Otázky s klíčovým slovem: Licence

počet otázek s klíčovým slovem : 62Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Technické služby poskytované do Indie

ID29308 | | Ing. Martin Děrgel

Český daňový rezident (s.r.o. plátce DPH) poskytuje technické služby daňovému rezidentovi Indie. Našla jsem ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění článek 12 první věta: „Licenční poplatky a platy za technické služby, které mají zdroj v jednom smluvním státě a jsou placeny osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.“ Já to chápu tak, že zdaníme služby v ČR jako příjemce úhrady. Indický partner ale úhradu ponížil o 10 % tamní daně a tvrdí nám, že to takto musí být a všechny faktury bude platit poníženy o 10 %. Je to tak, jak tvrdí Indický partner nebo  je možné celou službu zdanit v ČR? 

Licence na software a odepisování od roku 2021

ID28975 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma ABC s. r. o., zakoupila v roce 2021 od české firmy: Licenci na software (28 500 EUR), telefon (1 230 EUR), aby se mohla tato licence používat, firma rovnou nainstalovala tento software na testovací přijímač což je tento telefon. Instalace (130 EUR). Celá faktura byla zaúčtována na účet č. 042. 

1) Do jaké odpisové skupiny tento software zařadit? Předpokládám, že bude zařazeno vše tj. včetně telefonu i instalace.

2) Jakým způsobem budou odpisy daňově uznatelné?

3) Prosím o návod, jak postupovat při účtování.

Nákup a prodej licencí

ID28615 | | Bc. Stanislav Suchan

IT společnost nakupuje od tuzemského dodavatele antivirové a jiné licence, které následně prodává tuzemským odběratelům. Jedná se z hlediska zákona o daních z příjmů o nákup a prodej zboží nebo služeb? Jednatel má názor, že pro firmu jde o zboží, přikládá k PFA i příjemky na sklad. Jak tedy správně zaúčtovat vystavenou fakturu, ve které je zahrnut prodej licence, příslušentví k PC a zároveň IT služby (podpora atd...)? 

Potvrzení o sražení daně

ID28366 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Doplňující otázka: Jak bychom měli postupovat, pokud nám polský partner nepošle včas potvrzení o stražení daně od polského FÚ? Bylo by možné místo zápočtu sražené daně na daň z příjmů za rok 2020, uplatnit sraženou daň jako přímý daňový náklad roku 2021 (účtovat o ní na účtu 538)?

Účtování audioknih a podílů autorů, rétorů z prodeje těchto audioknih

ID28142 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak se bude správně účtovat o audioknihách a podílech autorů knih a rétorů? Prodej vydaných audioknih účtuji jako tržby za vlastní výrobky. Licence o užití literárního autorského díla účtuji přímo do nákladů jako drobný nehmotný majetek, protože jejich cena nikdy nepřesáhne víc jak 20 000 Kč. Stejně tak licence na užití grafického nebo hudebního díla. Vydavatelství využívá k načtení knih rétory. Jejich odměny za načtení jsou řešeny na základě smluv o podílu z prodeje dané audioknihy. Podíly se vyplácí na základě výkazu o prodejích. Stejně tak je to nastavené s odměnou autorovi knihy. Jak se budou tyto podíly účtovat?

Licenční poplatky mezi stálou provozovnou a zřizovatelem (daňový nerezident ČR)

ID28070 | | Ing. Martin Děrgel

Firma z Velké Británie, český daňový nerezident, zřídila v ČR organizační složku - továrnu, která vyrábí pro firmu součásti do strojů. Tyto součásti jsou pak dodávány a fakturovány konečným zákazníkům v EU. Továrna však zajišťuje pouze výrobu. Do účetnictví organizační složky jsou realokovány náklady vzniklé ve Velké Británii, které souvisí s výrobou a prodejem strojových součástí v ČR, zřizovatel k tomuto vystavuje interní faktury. Jsme si vědomi toho, že po právní stránce je organizační složka a zřizovatel jedna a tatáž osoba, organizační složka nemá právní subjektivitu. Součástí této transferové ceny je však i položka týkající se intelektuálního vlastnictví k výrobnímu postupu (know-how), který vyvinul sám zřizovatel, nejde o externě poskytnutou službu, dle našeho názoru naplňuje definici technického licenčního poplatku. Dotazy: 1. Lze takovouto položku realokovat a uplatnit jako daňový výdaj v organizační složce, je-li jinak tato položka stanovena v ceně obvyklé, souvisí se zdanitelnými příjmy organizační složky, slouží k dosažení dosažení, zajištění a udržení jejich příjmů? 2. Kde má tento licenční poplatek zdroj příjmů, kde a kdo jej zdaní v souladu se SZDZ mezi Velkou Británií a ČR? Použije se srážková daň dle článku 12 licenční poplatky nebo se použije článek 7 zisky podniků?

Odvod DPH ze softwarového produktu

ID28026 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost XY(plátce DPH) - vyvíjí vlastní softwarový produkt pomocí externích spolupracovníků, kteří jsou plátci DPH i neplátci DPH. U dodavatelů, kteří jsou plátci si z přijatých faktur DPH klasicky uplatňuje a jejich služby i služby neplátců účtuje v průběhu roku 041xxx/321xxx. Když se produkt ukončí zařadí ho do nehmotného majetku 013xxx/041xxx a následně nastaví odpisový plán. Dotaz zní - Jak je to s DPH z nově vzniklého produktu, který dál prodává formou licencí? Musí společnost v měsíci zařazení z něho odvést DPH? Případně z jaké částky? Z celé hodnoty (součet dodaných faktur od dodavatelů), i když část byla dodána od neplátců DPH? Nebo se u zařazení DPH neřeší a vyměřuje se klasicky až u prodeje licence z tohoto produktu?

Dobrovolné příspěvky nezletilému autorovi

ID27506 | | JUDr. Vlasta Víghová

Dvanáctiletý syn naprogramoval několik programů, které chce dát zdarma ke stažení na internetu případným zájemcům. Chce tam uvést, že je možné ho finančně podpořit drobnou částkou, kterou je možné zaslat na bankovní účet. Syn má svůj vlastní bankovní účet (dětské konto) - je možné tyto příspěvky nechat posílat tam? Jak to bude se zdaněním těchto drobných darů? Nebo je nutné příspěvky posílat na účet rodiče a za účelem přijímání těchto příspěvků si musí rodič zřídit živnostenský list? Jak nejlépe tuto situaci řešit, aby nedošlo k porušení zákona? 

Srážková daň z licenčních poplatků v Bulharsku

ID27550 | | Ing. Martin Děrgel

Prodali jsme software as a service do BG, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Bulharská firma nám poslala o 10 % méně, protože odvedla srážkovou daň z licenčních poplatků. V jiné odpovědi jsem tady našla, že máme udělat zápočet této srážkové daně proti české dani z příjmu právnických osob v rámci daňové přiznání. Společnost je ale v tomto roce ve ztrátě. Jakým způsobem máme tedy postupovat? Máme si od zákazníka vyžádat nějaké potvrzení o odvedené dani, kterým bychom tuto skutečnost doložili (pokud ano, jaký dokument by to měl být)? 

Doplňující otázka:

Kam mám oněch 10 % zaúčtovat v letošním (ztrátovém) roce? Mám zaúčtované vystavené faktury na MD 311/D 602, platba 90 % MD 221/D 311 a srážková daň 10 % bude MD 381/D 311? Do jakého obdbí mám zaúčtovat srážkovou daň z faktury, kterou máme vystavenou v prosinci, ale zaplacenou až v lednu? V příštím roce to uplatním jako daňově uznatelný náklad, což ale znamená, že se mi o onu částku sníží základ daně, ne vypočtená daň - chápu to správně? 

Druhá doplňující otázka:

1. Do jakého období patří srážková daň z faktury, kterou máme vystavenou v prosinci, ale zaplacenou až v lednu? Zaúčtovala jsem ji do prosince, nicméně z BG mi psali, že potvrzení bude pouze na částky, které oni odvedli v roce 2020, tzn. částka za platbu z ledna 2021 již bude až na potvrzení pro rok 2021. Mám tedy obecně srážkovou daň účtovat do období dle data úhrady?

2. Společnost předpokládá, že bude ve ztrátě ještě 1-2 zdaňovací období - je možné srážkovou daň započíst vůči daňové povinnosti i v dalších letech?

 

Registrace ochranné známky

ID27491 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak si může OSVČ, které má živnost na ruční práce, nechat zaregistrovat svou značku, resp. název tak, aby ho nikdo nemohl kopírovat apod. - u jakého úřadu? Kolik to stojí? Je tam jediný poplatek na začátku či další každý rok? Je nutný pouze název např. SLUNCE POPLETA či např. i logo, lze logo doplnit? Moc Vám děkuji za objasnění skutečností s tímto spojených.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru