Otázky s klíčovým slovem: Opravné položky

počet otázek s klíčovým slovem : 263Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Opravná položka k pohledávkám

ID29265 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s. r. o. má pohledávky splatné v roce 2015, 2016, 2017 a 2018. Tyto pohledávky jsou za firmou, která je v konkursu. Společnost si tyto pohledávky nepřihlásila do insolvenčního řízení. Lze v roce 2021 udělat opravnou položku k těmto pohledávkám, pokud ano v jaké výši a bude daňově uznatelná? Jakým účetním zápisem se toto zaúčtuje?

Eshop, nevyplacené dobropisy zákazníkům, moment odpisu

ID29071 | | Ing. Jiří Nigrin

Firmě (eshopu) zákaznici (občané) vrátí zásilkou zboží (důvod: reklamace nebo vrácení do 14 dnů). Firma to uzná a vystaví dobropis - opravný daňový doklad. Kontaktuje občany, kam chtějí peníze poslat (původní faktura vystavená byla vypořádaná třeba na výdejním místě platební kartou). Část zákazníků za rok je nekontaktních v této korespondenci a nevíme a firma nemá potvrzené info., kam peníze zaslat zpět. Za rok tak firmě vznikne určitý počet nevypořádaných neuhrazených dobropisů, který se hromadí. Pravděpodobnost, že se někdo ozve po více než roce (zásilky cca 500 Kč), je ze zkušenosti téměř nulová. Je možné si stanovit ve vnitropodnikové směrnici, že takové neuhrazené dobropisy bude odepisovat do daňových výnosů po 1 roce od vystavení? Nebo by měla čekat na promlčení 3 roky (to se mi zdá nepraktické, protože bude muset stejně vše jako závazek (mínusovou pohledávku) dodanit po 30 měsících? Navíc bude vykazovat v závěrkách takové závazky, u kterých ví, že se s největší pravděpodobností nikdy neuhradí.

Pohledávky nedobytné před 1. 1. 2014

ID28753 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. má nedobytné pohledávky v účetnictví. Byla na ně v minulosti tvořena opravná položka. Pohledávky jsou více než 10 let staré, k žádnému vymožení po částech již později nedošlo a tyto pohledávky se stále evidují v rozvaze. Je nějaká možnost odúčtovat nedaňově tyto pohledávky a zrušit opravenou položku v rozvaze nebo tyto pohledávky již budou vždy muset být evidovány v rozvaze?

Daňový odpis pohledávek

ID28386 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jak vyřešit daňový odpis tří pohledávek? 1. K pohledávce z roku 2018 jsou vytvořeny daňové opravné položky v plné výši 100%. Je možné pohledávku v roce 2021 daňově odepsat do výše vytvořené daňové OP = tedy celou, přestože nebyla soudně vymáhaná? Promlčení tři roky by proběhlo v letošním roce. 2. Druhá pohledávka za bývalým zaměstnancem (cca 190 tisíc) se soudně vymáhala, ale soud jsme prohráli, podali jsme odvolání, ale nakonec jsme ho vzali zpět a dohodli se, že žádná strana nebude požadovat náklady za řízení a právníka a pohledávku nám hradit nebude. Je možné tuto pohledávku také odepsat daňově, když máme vytvořené 100% daňové opravné položky. 3. Třetí pohledávka ve výši 51 000 Kč je za manko za bývalým zaměstnancem. Vzhledem k složitosti dokazování atd. to nešlo k soudu náš právník s ním uzavřel dohodu, že když zaplatí 37 000 Kč, tak mu bude zbytek odpuštěn. Mám 100% daňovou OP, mohu tedy odepsat zbytek 14 000 Kč daňově, i když byla pohledávka dlužníkovi odpuštěna?

Opravné položky u pohledávek

ID28456 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2020 z daňové evidence na vedení účetnictví. V následujících 9 letech bude dodaňovat neuhrazené pohledávky, které vznikly do 31. 12. 2019. Je možné u těchto pohledávek uplatňovat opravné položky počínaje rokem 2020? Je možné v roce 2021 provést 100% opravnou položku u pohledávky, která vznikla v roce 2018, je tedy již 36 měsíců po splatnosti? 

Opravná položka k pohledávce

ID28025 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost má pohledávku za jinou společností ve výši 800 067 Kč ( z roku 2016, 2017, 2017). Na tuto společnost bylo zahájeno insolvenční řízení a poté prohlášen konkurs, své pohledávky společnost nepřihlásila. Může na tyto pohledávky udělat za rok 2020 opravnou položku? V jaké výši? A bude daňově uznatelná?

Promlčení pohledávky, konfirmace

ID27838 | | Ing. Christian Žmolík

Firma posílá konfirmace pohledávek na přání auditora k 31. 12. svým odběratelům k potvrzení. Na konfirmaci je tabulka s evidovanými neuhranými pohledávkami k 31. 12. a textace, aby druhá strana "odsouhlasila" tyto konfirmace, nebo uvedla jiný stav. Firma má k 31. 12. 2020 neuhrazené pohledávky z 2017, ke kterým nebyla v roce 2017, 2018 a 2019 vytvořená zákonná OP. Podle všeobecného názoru jsou již pohledávky promlčené (pohledávky nemají upraveny podmínkami jinou lhůtu než je zákonná) a nejde k nim v roce 2019 vytvořit tedy zákonná opravná položka a následný daňový odpis. Auditor tvrdí, že na základě odsouhlasení konfirmace pohledávky od odběratele promlčené nejsou a lze vytvořit zákonná (daňová) OP. Jaký z těchto postupů je správný, případně kde je hranice, aby se mohla opravdu pohledávka v tomto případě považovat za nepromlčenou a mohla se k ní tvořit zákonná (daňová) OP?

Odpis pohledávky

ID27656 | | Ing. Martin Děrgel

Na našeho dlužníka byl podán insolvenční návrh v roce 2015, v rámci insolvenčního řízení jsme řádně naše pohledávky přihlásili a insolvenční správce je nijak nepopřel. Bohužel se ukázalo, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, proto soud vydal usnesení, že konkurz prohlášený na majetek dlužníka se zrušuje pro nedostatek majetku, toto usnesení nabylo účinnosti v lednu 2019. Doposud jsme netvořili žádné zákonné opravné položky k našim neuhrazeným pohledávkám (jen účetní). Můžeme v roce 2021 provést daňově uznatelný odpis pohledávek MD 546/D 311 s odůvodněním § 24 odst. 2 písm. y) bod 1? Nebo je nutné tento odpis udělat jen v roce, kdy nabylo usnesení soudu o zrušení konkurzu účinnosti? Je nějaký jiný postup případně jak pohledávku daňově odepsat? 

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku + vstoupení vyřazené zůstatkové ceny do investice

ID27618 | | Ing. Jiří Nigrin

Jak účtovat vyčíslené procentuální části likvidovaného demoličně hmotného investičního majetku - stavba a převod jeho vyčíslené demolované části do vstupní ceny nového investičního majetku? Ráda bych si upřesnila, zda do vstupní ceny hmotného majetku vstupuje zůstaková cena daňová nebo účetní. A dále jak postupovat při samotném vyřazení procentuelní části demolovaného majetku. K rozhodnému dni má DHM zůstatkovou cenu daňovou i zůstatkovou cenu účetní, které jsou rozdílné. Předpokládejme např % rozdíl 25, který byl demolicí vyřazen. Zůstatková cena daňová např. 100.000,- Kč a zůstatková cena účetní 85.000,- Kč. Vyčíslila jsem úbytek 25 % z daňové ceny, a přepočítala daňové odpisy. Problematické je pro mne "uchopit" oprávky u účetní ceny, vyčíslila jsem úbytek 25 % ú účetní a domnívám se, že bych měla pracovat i s 25 % zůstatků oprávek. Jen narážím na problém v účtování. Mohu poprosit o doporučení, jak účtovat tento procentuelní úbytek DHM a vstup do nově pořizovaného investičního díla? Při zaúčtování na kartě majetku pohybem snížení ceny mohu účtovat MD 042/D 021. Nezobrazím nikde snížení oprávek. Ještě mne napadl vnitřní doklad 25 % oprávek na MD 081/D 551. Neboť to je samozřejmě jiná částka vypočítaná 25 % z oprávek, proto přemýšlím nad zachycením vnitřním dokladem. Nebo mohu účtovat vyřazení 25 % likvidované části DHM MD 081/D 021 a dále vnitřní doklad MD 042/D 081. V tomto případě ale nevidím dopad snížení 25 % na oprávky. 

Daňové odpisy neuhrazené pohledávky za odběratelem, na kterého byla vyhlášena exekuce

ID26877 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost žalovala pohledávku u rozhodčího soudu, který verdikt potvrdil a na odběratele byla vyhlášena exekuce. Může si společnost uplatnit do účetnictví daňově opravnou položku k pohledávce (splňuje podmínky dle § 8c zákona o rezervách splatnost delší než 12 měsíců), která by v případě uspokojení pohledávky byla anulována? Účetně: Tvorba OP MD 558/D 391, v případě přijetí pohledávky z exekuce na účet stejné účtování s minusovým znaménkem. Je to takto možné? Pokud ne, kdy je možné tvořit opravnou položku k pohledávce nebo ji daňově odepsat pokud má odběratel exekuci, ale tuto nebude nejspíš plnit, jelikož nemá žádný majetek ani snahu o úhradu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru