Otázky s klíčovým slovem: Odpisy

počet otázek s klíčovým slovem : 1478Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení hmotného majetku

ID28638 | | Ing. Ivana Pilařová

Právnická osoba, s. r. o., začala v roce 2020 splácet hmotný majetek. Celkem 10 splátek po 6 000 Kč. Celková cena 60 000 Kč bez DPH. V roce 2020 bylo zaplaceno 5 splátek a v roce 2021 dalších 5 splátek. Dle kupní smlouvy vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Majetek nám ale byl předán už v roce 2020 a začal se využívat. V roce 2020 jsme měli stanovenou hranici majetku pro účetnictví na 40 000 Kč, v roce 2021 bylo upraveno na 80 000 Kč. V roce 2020 jsme účtovali na 042, neuplatnili jsme odpisy účetní ani daňové a nyní v roce 2021 při zaplacení poslední splátky bychom chtěli majetek zaúčtovat 022-042 a rovnou do nákladů 501-022. Je tento způsob akceptovatelný?

Účetnictví - hospodářská zvířata

ID28479 | | Bc. Stanislav Suchan

Jsme zemědělská firma. Nakoupili jsme plemenného býka v hodnotě 44 175 Kč bez DPH. Jak zaúčtovat - do DKP a ihned odepsat, nebo do DHM a odepisovat ho? Základní stádo odepisujeme 3 roky, účetní odpisy se rovnají daňovým. 

Odpisy majetku

ID28465 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci zakoupila na konci roku 2020 osobní automobil za 300 000 Kč a obratem jej vložila do svého obchodního majetku. Je možno tento majetek daňově odpisovat, i když k jeho úhradě dojde až v roce 2021? Je obecně možné u fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci daňově odepisovat i majetek, který vůbec nikdy nebyl zaplacen?

Učetní odpisy

ID28488 | | Ing. Petra Konderlová

 Mám s. r. o., v účetní směrnici mám napsáno, že úcetní odpisy se rovnají daňovým. V DPPO jsem uvedl pouze daňové odpisy za rok 2020, a účetní odpisy ne. Hrozí mi nějaký postih?

Mimořádné odpisy - nákladní automobil na úvěr

ID28513 | | Ing. Christian Žmolík

Firma s. r. o. si v roce 2021 chce pořídit nákladní auto na úvěr. Úvěrová smlouva bude obsahovat smlouvu o zajištění závazku převodem práva a v technickém průkaze bude jako vlastník uvedena úvěrová společnost. Může firma s. r. o. použít mimořádné odpisy § 30a ZDP? Bude, nebo nebude dodržena podmínka dle  §28 odst. 1 ZDP, že mimořádné odpisy může uplatnit pouze první odpisovatel? 

Mimořádné odpisy u automobilu pořízeného z Německa

ID28497 | | Ing. Christian Žmolík

Pokud si letos pořídím automobil z Německa, který není úplně nový, ale ještě nebyl odepisován, mohu využít zrychlené odpisy? 

Pronájem souboru měřících přístrojů tepla, teplé a studené vody

ID28475 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost (dodavatel) pronajímá bytovým domům (SVJ, bytová družba apod.) soubory měřících přístrojů tepla, teplé a studené vody na dobu 10 let. Ceny jednotlivých přístrojů jsou v řádu stovek Kč, celé soubory mohou být v ceně od několika tisíc Kč až po milion Kč. Přístroje zůstávají majetkem společnosti. Jak máme postupovat z hlediska daně z příjmů? Mají se soubory evidovat jako odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek a daňově odpisovat rovnoměrně po dobu trvání nájemní smlouvy? Nebo s ohledem na hodnotu jednotlivých přístrojů celou hodnotu namontovaných přístrojů účtovat přímo do nákladů v období kdy byl nájem zahájen? Nebo soubory v hodnotě do 40 000 Kč účtovat jednorázově do nákladů a soubory v hodnotě nad 40 000 Kč (od r. 2021 nad 80 000 Kč) evidovat jako odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek a daňově rovnoměrně odpisovat po dobu trvání nájemní smlouvy. Pro jistotu uvádím, že z hlediska účetního budou všechny pronajímané soubory přístrojů evidovány v aktivech jako dlouhodobý hmotný majetek a budou rovnoměrně odpisovány po dobu trvání nájmu. Prosím o posouzení, která varianta je z daňového hlediska správně.

Společnost coby dodavatel se zavazuje namontovat soubory měřících přístrojů tepla, teplé a studené vody u zákazníka a zároveň se zavazuje, že bude zákazníkovi následujících 10 let ročně provádět odečty hodnot z přístrojů a na základě odečtů zpracovávat rozúčtování nákladů na jednotlivé bytové jednotky. V ceně za tuto službu je zohledněna i poměrná část nákladů na namontované přístroje. Po ukončení této smlouvy jsou přístroje "bezcenné", protože už nesplňují technické parametry stanovené předpisy. V případě přístrojů se nejedná o nájem. V takovém případě by se cena namontovaných přístrojů evidovala např. na účtu "náklady příštích období" a rovnoměrně by po dobu trvání smlouvy byla rozpouštěna do nákladů. Na výstupu bude pravidelná roční nebo měsíční fakturace za "komplexní" služby (dle smlouvy). Je takový postup v pořádku z hlediska daně z příjmů?

Mimořádný odpis automobilu

ID28401 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pokud pořídím do obchodního majetku osobní automobil, který autosalon používal dva měsíce jako předváděcí vozidlo, mohu u tohoto majetku uplatnit mimořádný odpis (považuje se tento automobil za nový?)

Totální škoda automobilu

ID28437 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, v 07/2019 koupila na úvěr od leasingové společnost ojetý automobil. V 03/2021 měl zaměstnanec nehodu - jedná se o totální škodu. Účtovali jsme takto:

1) Nákup na úvěr 07/2019: Automobil 022/321 194 214,88 Kč DPH 343/321 40 785,12 Kč Úvěr 321/479 95 000 Kč Doplatek 321/211 140 000 Kč 2) Havárie 03/2021 Konečný stav na účtu 479 k 04/2021 XXX/479 46 292,45 Kč Náklady na splacení – Leasingová společnost 548/378 4 866,18 Kč Náhrada od pojiš. zaslána přímo leasingové společnosti 378/648 83 967 Kč Přeplatek - vratka od Škofinu 221/378 32 808,31 Kč Stav úvěru dle kalkulace od leasingové společnosti 479/378 46 292,51 Kč Zaokrouhlení 548/479 0,06 Kč

3) Prodej zbytku vozidla 04/2021 Automobil 311/641 96 694 Kč DPH 311/343 20 306 Kč Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Odpisy 2021 551/082 21 607 Kč (poloviční odpis - je to možné?) Zůstatková cena auta 541/082 108 030,88 Kč Vyřazení 082/022 194 214,88 Kč

a) Je výše uvedený postup účtování správný?

b) Při nákupu jsme si uplatnili plný odpočet DPH, teď při prodeji DPH odvedu (v přiznání DPH uvedu na ř. 1 + KH A4?). Budu muset provádět úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH, když automobil nebyl ještě plně odepsán?

c) Jsou všechny výše uvedené náklady a výnosy daňově uznatelné?

d) Jak je to ještě se silniční daní - platím za období 1-4/2021? 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o vyjasnění otázky týkající se odpisů. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým a účtujeme vždy k 31.12. Pořizovací cena automobilu byla 194 214,88 Kč. Odpisy byly: Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Jestliže havárie byla 21. 3. 2021 (prodej zbytku vozidla 14. 4. 2021) jak to tedy bude s odpisy? Účetní odpis bude pouze 3/12, tj. 10 804 Kč (551/082) ročního daňového odpisu a v daňovém přiznání za rok 2021 bude 1/2 daňový odpis? Na které řádky v daňovém přiznání pak tento rozdíl uvedu? A ohledně zůstatkové ceny, tu vypočítám tedy následovně: 194 214,88 - 21 364 - 43 213 - 10 804 = 118 833,88 Kč. Promítne se to taky pak nějak do daňového přiznání? 

Mimořádné odpisy - osobní automobily

ID28430 | | RNDr. Libor Fiala

Dle novely zákona o daních z příjmů se uplatňují mimořádné odpisy u dlouhodobého majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2. Lze tedy mimořádný odpis uplatnit i u osobních automobilů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru