Otázky s klíčovým slovem: Majetek dlouhodobý hmotný

počet otázek s klíčovým slovem : 845Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Technické zhodnocení na pronajatém majetku

ID29068 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost má od své dceřiné společnosti (s. r. o.) pronajatu nemovitost - výrobní závod. Jedná se o jednu budovu, zařazenou u dceřiné společnosti pod jedním inventárním číslem. Na této budově bylo v roce 2015 nájemcem (mateřskou společností) provedeno technické zhodnocení spočívající formou přístavby. Toto technické zhodnocení je se souhlasem vedení vlastníka nemovitosti nájemcem odepisováno. Nyní v roce 2021 bude na stejném objektu stejným nájemcem provedeno další technické zhodnocení, nájemcem financované, přičemž se opět předpokládá jeho odepisování nájemcem. Otázka zní, zda toto "druhé" technické zhodnocení bude u nájemce zařazeno jako samostatně odepisovaný majetek s novým inventárním číslem nebo se bude jednat o provedení technického zhodnocení na již dříve provedeném technickém zhodnocení, samozřejmě s naprosto jiným účetním i daňovým dopadem.

Odpis při změně vstupní ceny

ID29022 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsem zemědělský podnikatel, vedu daňovou evidenci. V roce 2020 jsem pořídil traktor, ve stejném roce jsem obdržel dotaci na pořízení traktoru, o kterou jsem snížil vstupní cenu traktoru. V roce 2020 jsem daňový odpis majetku neuplatnil. Nyní, v roce 2021 jsem obdržel fakturu za poradenství při zpracování žádosti o dotaci, která byla podmíněná tím, jestli obdržím ještě další část dotace. Tu jsem v roce 2021 obdržel. Budu postupovat tak, že vstupní cenu z roku 2020 nyní zvýším o fakturu za poradenství a snížím o další část dotace? Budu odpisovat jako v prvním roce z upravené ceny (ne ze sloupce zvýšené/snížené? vstupní ceny)?

Vstupní cena vinice

ID29021 | | Ing. Josef Rajdl

Jsem zemědělský podnikatel, fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Mám pronajatý pozemek, na kterém v roce 2022 vysadím vinici. Nyní jsem uhradil za vytýčení pozemku 18 000 Kč. Je tento výdaj nedaňový s tím, že tato částka bude součástí vstupní ceny vinice? Vinice je vždy dlouhodobým/odpisovaným majetkem, i když její pořizovací cena by byla pod 80 000 Kč, tj. limit pro dlouhodobý majetek odpisovaný?

Technické zhodnocení hmotného majetku, více menších modernizacích

ID29042 | | Bc. Stanislav Suchan

Firma vlastní budovu. Během roku je na této budově víc různých malých technických zhodnocení do limitu, které spolu nesouvisejí. Firma používá účetní i daňový limit pro technické zhodnocení 80 000 Kč. V březnu firma udělá vnitřní rozvody za 20 000 Kč pro odsávání. V dubnu v jiné místnosti pořídí vestavnou skříň za 40 000 Kč, v květnu kuchyňskou linku za 30 000 Kč (opět jiná místnost). Další měsíc modernizuje výlohy za 20 000 Kč, tzn. za celý rok se jedná o zhodnocení vyšší než 80 000 Kč, ale jednotlivá akce modernizace je vždy s nižší hodnotou. Firma účtuje zatím vše na 548.AE (budova X). Je nutné v měsíci, kdy jednotlivé akce dohromady činí víc než 80 000 Kč v součtu evidovat jako technická zhodnocení zápisem MD 042/D 548.AE nebo se mohou evidovat do nákladů, protože tyto akce spolu nesouvisí? Pokud je nutné toto evidovat jako technické zhodnocení, tak se zařadí tato technická zhodnocení jedenkrát za rok po poslední akci dohromady nebo postupně zvyšují 022 během samotného roku?

Zůstatková cena majetku

ID29039 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost prodala automobil za 25 000 Kč, včetně DPH. Zůstatková cena automobilu byla 50 000 Kč. Pokud je zůstatková cena majetku vyšší než prodejní, tak jaké to má dopady. Zatím jsem účtovala prodej MD 311/D 641, poloviční odpisy, vyřadila jsem majetek MD 082/D 022 a zaúčtovala zůstatkovou cenu MD 541/D 082 - daňový náklad. Je to prosím správně? Přemýšlím, že bych část zůstatkové ceny dala na nedaňové náklady. Automobil byl původně koupen za 90 000 Kč.

Bezúplatné pořízení stroje za odběry materiálu

ID28953 | | Ing. Jiří Nigrin

Provozujeme opravnu automobilů, dodavatel olejů a jiných kapalin do aut nám vyfakturoval zvedák za 190 000 Kč + DPH 21 %, uhradili jsme mu ale jen DPH, toto jsme si nárokovali. Samotných 190 000 Kč nemusíme hradit, pokud budeme během 2,5 roku odebírat oleje aj. za 50 000 Kč/měsíc. Musíme 190 000 Kč zdanit jako dar pro podnikání? Anebo lze využít § 23 odst. 3 písm. a) odst. 14 ZDP (tj. účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku) s tím, že jej nelze odepisovat?

Odpis majetku

ID28757 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba podnikající vede daňovou evidenci. V době podnikání pořídila majetek. Jelikož byla ve ztrátě, neprováděla odpis majetku (i když je to povinnost). V letošním roce odchází do starobního důchodu a bude ukončovat podnikatelskou činnost. Pokud by majetek správně odpisovala, byl by teď plně odepsán. Jak by měl správně majetek teď vykázat za rok 2020 a při ukončení podnikatelské činnosti v roce 2021?

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

ID28732 | | Ing. Jiří Nigrin

Ve vnitřním předpisu od 1. 1. 2021 máme nový limit pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení 80 000 Kč bez DPH, firma je plátcem DPH. Daňové odpisy firma bude používat i jako účetní. Mohu pro drobný hmotný a nehmotný majetek také stanovit ve vnitřním předpise limit 80 000 Kč? V případě pořízení většího množství drobného majetku (na příklad nábytku) musím celkovou hodnotu časově rozlišit - na příklad na 2 roky? U nehmotného majetku (ochranné známky) musím také časově rozlišovat? Uplatněné náklady u tohoto nehmotného majetku by byly i daňově uznatelné? 

Náklady za zaškolení zahrnuté v celkové ceně kupovaného majetku

ID28520 | | Ing. Jiří Nigrin

Vím, že podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. nejsou náklady na zaškolení součástí ocenění majetku. Jak ale postupovat, pokud je v kupní smlouvě uvedená jen celková cena stroje s uvedením, že zaškolení je „v ceně“, případně u některých smluv „zdarma“? Na fakturách už je potom pouze celková cena (bez zmínky o zaškolení). Bude tedy chybou, když celkovou cenu stroje započítám do vstupní ceny? Není tento postup Finanční správou tolerovaný?

Poradenství k investiční pobídce - součást vstupní ceny majetku

ID28521 | | Bc. Stanislav Suchan

Firma plánuje novou výstavbu. Za tímto účelem čerpala poradenské služby v souvislosti s analýzou možného financování investice formou investiční pobídky. Zároveň si nechali vypracovat „manuál“ pro postup při účtování a vedení agendy v souvislosti s investiční pobídkou. Mohou tyto náklady vstoupit do pořizovací ceny toho daného majetku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru