Otázky s klíčovým slovem: Nemovité věci

počet otázek s klíčovým slovem : 1713Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nájem nemovitosti umístěné v jiném státě

ID28636 | | Bc. Stanislav Suchan

Občan se rozhodl, že si koupí nemovitost na Kanárských ostrovech a tam se přestěhuje. V ČR vlastní byt, který poté plánuje pronajímat. Kde bude podávat daňové přiznání k příjmům z pronájmu? Předpokládá se, že kromě těchto příjmů bude pobírat jen důchod z ČR nebo možná bude na území Kanárských ostrovů podnikat či bude zaměstnán.

Nájem kanceláře

ID28626 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH - s. r. o., pronajímá kanceláře fyzické osobě - podnikateli, neplátci DPH. Nájem je osvobozen od DPH (podnikatel je neplátce DPH. Tzn. že z nákladů na tyto kanceláře (voda, plyn, elektrika, např.opravy, údržba) nemůžeme uplatňovat nárok na odpočet?

Prodej nemovitosti

ID28585 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v roce 2017 kancelářské prostory (jedná se o celé patro v budově a poměrná část pozemku), na které si uplatnila odpočet DPH. Nyní přemýšlí o jejich prodeji. Může se jednat o plnění osvobozené od daně?

Zúžení SJM v polovině roku

ID28562 | | Ing. Jan Ployer

Manželé mají nemovitost v SJM. Nemovitost pronajímají a manžel příjmy z pronájmu vždy zdaňoval. V polovině roku došlo k zúžení SJM. Za rok, kdy došlo k zúžení SJM a nemovitost v polovině roku připadla manželce, bude podávat daňové přiznání manželka, nebo lze, aby za dobu, kdy byla nemovitost v SJM, podával daňové přiznání manžel a manželka za dobu, kdy nemovitost byla jen její? 

Zdanění příjmů z prodeje bytu

ID28628 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba obdržela v roce 2020 úhradu rezervačního poplatku ve výši Kč 200 000 za prodej bytu. Doplatek proběhl až v roce 2021. Příjem nelze osvobodit. Dle § 10 odst. 5 ZDP hodlá FO použít související výdaje pro snížení základu daně. V roce 2020 však chce zdanit celou částku ve výši Kč 200 000 a celé výdaje uplatní až v roce 2021 oproti příjmu z doplatku. Je možné výdaje takto použít?

Zastřešení dvora

ID28491 | | Ing. Jan Ployer

Společnost provedla zastřešení dvora, které bude využívat jako prostor pro skladování svých výrobků. Proběhla i kolaudace. Jedná se o prostor mezi dvěma budovami, jedná se o samostatnou samonosnou ocelovou konstrukci ukotvenou na samostatných pilířích do země. Střešní krytina je tvořena vlnitými polykarbonátovými deskami. Z jedné strany je součástí opláštění vlnitým plechem od střechy směrem dolů cca do poloviny výšky. Součástí zastřešení jsou i svody dešťové vody. Tím, že tato stavba nemá stěny, nelze ani geodeticky vyměřit obvod stavby, protože geodet měří stěny a ne střechu. Hodnota investice činí cca 6 mil. Kč. Lze tuto stavbu odepisovat ve 3. odpisové skupině nebo v 5. odpisové skupině?

Prodej apartmánu

ID28507 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v ČR přestavuje rekreační objekt na apartmány, 5 apartmánů prodá a 2 nechá pro vlastní pronájem. V průběhu výstavby dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě vystavuje faktury na část z kupní ceny vč. DPH - účtovat do výnosů nebo rozvahový účet? Prodej apartmánu do Polska, plátce DPH - faktura s DPH? 

Prodej nezkolaudovaného rodinného domu

ID28463 | | Ing. Jiří Vychopeň

Je od daně z příjmů osvobozen příjem z prodeje nezkolaudovaného rodinného domu - dům je postaven na pozemku, který má prodávající ve vlastnictví déle než 5 let (prodej se uskutečnil v roce 2020)? Chápu správně, že doba od nabytí nemovitosti se počítá od nabytí pozemku, na němž je dům postaven, i když nezkolaudovaný dům stojí kratší dobu než 5 let, a tudíž je příjem z prodeje osvobozen dle § 4 zákona o daních z příjmů? 

Darování bytu synovi s příkazem vyplatit podíl druhému sourozenci

ID28533 | | Ing. Jan Kašpar

Otec daroval dceři v 1/2016 byt. Dcera chce zmíněný byt v 6/2021 darovat svým dvěma dětem. Ve smlouvě je dohodnuto, že byt převezme jako dar první ze sourozenců a příkazem ve smlouvě je zavázán polovinu podílu druhému sourozenci vyplatit. Na vyplacení si vezme hypotéku. Vyplacením tedy dojde k vypořádání budoucích dědických nároků obou sourozenců. Dle právníka je tento typ smlouvy vhodný zejména pro zamezení budoucích sporů mezi sourozenci. Jak se v tomto případě nahlíží na zdanění příjmu druhého sourozence, který obdrží peníze, za svůj podíl? Bude muset podat přiznání k DPFO a dodanit příjem, když při vypořádání nedojde k převodu vlastnictví? Pokud ano lze oproti příjmu postavit polovinu podílu na nemovitosti, i když neprojde zápis vlastnictví v katastru, nebo se na základě darovací smlouvy s příkazem jedná i v případě vyplacení podílu druhému sourozenci, také o dar, tedy bude také osvobozen od daně z příjmu? Je možná jiná varianta jak tuto záložitost vyřešit, aby oba sourozenci měli dar osvobozen?

Doplňující otázka:

Může první ze sourozenců uplatnit v plné výši úroky z hypotéky jako odčitatelnou položku v daňovém přiznán FO ?

Nepeněžitý vklad a DPH

ID28555 | | Ing. Jan Kašpar

Plátce DPH si uplatnil odpočet při stavbě vodovodního řadu. Řad vybudoval a zároveň zkolaudoval v roce 2018. Nyní tento řad chce vložit do obchodní společnosti (a. s.) jako nepeněžitý vklad. Dle zákona o DPH § 13 odst. 4 písm. d) se vložení nepeněžitého vkladu považuje za dodání zboží za úplatu, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil odpočet. Mohlo by se na tento případ vztahovat osvobození dle § 56 odst. 3 osvobození vybraných nemovitých věcí (vodovodní řad je inženýrskou sítí dle § 56 odst. 5 písm. c), pokud by vkladatel vyčkal na uplynutí 5leté lhůty od kolaudace nebo musí vždy uplatněný odpočet vrátit?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru