Otázky s klíčovým slovem: Manžel, manželka

počet otázek s klíčovým slovem : 60Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Fakturace mezi manželi

ID29188 | | Bc. Stanislav Suchan

Družka, OSVČ, má ve svém podnikání (v § 7 ZDP) vloženou nemovitost (je vlastníkem nemovitosti), kterou pronajímá cca 15 subjektům. Mimo jiné ji pronajímá i svému druhovi, též OSVČ, který má v části nemovitosti zřízen obchod. Tento stav trval 20 let. Nyní se vzali a jsou manželé. Může nadále manželka fakturovat pronájem obchodu nyní již svému manželovi?

Úroky jako výdaje oproti příjmům z pronájmu

ID28669 | | Ing. Jan Kašpar

Manželé koupili byt ještě jako „nemanželé“, takže každý vlastní 50 %. Tento byt nyní po uzavření manželství pronajímají. Rádi by si uplatnili jako výdaje úroky z úvěru oproti příjmům z pronájmu, ale úvěrová smlouva je uzavřena pouze s jedním z nich. Mohou si úroky podělit, nebo může uplatnit jen ten, na koho je smlouva?

Sleva na manželku a dítě - cizinci

ID28593 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec s občanstvím v Maďarsku je celý rok zaměstnán v ČR, jiné příjmy nemá, je daňovým rezidentem ČR. Manželka má také maďarské občanství, žije s dětmi na Ukrajině. Hospodaří společně. Má zaměstnanec nárok na slevu na dani na manželku a na děti?

Fakturace manžel - manželka

ID28538 | | Ing. Petra Konderlová

Může manželka fakturovat manželovi za obchodně administrativní činnosti? Může manželka uzavřít smlouvu o nájmu s manželem (spoluvlastní s otcem dům), ve kterém její manžel má kancelář?

Dar společníka jednočlenné s. r. o. manželce

ID28317 | | RNDr. Libor Fiala

Společník jednočlenné právnické osoby (spol. s r. o.) daroval automobil, který měl v době před darováním v obchodním majetku, své manželce. Automobil pořídil před dvěma lety. Jaké bude řešení darování z pohledu daně z příjmů na straně společnosti s ručením omezeným a na straně manželky?

Prodej rodinného domu a jeho zdanění

ID27822 | | Ing. Jan Kašpar

Klientka - fyzická osoba (nepodnikatel) prodala v roce 2020 rodinný dům, který si postavili s manželem částečně svépomocí a částečně s pomocí dodavatele. Pozemek i RD je zapsaný pouze na klientku. Pozemek, na kterém je dům postaven, byl klientce před 2 roky darován manželovými rodiči, stavba byla financována z hypotečního úvěru sjednaného na oba manžele, úroky si odečítal z daní manžel. Tento úvěr má být předčasně splacen v 1/2021 penězi získanými za prodej RD, jak vyplývá z kupní smlouvy. Klientka v tomto domě bydlela od 7/2020 dosud. V listopadu 2020 byla sepsaná kupní smlouva na prodej RD s platebními podmínkami: 1) 500 000 Kč do 5 dnů od podepsání smlouvy (11/2020) – skutečně proběhlo, 2) zbylé 4 mil. Kč na 2 části v lednu 2021, a to na účet advokáta. Ten složené peníze vyplatí prodávající-klientce částečně po podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zbytek po zápisu nového vlastníka nemovitosti do katastru, jak vyplývá z kupní smlouvy. V 2/2021 koupila pro vlastní bydlení byt za 2mil. Kč, který bude rekonstruovat. 

1. Jaké povinnosti (co se týče daní) z uvedeného pro FO vyplývají?

2. Za jaké období má FO podat daňové přiznání – bude podávat DPFO i za rok 2020 na částečný příjem nebo až za rok 2021 na celkovou částku?

3. Co všechno musí zdanit – resp. co může od daně osvobodit, jaké výdaje/náklady může proti příjmu/tržbě uplatnit ke snížení základu daně?

4. Může cena za koupený byt snížit základ daně prodaného RD? Můžou se nějakým způsobem použít i případné náklady na rekonstrukci koupeného bytu?

5. Pokud bude muset zdanit v roce 2020 příjem část. platby za RD (500 000 Kč) – co všechno si může od této částky odečíst? 6. Bude muset manžel dodanit odečtené úroky z hypotečního úvěru? Pokud ano, za které období bude muset dodanění provést, když zápis nového vlastníka v KN byl proveden v 1/2021?

Sleva na manželku - nepeněžní příjem

ID27307 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Započítává se pro uplatnění slevy na manželku do limitu příjmů manželky 68 000 Kč/rok také nepeněžní příjem v podobě darovaného pozemku? Manželka OSVČ v roce 2020 na mateřské dovolené dostala darem pozemek od svého bratra. Pozemek bude převeden na katastru nemovitostí ještě v roce 2020. Může si manžel uplatnit slevu na manželku? Nebo se oceněný pozemek bude započítávat do limitu příjmů manželky 68 000 Kč?

OSVČ a rozvod

ID26944 | | Ing. Josef Rajdl

Co je třeba účetně, popř. daňově řešit v případě rozvodu manželů - on podnikající FO, plátce DPH, ona spolupracující osoba. Skončí její spolupráce v okamžiku nabytí právní moci rozvodu? Ve firmě bude bývalá manželka pokračovat dále, má tam nastoupit jako zaměstnanec? Jak se bude dělit výsledek hospodaření (rozdíl mezi příjmy a výdaji) za daný rok v daňovém přiznání?

Nemovitost zděděná na Slovensku

ID26728 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud manžel a manželka mají oba 1/2 nemovitosti na Slovensku. Mají zde trvalý pobyt a žijí zde. Nyní manžel zemřel a manželka po něm zdědí jeho polovinu. Vše v případě v přepisu na katastru zajistí notář, resp. soud, tj. bude to přepsáno automaticky nebo si bude muset nějakým způsobem manželka "oběhat" přepis nemovitosti sama? V případě, že si toto bude muset manželka zajistit sama - jaký bude muset vykonat postup, resp. jaké papíry k tomu bude potřebovat?

Spolupracující osoba - ošetřovné

ID25870 | | Ing. Marta Ženíšková

Má nárok na ošetřovné spolupracující osoba? Spolupracují osobou je manželka, vykonávající hlavní činnost, příjmy manžela rozdělené na manželku jsou 40 %. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru