Otázky s klíčovým slovem: Plátce daně

počet otázek s klíčovým slovem : 1840Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH u prodeje vozidla

ID27430 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba neplátce DPH si pořídí vozidlo v 2019 a v roce 2020 se stane plátcem DPH, začne podnikat a auto vloží do obchodního majetku. Uplatní si dle § 79 4/5 nároku na odpočet DPH. Následně vozidlo prodá. Bude odvádět DPH z celé prodejní ceny anebo také jen 4/5?

DPH = třístranný obchod mimo EU

ID26562 | | Ing. Ladislav Pitner

CZ s. r. o. (nepláte dph) koupí od Švýcarské (CH) firmy zboží za 500 000 Kč (Jde o jednu věc, součástku stroje). Toto zboží CZ s. r. o. hned prodá do Srbska (mimo EU). toto zboží však je umístěno v USA ve skladu CH dodavatele. Zboží CH dodavatel odesílá přímo z USA do Srbska. Otázka: Je CZ SRO povinna se registrovat kvůli této operaci v CZ jako Identifikov\ná osoba či plátce DPH? Musí platit DPH z této operace? 

Prodej závodu - nákup lékařské praxe

ID26406 | | Ing. Matěj Nešleha

Praktická lékařka na základě smlouvy o koupi závodu si koupila ordinaci. Lékařka vede daňovou evidenci. Koupě byla realizována za 1 mil. Kč , součástí kupní ceny byl jmenovitý seznam majetku, vybavení, lékařské přístroje, kancelářská technika, zdravotnický materiál, léky, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, závazky, pohledávky za pojišťovnami, avšak bez uvedení cen. K majetku bude zpracován znalecký posudek. Předpokládá se, že hodnota majetku dle znaleckého bude cca 200 tis. Kč. Jak postupovat v daňové evidenci pro uplatnění daňově uznatelných výdajů při koupi závodu? Jak to bude s DPH, nestává se lékařka plátcem DPH?

Doplňující otázka:

Vzhledem k tomu, že se jedná o daňovou evidenci, nemělo by se v tomto případě postupovat dle § 7b odst. 3 ZDP: "V případě úplatného pořízení majetku a dluhů, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a dluhů. Je-li v případě úplatného pořízení majetku a dluhů, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu, zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu dluhů, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi obchodního závodu (§ 23)."? Jakým způsobem provést ten poměrný rozpočet?

DPH - fakturace

ID25975 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH_CZ a také máme registraci k DPH na Slovensku. Jaká jsou pravidla v případě, že budeme vystavovat fakturu na Slovensko za služby (licence - použitý SW), a to nemocnici (neplátce DPH, ale pro účely nákupu zboží z EU je plátce). Vystavit s naším slovenským DIČ a se slovenskou sazbou DPH nebo jak je to v případě fakturace s použitím českého DIČ? 

Doplnění dotazu:

  • Společnost se registrovala k plátcovství na Slovensku, protože nakoupila zboží (PC), které zůstalo na Slovensku ve skladě dodavatele, nepřekročilo hranice do ČR a toto zboží pak prodala slovenské firmě (plátci DPH SK). V podstatě se jednalo zatím pouze o jednu takovou transakci.
  • Společnost nemá na Slovensku provozovnu.

Nákup náhradního dílu

ID25168 | | Ing. Jiří Vychopeň

Plátce DPH, vede daňovou evidenci, koupil z Německa náhradní díl ke svému závodnímu automobilu, který má v evidenci a používá ho ke své ekonomické činnosti, v částce 6 000 EUR od soukromé osoby. Mám kupní smlouvu a částka se platila z EUR účtu. Jaký je postup z hlediska daně z příjmů a DPH?

Vedení účetnictví a výdajový paušál

ID23969 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba bude podnikající fyzickou osobou v oblasti poradenství mimo živnostenský zákon (předmětem bude vojenský obchod). Bude zapsána v obchodním rejstříku, a tudíž bude muset vést účetnictví. Je možné i v tomto případě, i přesto, že je základem daně při vedení účetnictví rozdíl mezi výnosy a náklady, uplatňovat výdaje výdajovým paušálem? Jestli ano, prosím o napsání na základě jakého zákona nebo předpisu je tato varianta možná a jak je poté prováděno v praxi? A dále jaký to bude mít dopad, stane-li se v budoucnu plátcem DPH?

Doplňující dotaz:

Fyzická osoba má další souběžné příjmy, a to z autorské činnosti. Ty nejsou zapsané do obchodního rejstříku jako předmět činnosti a fyzická osoba je bude vykonávat v režimu „podnikající FO mimo živnostenské oprávnění“. Myslíme si správně, že vzhledem k tomu, že tato činnost není zapsaná v obchodním rejstříku, nespadá ani do vedení účetnictví? Příjmy z této činnosti budou pro daň z příjmů vykazovány zvlášť. 

 

Nespolehlivý plátce DPH a koncový zákazník

ID23481 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Jak je to s platbou-ručením DPH u konečného spotřebitele? Pokud si zákazník koupí zboží v jakémkoliv obchodě – hračky, nábytek – na fakturu, není schopen v daný moment zjistit, zda prodávající je nespolehlivý plátce. Mělo by se jednat dle § 109 zákona o DPH jen o podnikatele. Může finanční úřad vyzvat kupujícího k úhradě DPH (podle paragonu kupujícího nezjistí)? Je tam nějaké omezení částky? Jaká je právní cesta odvolání pro nevymáhání a neplacení této částky?

Faktury přijaté z EU za software

ID22745 | | Ing. Martin Svoboda

Firma zakoupila v Rakousku EET pokladnu. Do léta 2018 dostávala z Rakouska měsíčně faktury za software k této pokladně s uvedením reverse charge (na faktuře se uvádí české DIČ odběratele a rakouské DIČ dodavatele). Od léta 2018 však rakouská firma začala na téže faktury uvádět rakouské DPH. Vzhledem k tomu, že firma dostala v létě fakturu i od irské firmy za software (Adobe Reader) s uvedením irského DPH, ačkoliv bylo i na této faktuře české DIČ odběratele i irské DIČ dodavatele, rádi bychom věděli, zda nedošlo v létě k nějaké změně v zákoně o DPH, týkající se dané problematiky.

Prodej poloviny pozemku - s DPH nebo bez DPH

ID22744 | | Ing. Petra Konderlová

Firma (plátce DPH) koupila v 07/2017 od státu pozemek bez DPH. Hned v dalším měsíci 08/2017 prodali polovinu pozemku fyzické osobě - neplátci DPH se ziskem. Pozemek měl být prodán s DPH nebo bez DPH? 

Opravný daňový doklad

ID22738 | | Ing. Petra Konderlová

Zpracovávám DPH pro plátce, který vystavil daňový doklad pro jiného plátce se sazbou 21 % na stavební a montážní práce, přičemž měl použít režim přenesení daňové povinnosti. Chybu jsme objevili a potřebujeme ověřit, jak ji správně opravit. Domnívám se, že vystavením jediného opravného daňového dokladu (oprava dle par. 43 zákona o DPH), kde bude původní základ daně, odpočet původní DPH ve výši 21 % a uvedení správného režimu, datum zdanitelného plnění bude dle původního dokladu. Doklad uvedeme v dodatečném přiznání a následném kontrolním hlášení po potvrzení odběratelem. Odběratel tvrdí, že takovou opravu nelze provést jediným daňovým dokladem, ale tím, že vystavíme storno původního dokladu a potom doklad nový v režimu přenesení daňové povinnosti. Jaký postup je správný? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru