Otázky s klíčovým slovem: Náhrada mzdy

počet otázek s klíčovým slovem : 239Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náhrada mzdy

ID28844 | | JUDr. Ladislav Jouza

Má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy při doprovodu (umísťování) rodiče do domova seniorů, nebo jen na omluvení bez náhrady mzdy?

Odměny pro zdravotnické pracovníky

ID28963 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Společnost s. r. o. (lékařka s jednou zdravotní sestrou) dostala kompenzaci dle vyhlášky č. 172/2021 Sb. Lékařka i sestra jsou v pracovněprávním vztahu s pracovním úvazkem 40 hodin týdně. Celková odměna je 184 748 Kč. Můžeme ji rozdělit (každé 50 %)? Po odečtení odvodů na soc. a zdrav. poj. nám vyjde odměna v hrubém na 69 039 Kč. Musíme ji vyplatit v jednom měsíci nebo můžeme poměrně dávat do výplat do konce roku 2021 (myslím, že se k tomu vyjadřovala MPSV)? Jestliže vyplatíme najednou v červnové výplatě, jak vypočítáme průměrný hodinový výdělek? Odměna je za rozhodné období 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021, tzn. za 5 měsíců? Takže bychom průměr pro náhrady vypočetli na příští čtvrtletí (červenec až září) + 3/5 z vyplacené částky, tj. 41 423 Kč, a pro období 10-12/21 zbývající 2/5, tj. 27 616 Kč? Dne 1. 3. 2021 jsme na HPP přijali další lékařku. Předpokládáme, že té se tato odměna netýká?

Home office

ID28937 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec má uzavřenou smlouvu na práci z domu (home office) s tím, že v pondělí a středu musí být přítomen na pracovišti. Má v tyto dva dny nárok na náhradu mzdy při návštěvě lékaře, když jinak má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy? 

Náhrada mzdy za tábor

ID28855 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Jak jak přesně chápat ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) a § 203 písm. a) zákoníku práce? Podle těchto ustanovení má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy za účast na táboře, v rozsahu 5 dnů za rok a zároveň v max. výši průměrného výdělku (pro rok 2021 se jedná o částku 34 611 Kč). Mám to chápat tak, že má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy za 5 dní a tato je vypočítána z jeho průměrné mzdy, avšak z její maximální výše 34 611 Kč? Anebo je možné, pokud má tak vysokou průměrnou mzdu, vyplatit za těch 5 dnů maximální částku, která se rovná 34 611 Kč?

Náhrada za ztrátu na výdělku zaměstnance, který měl pracovní úraz

ID28826 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Prosím o potvrzení výpočtu výše náhrady za ztrátu na výdělku (§ 271a ZP), kdy zaměstnanec při pracovním úrazu dostává náhradu mzdy, která se vypočítá jako rozdíl mezi hrubým průměrným výdělkem a náhradou od zaměstnavatele a výši nemocenské. Tato náhrada nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění, jen dani, tudíž zaměstnanec dostane více, než kdyby byl v práci. Je to tak správně?

Zaručená mzda a Antivirus A+

ID28085 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Naše zaměstnankyně má měsíční zaručenou mzdu Kč 16 800 Kč. Tuto částku má i ve smlouvě. Teď v době pandemie uplatňujeme Antivirus A+. Z minulého čtvrtletí jí ale vychází nízký průměr pro náhrady. Potřebuji tedy uplatnit toto: 1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111 zákoníku práce) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112 zákoníku práce), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355 zákoníku práce). Mám použít pro tyto účely hodinovou zaručenou mzdu nebo propočítat průměr pro náhrady tak, aby vyšla měsíční zaručená mzda? Únor má totiž málo hodin, a pokud bych použila hodinovou zaručenou mzdu, bude to o dost míň než Kč 16 800 Kč (dle pracovní smlouvy měsíční zaručená mzda 16 800 Kč). 

Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19

ID28045 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec pobírá 100% náhradu mzdy, zaměstnavatel žádá na tohoto zaměstnance Antivirus A+. V případě uzavření školky zůstává zaměstnanec na překážkách nebo bude pobírat OČR po dobu uzavření školky?

Průměr pro náhrady mzdy

ID27760 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanci mají ve společnosti uzavřenou pracovní smlouvu s pevnou měsíční mzdou ve výši 18 500,- dle 3 skupiny prací zaručené mzdy. Zaměstnanci v průběhu ledna, na základě nařízení vlády v oboru pohostinství nemohli vykonávat práci a byli na překážkách na straně zaměstnavatele. Průměr pro náhrady zaměstnancům vycházejí nižší než dle nejnižší úrovně zaručené mzdy. Počítá se průměr pro náhrady v případě, že vychází za předešlé čtvrtletí nižší, než v úrovni zaručené mzdy za rok 2021 výpočtem: 18 500/168=110,12 nebo se může použít průměr dle nejnižší úrovně zaručené mzdy v hodinové sazbě a to 110,30 pro 3 skupinu prací? Lze popřípadě stanovit vnitřním předpisem, "v případě průměru pro náhrady u měsíční mzdy vyjde výpočtem průměr pro náhrady menší, než je nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu, použije se pro výpočet náhrady průměr pro náhrady dle nejnižší úrovně zaručené mzdy v Kč za hodinu (v tomto případě tedy 110,30)?

Pracovní neschopnost

ID27693 | | Ing. Marta Ženíšková

Zaměstnanec byl na pracovní neschopnosti od 21. 12. 2020 do 11. 1. 2021. Hned 12. 1. 2021 nám přišla z OSSZ nová neschopenka. Zaměstnanec do práce vůbec nenastoupil. Budeme mu od 12. 1. 2021 opět platit náhradu za pracovní neschopnost (znovu 14 dní), nebo se bude jednat o navazující neschopnost a náhradu bude platit OSSZ? 

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO

ID27716 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnavatel byl nucen kvůli covidu uzavřít svůj provoz a dostal od státu příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Nyní dostali zaměstnanci od zaměstnavatele za rok 2020 potvrzení o příjmu a někteří z nich mají také jiné příjmy než od toho jednoho zaměstnavatele a musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U některých - studentů - v přiznání vyjde celková daň za rok 2020 nulová a bude jim již odvedena zálohová a srážková daň, mj. od zaměstnavatele, který dostal příspěvek za covid, vrácena např. ve výši 5 000 Kč. Má nějaký vliv to, že jejich zaměstnavatel dostal dotaci, příspěvek, že by jim nakonec ta jejich odvedená daň ve mzdách nemohla být prostřednictvím přiznání vrácena?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru