Otázky s klíčovým slovem: Osvobození od daně

počet otázek s klíčovým slovem : 777Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příjem z prodeje garáže

ID28777 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Osvobozené plnění po část roku

ID28773 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o. vlastní penzion s hospodou (byty v domě nejsou) a několika pozemky. V minulém roce pronajímala nemovitost plátci, takže na základě dohody byly vystavené faktury s DPH. U všech nákladů, tudíž i oprav a TZ si uplatňovala DPH. V době koronakrize nájemce ukončil činnost. Nemovitost se od 1 do 4/2021 nepronajímala. Společnost stále nemovitost opravuje, a nakupuje různé věci do kuchyně, a bude mít novou ČOV. Nyní se rýsuje nový nájemce. Bohužel ale ještě není plátcem DPH. O plátcovství si bude žádat. Jak v tomto případě postupovat při nákupech majetku a opravách na nemovitosti, když zpočátku neplátci musíme vystavit fakturu bez DPH (jedná se o plnění osvobozené bez nároku na odpočet)? 

Fakturace nájmu nemovité věci

ID28803 | | Ing. Ladislav Pitner

Spoelčnost s r. o., která je měsíčním plátcem DPH, má penzion s restaurací(bez bytů). Penzion bude dlouhodobě pronajímat neplátci - jiné právnické osobě. Nový nájemce si o plátcovství DPH bude žádat. Lze v nájemní smlouvě dohodnout 1/4, 1/2, eventuálně roční fakturaci? Pokud by se nájemce stal plátcem DPH např. 25. 6., a pronajímatel by vyfakturoval nájem k 30. 6. (za období květen a červen)? Lze tímto zajistit, aby plnění nebylo osvobozené bez nároku na odpočet? Aby si u oprav mohl uplatnit DPH ve výši 100 %. Nebo fakturovat ubytovací služby, které nejsou osvobozené i v případě fakturace neplátci? 

Náhrada škody

ID28801 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH pronajímá jinému plátci nemovitost (hotel). Na základě kontroly/inventury bylo zjištěno, že došlo k určitém opotřebení nemovitosti a byla stanovena náhrada tohoto opotřebení ve výši 300 000 Kč. Má být toto opotřebení majetku fakturováno s DPH (a jakým) nebo půjde o osvobozené plnění (náhrada škody)?

Osvobození DPH u respirátorů - finanční zpravodaj 18/2021

ID28756 | | Ing. Ladislav Pitner

Dobrý den, dle finančního zpravodaje 08/2021 bylo promítnuto DPH u respirátorů, následné prodloužení do 3. 6. 21 dle finančního zpravodaje 16/2021. Respirátory splňující podmínky v těchto zpravodajích se tedy mohly prodávat bez DPH. Následně ve zpravodaji 18/2021 došlo k promítnutí DPH při nákupu respirátorů (a ostatního uvedeného zboží) z jiného členského státu. Otázka je, co se v tomto případě pro plátce DPH promíjí, když přeci při pořízení zboží z JČS DPH přiznali a zároveň uplatnili? Příklad: Česká firma plátce DPH prodávající respirátory nakupovala tyto respirátory z JČS a následně je prodávala v ČR. Při nákupu tedy přiznala daň, zároveň si ji uplatnila a respirátory poté v ČR prodávala bez DPH. Co se pro ni tedy tímto pokynem mění?

Osvobozený pronájem nemovitosti od r. 2021

ID28703 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ, plátce DPH, je v nájmu u s. r. o. (také plátce DPH). Máme pronajatý jeden obchod, který se nachází v nemovitosti, která je zapsána v KN jako objekt k bydlení. Nemovitost není rozdělena na jednotky. Celá je využívána na pronájem plátcům - kanceláře, obchody. Myslela jsem si, že v tomto případě by od r. 2021 měly být pronájmy jednotlivým plátcům pro jejich ekon. činnost od daně osvobozeny, když si pronajímatel nezměnil na KN zápis podle skutečného využívání. Pro status stavby jsem si myslela, že pro účely DPH je vždy určující zápis v KN. I v případě, že je celá využívána na kanceláře, obchody atd. Nejsou pronajímány ani jednotky, ale části celého objektu, který je pro bydlení podle jednotlivých výměr daných prostor. Nyní jsem však slyšela názor, že lze jednotlivé části pronajímat s daní. Takže má zase přednost skutečné využití a zápis v KN není rozhodující? Co je tedy správně?

Vrácení DPH občanovi ze 3. země, důkazní prostředky vs osvobozený vývoz

ID28690 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma prodala odběrateli občanovi ze Švýcarska (bez VAT a IČ) na prodejně v ČR kolo. Doklad byl nad 10 tis. Kč a prodavač vystavil úplný daňový doklad (fakturu), kde se podepsal i přebírající i prodávající. U odběratele je jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby. S odstupem (však v termínu předložení) Občan z Švýcarska poslal potvrzený prodejní doklad s 2 razítky celnic - Německá a Švýcarsko-Německá celnice se zprávou, že máme vrátit DPH. DPH firma odvedla z prodeje na ř.1 a nyní se po studiu zákona (je to první takový prodej) chystáme udělat odpočet na ř. 61 dle par. 84. Zajímá nás, zda však všechny formálnosti máme správně vyřešené a zároveň přemýšlíme, jak mít celou situace pro příště lépe pod kontrolou. Kupujícímu prodavač předal pouze jeden doklad bez popisku VAT Refund (tady si myslíme, že vše v pořádku - protože je v zákoně ustnanovení na požádání předložit 2x VAT REFUND + COPY). Dále přemýšlíme, zda jsme si neměli nechat vyhotovit nějaký důkazní prostředek dle § 84 odst. 1, že kupující nemá místo pobytu na území Evropské unie a místo jejího pobytu ve třetí zemi je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika. Nevíme, zda máme právo si nějaký cestovní pas (občanku) např. kopírovat nebo nechat poslat, nebo je vhodné si nechat podepsat čestné prohlášení. Dále jsem se chtěl zeptat, zda nebylo pro tento případ vhodnější vystavit doklad o prodeji osvobozený od DPH na základě § 66. Tady však jako riziko vidíme, že bychom skrz důkazní prostředky měly vývoz zajistit přes našeho zmocněnce my jako prodávající a tyto administrativní starosti již při prodeji zvýšit cenu za dopravu. I v tomto případě je však podmínka v zákoně DPH, že kupující nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu. Jak máme při takovém dokazování případně obstát, že občan nemá v tuzemsku místo pobytu? Nejjednoduší by pro nás asi bylo, aby si vývoz dle § 66 zajistil kupující, jenže tady vidíme u fyzické osoby riziko, že nám nedodá celní prohlášení o vývozu. Ovšem v zákoně je, že se dá doložit i jinými celními důkazy - tzn. stačila by i o razítkovaná faktura od celnice, že nakoupené věci překročili hranice EU a Švýcarsko.

Pronájem a DPH

ID28676 | | Ing. Pavla Hadrabová

Jak postupovat v případě, kdy plátce DPH - s. r. o. bude pronajímat garáž podnikateli, který ji bude využívat jako dílnu. Nájem je osvobozen od DPH, ale v případě nájmu prostor a míst k parkování vozidel se toto nevztahuje. V katastru je nemovitost vedena jako garáž, ale nájemce bude skutečně využívat jako dílnu. Jak správně zařadit příjem z pronájmu do sazby 21% nebo může spadat do osvobozených plnění (z hlediska účelu užívání)? 

Fakturace do Švýcarska a DPH

ID28413 | | Ing. Pavla Hadrabová

Jsme s. r. o., plátce DPH se sídlem v ČR. Pro švýcarskou firmu, která sídlí ve Švýcarsku, jsme pracovali na vývoji nových kontejnerů pro PET láhve a udělali jsme k tomu také technickou dokumentaci. Všechny vývojářské práce (včetně zpracování technické dokumentace) probíhaly v tuzemsku. Teď máme tyto vývojářské práce i technickou dokumentaci fakturovat (v ceně 32008,0 CHF) výše zmíněné švýcarské firmě. Musíme na tyto práce vystavit fakturu, kde bude uvedeno i česká DPH 21% (a toto DPH pak odvést na FÚ), nebo je tato činnost osvobozena od DPH, nebo vůbec nepodléhá DPH? A případně do kterého řádku v přiznání k DPH je potřeba tuto fakturu uvést? 

Prodej nezkolaudovaného rodinného domu

ID28463 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nezkolaudovaného rodinného domu - dům je postaven na pozemku, který má prodávající ve vlastnictví déle než 5 let (prodej se uskutečnil v roce 2020)? Chápu správně, že doba od nabytí nemovitosti se počítá od nabytí pozemku, na němž je dům postaven, i když nezkolaudovaný dům stojí kratší dobu než 5 let, a tudíž je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru