Otázky s klíčovým slovem: Odstupné

počet otázek s klíčovým slovem : 102Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odstupné

ID29168 | | Mgr. Šárka Homfray

Máme zaměstnance (pracovní smlouva), který od listopadu 2018 vykonává veřejnou funkci – starosta. V letošním roce se vedení organizace rozhodlo, z důvodu ukončení strojní výroby, ukončit některé pracovní poměry z důvodu nadbytečnosti § 52 písm. c) zákoníku práce. Se zaměstnancem vykonávající veřejnou funkci, se vedení dohodlo o rozvázaní pracovního poměru dohodou – důvod § 52, písm. c) zákoníku práce. Má takový zaměstnanec nárok na odstupné (u společnosti v zaměstnaneckém poměru od roku 2004)? 

Odstupné dohodou podle § 49 zákoníku práce

ID29026 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Se zaměstnancem byla uzavřena dohoda u rozvázání pracovního poměru. Dohoda je stručná, je pouze uvedeno: Zaměstnavatel určil, že zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši pětinásobku měsíčního průměrného výdělku. Dohoda neobsahuje žádný odkaz na ustanovení zákoníku práce, pouze v hlavičce je uvedeno: Odstupné dohodou podle § 49 ZP. Je správný postup, že odstupné bylo zahrnuto do vyměřovacího základu pro odvod sociálního i zdravotního pojistného? Jedná se o daňově uznatelný náklad, nebo bude tento náklad (jak odstupné, tak odvody na ZP a SP) při podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob na řádku 40 vyloučen a zvýší se tak daňový základ?

Odstupné při skončení pracovního poměru

ID27968 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Zaměstnavatel při ukončení pracovního poměru nevyplatil odstupné zaměstnanci, protože měl za to, že na odstupné nemá nárok. Mzdu spočítal bez odstupného, vyplatil mu mzdu. Zaměstnanec šel na úřad práce, úřad práce nařídil vyplatit zaměstnavateli odstupné, na základě platebního výměru toto zaměstnavatel uhradil. Jak toto vyplacené odstupné zaúčtovat? Do nákladů jako mzdu?

Kompenzace za nevyplacené odstupné

ID27847 | | RNDr. Libor Fiala

Zaměstnanec ukončil v listopadu 2020 pracovní poměr a vznikl mu nárok na vyplacení odstupného v prosinci 2020. Zaměstnavatel mu z důvodu insolvence do 31. 1. 2021 odstupné nevyplatil. V prosinci 2020 zaměstnanci vyplatil Úřad práce "kompenzaci za nevyplacené odstupné". Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o vystavení "potvrzení o zdanitelných příjmech" za rok 2020. Má být kompenzace z Úřadu práce uvedena na potvrzení v řádku 2 jako vyplacená mzda? Zaměstnavatel Úřadu práce kompenzaci z důvodu insolvence nezaplatil.

Vrácení odstupného

ID27776 | | JUDr. Petr Bukovjan

V roce 2018 jsme zrušili místo „účetní" zaměstnankyni na RD. S jejím návratem 18. 8. 2020 (po 3 letech věku dítěte) jsme spojili odstupné 7 mezd.  Od září 2019 ale začala zaměstnankyně spolupracovat na DPP na zcela jiné pozici. V lednu 2020 podepsala dohodu o odchodu z HPP účetní. Od 1. března 2020 jsme s ní DPP změnili na DPČ. V dubnu 2020 jí bylo vyplaceno 7 mezd za zrušené místo. Spolupracuje s námi nadále. Myslíte, že by měla odstupné vrátit?

Doplnění dotazu:

  • 1. 3. 2020  měníme DPP na DPČ zaměstnankyně na její žádost – nikdy nepřekročena minimální mzda
  • záznam v SAPu  - 1. 4. vyplaceno 7 mezd
  • 30. 4. 2020 nástup do zaměstnání (byť RD končí až 18. 8. 2020) výpověď s nárokem na 7 mezd v rámci optimalizace
  • 1. 5. 2020 výstup

Odstupné za zkrácení doby nájmu pozemků

ID27234 | | Ing. Jan Ployer

Jsme zemědělská firma. Máme pronajaté pozemky od majitelů. S nimi máme sepsanou pachtovní smlouvu s desetiletou výpovědní dobou. Tyto pozemky jsou v průmyslové zóně, kraj se rozhodl pozemky od majitelů vykoupit na výstavbu v roce 2019. Jelikož se vše zdrželo, tyto pozemky nám následně kraj pronajal. Současně se zavázal nám vyplatit odstupné - cituji: "Smluvní strany se dohodly tak, že závazkový vztah založený smlouvou bude nejpozději k 30. 9. 2020 ze strany kraje zrušen a zanikne tak, a to zaplacením odstupného ve prospěch Firmy, ve výši XXX Kč. Kraj se zavazuje, že odstupné ve výši XXX Kč vyplatí v termínu nejpozději do 30. 9. 2020 ve prospěch firmy." Finance již máme na učtu. Na pozemcích dále hospodaříme, jelikož výstavba průmyslové zóny je ve zdržení. Podléhá odstupné DPH? Kdy zaúčtovat odstupné do tržeb (nejedná se o zanedbatelnou částku)? K vydání pozemků tedy ještě nedošlo, dle ukončených smluv od lidí máme vyčíslený ušlý zisk na jednotlivé roky. 

Exekuce a odstupné

ID27033 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak správně spočítat srážku na exekuci u zaměstnance končícího pracovní poměr s odstupným? Hrubá mzda zaměstnance je 166 632 Kč, vyplácené odstupné 111 015 Kč (1 zákonný průměrný plat + 2 průměrné platy navíc od zaměstnavatele), uplatňuje základní slevu na poplatníka a má jednu vyživovanou osobu, tzn. nezabavitelná částka je 10 362 Kč. Vím, že u odstupného se musí počítat každý měsíc zvlášť, ale jen ze zákonného nároku. Čistá mzda po odečtené nezabavitelné částky a odečtení 2/3 nad hranici 20 740 Kč by měla být sražena bez omezení. Zkoušela jsem výpočet dle vašeho návodu z článku 10/2017 dle druhé varianty.

Počet měsíců odstupného

ID26813 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru dne 1. 4. 2016, dne 16. 11. 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou a poté čerpala rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte (do 30. 12. 2019) a následně požádala o neplacené volno do 31. 12. 2020 (do této doby bude pobírat rodičovský příspěvek). Organizace chce se zaměstnankyní k 31. 12. 2020 ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu nadbytečnosti. Na kolik měsíců odstupného má zaměstnankyně nárok? Jaký mzdový průměr se použije pro výpočet odstupného. V případě, že půjde na úřad práce nebude nějak krácena na podpoře?

Odstupné

ID26790 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanec zruší pracovní poměr dle § 56 odst. 1b. V době zrušení je zaměstnán u zaměstnavatele 11 měsíců. Náleží mu při zrušení náhrada ve výši průměrného výdělku, který odpovídá délce výpovědní doby (zpravidla 2 měsíce). Náleží mu i odstupné ve výši 1 měsíce z důvodu toho, že u zaměstnavatele pracoval do 1 roku?

Přeplacené odstupné (navazující otázka na DAUCID: 24436)

ID25280 | | JUDr. Petr Bukovjan

Navazuji na dotaz ID: 25267 | DAUCID: 24436. Naše organizace vyplatila zaměstnanci tříměsíční odstupné namísto dvouměsíčního. Na chybu organizace přišla při závěrečné kontrole mzdových prostředků. Bývalý zaměstnanec byl vyzván k vrácení přeplatku, ale bohužel peníze nevrátil. Jak má organizace v tomto případě dál postupovat? K přeplacení odstupného došlo jednoznačně chybou zaměstnance, který odstupné posílal (zaměstnanci bylo sděleno, že dostane 3měsíční odstupné a bylo tak i vypočítáno a posláno a až s odstupem se přišlo na to, že to bylo chybně).

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru