Otázky s klíčovým slovem: Majetek dlouhodobý nehmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 152Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Licence na software a odepisování od roku 2021

ID28975 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma ABC s. r. o., zakoupila v roce 2021 od české firmy: Licenci na software (28 500 EUR), telefon (1 230 EUR), aby se mohla tato licence používat, firma rovnou nainstalovala tento software na testovací přijímač což je tento telefon. Instalace (130 EUR). Celá faktura byla zaúčtována na účet č. 042. 

1) Do jaké odpisové skupiny tento software zařadit? Předpokládám, že bude zařazeno vše tj. včetně telefonu i instalace.

2) Jakým způsobem budou odpisy daňově uznatelné?

3) Prosím o návod, jak postupovat při účtování.

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

ID28732 | | Ing. Jiří Nigrin

Ve vnitřním předpisu od 1. 1. 2021 máme nový limit pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení 80 000 Kč bez DPH, firma je plátcem DPH. Daňové odpisy firma bude používat i jako účetní. Mohu pro drobný hmotný a nehmotný majetek také stanovit ve vnitřním předpise limit 80 000 Kč? V případě pořízení většího množství drobného majetku (na příklad nábytku) musím celkovou hodnotu časově rozlišit - na příklad na 2 roky? U nehmotného majetku (ochranné známky) musím také časově rozlišovat? Uplatněné náklady u tohoto nehmotného majetku by byly i daňově uznatelné? 

Technické zhodnocení k nehmotnému majetku pořízenému v minulých obdobích

ID28473 | | Ing. Martin Děrgel

Máme SW pořízený v minulých letech, na kterém každou chvíli probíhají úpravy charakteru technického zhodnocení. Z hlediska účtování i daní bychom se v roce 2021 k tomuto TZ měli chovat "postaru" tzn. budeme jej i nadále zařazovat a odepisovat jak v oblasti účetní, tak daňové. Jak posuzovat hranici, kdy už se jedná/nejedná o TZ, u kterého jsme povinni takto postupovat? Rovněž "postaru" tzn. 40 000 Kč? Posuzujeme nadále z daňového hlediska tedy u takovéhoto majetku každé jednotlivé TZ a ne v součtu za rok jako z hlediska účetního? Jak se postavit např. k TZ nehmot. majetku ve výši 48 000 a následně třeba za měsíc ve výši 20 000 Kč? 

Odpisování technického zhodnocení u již odepsaného softwaru

ID28126 | | Ing. Christian Žmolík

Firma zakoupila speciální simulační SW v 06/2017 za 9 800 EUR (s roční aktualizací v ceně), který potřebovala na jednu zakázku. Zisk z této zakázky zcela pokryl nákupní cenu SW. Firma začala SW odepisovat, 36 měsíců, a odepsán byl v roce 2020. Nyní v roce 2021, firma zase realizuje zakázku, kde zase musí tento speciální simulační SW využít a k tomu potřebovala ještě jeden nový modul. Vzhledem k tomu, že firma jinak SW prakticky nevyužívá, neudržovala ho v aktuálním stavu. Aby si tedy mohla dokoupit potřebný modul, musela ještě doplatit 3 roční udržovací poplatky (aktualizace) od 07/2018 do 06/2021, tzn. 3x 1500 EUR = celkem 4500 EUR, protože nový modul lze zakoupit pouze do aktuálního SW. Nový modul stál 2500 EUR. Zisk z této nové zakázky zase pokryje veškeré náklady na aktualizace a nový modul. Jak o této operaci správně účtovat? Máme navázat na odepsaný SW a udržovací poplatky (4500 EUR) dát do nákladů a nový modul (2500 EUR) odepisovat 18 měsíců? Nebo můžeme po zrušení kategorie nehmotného majetku vše dát do nákladů? Nebo máme uvažovat o možnosti použít aktualizovaný SW do 06/2021 a odepsat účetně nový modul za 3 měsíce… nebo máme uvažovat, že SW je funkční? i když není aktuální a nelze ho plně využít (obdoba účetního SW, bez aktualizací výstup nesplňuje aktuální normy a předpisy) ale pomocně ho lze používat několik let.

Technické zhodnocení nehmotného majetku v roce 2020

ID28021 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s. r. o. nakoupila v roce 2019 nehmotný majetek (SW) za 300 000 Kč. Tento majetek v roce 2019 odpisovala. V roce 2020 provedla na tomto majetku dvě technická zhodnocení - první za Kč 95 000, druhé za Kč 55 000 Kč. Jak postupovat s odpisem technického zhodnocení? Mám připočíst k původní ceně a postupovat podle starého způsobu odpisování nebo mohu technické zhodnocení účetně (a zároveň daňové) odepsat podle vnitropodnikové směrnice dle nového způsobu (po novele)?

Zrušení nehmotného majetku

ID27939 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma má v účtové osnově účet nehmotného majetku, i oprávky k nehnotnému majetku. V Časopisu Účetnictví v praxi č. 12/2020 a č. 1/2021 je informace, že takto evidovaný nehmotný majetek se od 31. 12. 2021 se ruší. Mohu zrušit takto evidovaný nehmotný majetek již k 31. 12. 2020? V nehmotném majetku má firma evidovaný software, který je již odepsán, to by se jednalo je o vyřazení z evidence, to znamená MD oprávky/Dal hmotný majetek. Potom firma má evidovány ochranné známky, které ještě nejsou plně odepsány. Zůstatek ochranných známek mohu převést do 31. 12. 2020 na režijní účet 518 nebo 548/Dal Oprávky. A vyřadit je z evidence DAL Ochranné známky/Má dáti Oprávky. Jak bychom tento nehmotný majetek dále evidovali, stačila by jen inventura tohoto majetku 1x ročně? Bylo by dáno do vnitřního předpisy firmy. 

Výroba spotu

ID27683 | | Ing. Christian Žmolík

Jak zaúčtovat fakturu za výrobu spotu umístěného na naše webové stránky? Jedná se o spot zaměřený na způsob poskytování našich služeb. Nevíme, jak dlouho bude spot na našich webových stránkách umístěn. Budeme účtovat samostatně o spotu jako takovém a posuzovat jej samostatně jako případný nehmotný majetek (audiovizuální dílo,) a tudíž do částky 60 000 Kč budeme účtovat do nákladů (jakým způsobem případně posuzovat časové rozlišení). Předpokládáme, že o technické zhodnocení webových stránek se nejedná. Nebo ano?

Zrušení kategorie nehmotného majetku

ID27523 | | Ing. Christian Žmolík

Na základě daňového balíčku na rok 2021 dochází v oblasti úprav daňového odpisování ke zkrušení kategorie nehmotného majetku. Nově by mělo být možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku přímo do nákladů. Změnu je možné uplatnit na nehmotný majetek pořízený od 1. 1. 2020. Společnost v roce 2019 nechala vytvářet nové webové stránky. Fakturu se účtovaly na účet 041. K předání díla a zařazení do užívání došlo však až 17. 1. 2020. Je tedy zařazení tohoto nehmotného majetku považováno také za pořízení, na které by se vztahoval daňový balíček pro rok 2021, nebo je potřeba zařazený nehmotný majetek začít odpisovat dle zákona o dani z příjmu platného k 1. 1. 2020?

Evidenční karta majetku

ID27479 | | Ing. Ivana Pilařová

Ukládá mi nějaký předpis povinnost mít zavedenou evidenční (inventární atp.) kartu majetku? Dosud nám takovou "úvodní" kartu náš účetní program byl schopen vytvořit. Bohužel jsme byli nuceni program změnit a ten současný žádnou takovou kartu nezná. Lze ji sice doprogramovat, ale pokud to není ze zákona ale něco navíc, softwarová firma by si účtovala vysokou sumu za toto vytvoření. 

Upgrade softwaru

ID26924 | | Ing. Martin Děrgel

V r. 2018 byl v. v. i. zakoupen software - 3 ks v hodnotě 34 000 Kč. Software byl jako multilicence uložen na server a zaúčtován na účet 518 Služby evidované v operativní evidenci. V r. 2020 byl pořízen upgrade k tomuto softwaru, a jelikož se upgrade prodává v minimálním množství 5 ks, byly ještě dokoupeny 2 ks softwaru. Celková hodnota 5 upgrade + 2 softwaru je 39 000 Kč bez DPH (48 000 Kč včetně DPH). K těmto 5 položkám je dodána povinná technická podpora na 1 rok v částce 11 000 Kč. Předpokládám, že povinná technická podpora je služba a bude účtována do nákladů. U dokoupení 2 ks softwaru a 5 ks upgradu (jedná se o multilicenci, je umístěno na serveru s možností vzdáleného přístupu). Jedná se o technické zhodnocení? Jelikož není software používán v rámci ekonomické činnosti, nemůže naše instituce nárokovat odpočet DPH. Pořizovací/vstupní cena je tedy 48 000 Kč. Naše instituce pořizuje majetek z fondu reprodukce majetku. Bude účtováno: MD 013/D 321, MD 916/D 901 (Fond reprodukce majetku/základní jmění) a následné odpisy po dobu 18 měsíců: MD 551/D 073, MD 901/D 916. Je tento postup správný?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru