 osob dle vzájemné dohody pronajímá a příjmy zdaňuje jen jedna osoba. Uplatňuje tedy skutečné výdaje. Může jako výdaj uplatnit odpisy z celé pořizovací ceny domu (pořízen půl roku před zahájením pronájmu) nebo jen ze své poloviny?

Zdanění prodeje akcií právnickou osobou

ID28184 | | Ing. Martin Děrgel

Právnická osoba A nakoupila dne 14. 8. 2017 akcie odpovídající podílu na společnosti B ve výši 4 % za 1 160 000 Kč. Dne 22. 5. 2020 je prodala jiné společnosti za 12 000 000 Kč. Bude příjem za akcie daňový a bude ztráta z prodeje také daňová, nebo lze uznat jako daňový výdaj pořizovací cenu akcií pouze do výše příjmů z prodeje těchto akcií?

Doplňující dotaz:

Vracím se k otázce z 11. 3. 2021 (ID: 28184 | DAUCID: 27196) , špatně jsem uvedla pořizovací cenu akcií, která byla 17.160.000 a ne 1,160.000. Otázka tedy zní: Právnická osoba A nakoupila dne 14. 8. 2017 akcie odpovídající podílu na společnosti B ve výši 4% za 17,160.000 Kč. Dne 22. 5. 2020 je prodala jiné společnosti za 12,000.000 Kč. Prodávající právnická osoba A je mikro účetní jednotkou. Pochopila jsem to správně, že celá ztráta z prodeje, tedy 5,160.000 Kč, bude daňová?

 

Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

ID28179 | | Ing. Ivana Pilařová

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky 2 fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu tento snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15% v případě nepeněžitého vkladu nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15% se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?

Jednatel - nájemné za kancelář

ID27758 | | RNDr. Libor Fiala

Společník a jednatel společnosti, která má virtuální sídlo, bydlí sám v pronájmu, smlouva je na jméno společnosti, bytový prostor. V bytě skutečně má pracovnu cca 50 % plochy. Může si uplatnit tento poměr nájemného do daňově uznatelných nákladů (služby a energie už ne, pouze nájemné)? Nedaňovou část nájmu vrací měsíčně jako hotovost do pokladny. 

Ukončení podnikání, vklad závodu do s. r. o. a následný prodej s. r. o.

ID27468 | | Ing. Josef Rajdl

Podnikatel provozující penzion plánuje ukončení podnikání, protože nikdo nechce pokračovat. Vede daňovou evidenci. Penzion má vložený do podnikání – daňová zůstatková cena 1,5 m. Kč. Znalec odhadl cenu nemovitosti na 10 mil. Kč. Ostatní aktiva – dlouhodobý majetek 0,5 mil. Kč, drobný majetek 0,25 mil. Kč, zásoby a pohledávky mají hodnotu 0,25 mil. Kč. Závazky v podstatě 0,1 mil. Kč. Záměr je vložit předmětný majetek a závazky – vklad závodu do s. r. o. Jaké z toho vyplývají daňové dopady zejména z titulu daně z příjmů? Jak se bude zdaňovat příjem z prodeje s. r. o., když celý 100% podíl prodá v r. 2021 nespřízněné osobě (kupce bude hledat), dle § 10 zkákona o daních z příjmů? Co bude moci využít jako daňový výdaj v obou případech?

Příjmy z podílu na zisku mateřské společnosti vyplácené dceřinou společností

ID27454 | | Ing. Martin Děrgel

Obchodní společnost s. r. o. s názvem ALFA (matka) koupila v prosinci 2020 podíl (100 %) na základním kapitálu obchodní společnosti s. r. o.  s názvem BETA (dcera). Obě společnosti jsou českými daňovými rezidenty. Do budoucna lze předpokládat, že držba podílu ve společnosti BETA bude nepřetržitě déle než 12 měsíců a stále ve výši 100 %.

1) Pokud valná hromada společnosti BETA rozhodne v červnu 2021 o výplatě podílů na zisku za účetní období roku 2020, a v co nejkratším termínu po tomto rozhodnutí je vyplatí společnosti ALFA, bude splněna podmínka pro osvobození příjmu z podílu na zisku dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP?

2) Pokud by valná hromada společnosti BETA v lednu 2021 rozhodla o výplatě zálohy na podílu na zisku (za rok 2020) pro společnost ALFA, bude i tato záloha osvobozena?

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru