Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1762Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vrácení darované nemovitosti a následný prodej

ID29053 | | Ing. Martin Děrgel

Občan v roce 2020 daroval nemovitost osobě blízké, ale jelikož se dostal do finančních potíží dohodl se na vrácení daru. Jakmile se mu nemovitost vrátí, tuto prodá.

1) Z hlediska daně z příjmů fyzických osob, by připadalo v úvahu jediné osvobození, a to časový test, který byl ale přerušen změnou vlastníka. Znamená to tedy, že časový test začíná běžet znova od doby navrácení nemovitosti, a tedy zpětném přepsání vlastníka na katastru nemovitostí?

2) Může si občan započíst náklady na pořízení nemovitosti (původní, před darováním), oproti prodejní ceně a odvést daň z příjmu pouze z rozdílu?

Prodej bytů a obrat pro účely DPH

ID28932 | | Ing. Martin Děrgel

Nově vzniklé s. r. o. mající oprávnění k nákupu a prodeji nemovitostí, realitní činnost bude nakupovat starší byty, které následně plánuje dle aktuální situace na trhu prodávat či pronajímat. dotaz: obrat na prodeji bytů bude víc jak 1 mil. Kč, jelikož se jedná o starší byty, jedná se o osvobozený prodej, čili i při překročení hranice 1 mil se nemusí registrovat. Byli upozorněni, že nesmí vyfakturovat byť ani 1 Kč za zdanitelnou činnost - poradenství, zprostředkování prodeje, krátkodobý nájem k parkování vozidel, krátkodobý ojedinělý nájem do 48 hodin. zajímá nás: jakým způsobem o nákupu účtovat- a) u bytu, který je v osobním vlastnictví b)u bytu, který je ve družstevním vlastnictví- kde je sepisována smlouva o Převodu členských práv a povinností zboží či o dlouhodobém hmotném majetku - jak účtovat v jednom roce náklady na běžnou údržbu bytu-výmalba, výměna rozbité či poničené sanity, vypínače, digestoře, pevně zabudovaných spotřebičů v kuchyňské lince, případně nové kuchyňské linky - jak účtovat výměnu oken, žaluzií, radiátorů, elektroinstalace, vodoinstalace- jako tech. zhodnocení, neboť rozvody mohou vést v novém zabudování ve zdi, nebude výměna uskutečněna v původních rozvodech - jak účtovat nákup a pak následný prodej právě těchto členských družstevních práv a povinností- lze na něj nahlížet jako na převod obchodních podílů čili jako na finanční činnost § 54 a tedy opět jen osvobozená činnost, důležité pro obrat DPH. - jak účtovat v jednom roce náklady typu služeb home staging, fotodokumentace - dle mého názoru rovnou do nákladů, i když k prodeji dojde až v následujícím roce.

Depozitum realitní kanceláře

ID29045 | | Ing. Ivana Pilařová

Realitní kancelář má smlouvu s prodávajícím o zajištění prodeje nemovitostí. Přijímá od zájemců o koupi nemovitosti rezervační depozitum, které se stane v okamžiku uzavření obchodu provizí (tržbou) za zprostředkování tohoto obchodu. Na jaké účty toto depozitum účtovat a jak vypořádávat DPH?

Rozdělení jednotky a DPH

ID29035 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní nebytovou jednotku v bytovém domě. U této nebytové jednotky již před mnoha lety uběhla lhůta dle § 56 odst. 3. V roce 2021 však došlo k stavebním úpravám spočívajícím v rozdělení jednotky na jednu nebytovou a jednu novou bytovou. Rozdělením tedy vznikla nová bytová jednotka. Součet podlahových ploch těchto jednotek odpovídá podlahové ploše původní jednotky. Jelikož se při stavebních úpravách nezasahovalo do nosných částí stavby, nepodléhaly tyto stavební úpravy stavebnímu povolení. Nedošlo ani k tzv. ohlášení stavebních prací (je otázkou, zda k ohlášení mělo v tomto případě dojít). Následně budou tyto jednotky v roce 2022 prodány. Bude jejich prodej v roce 2022 podléhat odvodu DPH nebo bude jejich prodej osvobozený od DPH? V případě, že bude jejich prodej podléhat odvodu DPH, jaké by měly být uplatněny sazby DPH? 

Příjmy z Chorvatska

ID29015 | | Bc. Stanislav Suchan

Fyzická osoba-nepodnikatel, český daňový rezident má příjmy z Chorvatska. Jednak příjem z pronájmu nemovitosti v Chorvatsku, jednak příjem z prodeje nemovitosti v Chorvatsku. Chápu správně, že v rámci českého daňového přiznání se příjem z prodeje nemovitosti (nesplňující podmínky pro osvobození) uvede jako příjem podle § 10 a uplatní se jako výdaj pořizovací cena této nemovitosti? Dále je možné započítat daň zaplacenou v Chorvatsku? Příjmy z pronájmu realizované v Chorvatsku se pak zdaní podle § 9, kdy k příjmům lze uplatnit i výdaje (tzn. vč. odpisu dle českého zákona o DP) a dále pak lze započítat daň zaplacenou v Chorvatku? Stačí, aby daň v Chorvatsku byla uhrazena do dne podání českého daňového přiznání - aby bylo možné ji započítat? Je nutné si vyžádat potvrzení tamního správce daně k prokázání zaplacení chorvatské daně? 

Krátkodobý nájem rodinného domu

ID29024 | | Ing. Martin Svoboda

Pokud s. r. o., plátce DPH, pronajme fyzické osobě na týden rodinný dům, vystavuje fakturu s DPH nebo je jakýkoliv pronájem rodinného domu osvobozený od DPH? 

Okapový chodníček

ID28991 | | Ing. Jan Ployer

Naše společnost v letošním roce prováděla opravu fasády. U této příležitosti jsme nechali zhotovit okapový chodníček, tzn. z jedné strany fasády jsme nechali nasypat menší kamínky, tyto jsou ohraničené obrubníky. Je možné náklady na zhotovení chodníčku uznat jednorázově do nákladů? Myslela jsem, že pozemek nelze zhodnotit, tudíž je toto náklad, ale slyšela jsem názor, že pokud je tam obrubník, už je to není jednorázový náklad, tzn. musíme odepisovat jako chodník (i když není pro lidi, ale aby netrpěla nová fasáda)?

Bytová potřeba a platba zálohy

ID28904 | | RNDr. Libor Fiala

Klient prodal byt za 30 milionů (zisk není osvobozen kvůli časovému testu a činí 5 mil. CZK) a do roka si koupil byt, ale pouze za 20 mil Kč. Nový byt splňuje podmínky bytové potřeby. Chápu dobře, že (zjednodušeně řečeno), bude klient danit pouze 1/3 zisku z prodeje, protože 2/3 použil na bytovou potřebu?

Z kupní ceny nového bytu je zaplaceno 15 % jako záloha do 12 měsíců od prodeje starého bytu a 85 % kupní ceny bude zaplaceno až 2 roky od prodeje starého bytu, protože jde o nový dům, který se teprve staví. Smlouva o prodeji bytu je podepsána při platbě první zálohy = tzn. do 12 měsíců od prodeje starého bytu, druhá platba bude zaplacena při dokončení stavby (předpoklad za 2 roky). Lze tedy uznat jako výdaje na bytovou potřebu 100% ceny nového bytu, i když většina ceny bude zaplacena až 2 roky po prodeji starého bytu?

Prodej nemovitosti

ID29007 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o., měsíční plátce DPH, má v obchodním majetku nemovitost (zapsanou v katastru nemovitostí jako bytový dům), zakoupenou v roce 1991, která není ještě odepsána. Společnost s r. o. má v nemovitosti sídlo a zároveň v nemovitosti pronajímá byty – osvobozené nájemné. Společníci chtějí nemovitost v roce 2021 prodat. Jak bude prodej nemovitosti zdaněn (DPH z prodeje, DPPO 19 %, srážková daň 15% z výplaty podílu na zisku společníků)? Jak prodej nemovitosti a zdanění správně předepsat v účetnictví? 

Zdanění příjmů získaných děděním

ID28987 | | Ing. Jan Kašpar

Syn s dcerou zdědil po otci nemovitost. V rámci vypořádání dědictví byl synovi jeho podíl na nemovitosti vyplacen sestrou v penězích. Je příjem získaný vypořádáním od daně osvobozen? Zůstavitel vlastnil nemovitost 3 roky, zemřel v roce 2021. Je tento příjem z vypořádání brán jako příjem z dědictví, který je osvobozen dle § 4a písm. a) ZDP? Nebo lze osvobodit tento příjem jako dar od sestry dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP? Jestliže by mělo dojít k dodanění v § 10 ZDP, což se mi zdá dost nepravděpodobné, jaká by byla stanovena nabývací cena?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru