Otázky s klíčovým slovem: Kvalifikace

počet otázek s klíčovým slovem : 159Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Soudní znalec

ID22679 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké vzdělání musí mít soudní znalec v oboru účetnictví?

Zvyšování kvalifikace

ID19736 | | Ing. Ivana Pilařová

Jedná se u zaměstnavatele o daňově uznatelný náklad, pokud platí zaměstnanci studium na vysoké škole a studium souvisí s činností, kterou zaměstnanec vykonává? Jde jednoznačně o zvýšení kvalifikace zaměstnance. Pamatuji si, že historicky - snad do roku 2008 platilo, že zvýšení kvalifikace nelze brát jako daňově uznatelný náklad. Nicméně pokud dobře chápu současné znění zákona, zvyšování kvalifikace je již několik let daňově uznatelným nákladem. 

Kvalifikace instruktora žáků ve firmě

ID19697 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Upravuje současná legislativa požadavky na kvalifikaci intsruktora ve firmě, který je zaměstnancem firmy a vede žáky na odborném výcviku?

Snížení úvazku, případně výpověď studujícímu pedagogovi

ID19611 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Náš pedagogický pracovník na základě § 32 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících může vykonávat přímou pedagogickou činnost. V letošním roce dokončil bakalářské studium, od září by dle jeho tvrzení měl pokračovat v navazujícím magisterském (bakalářský stupeň - obor základy společenských věd, dějepis, navazující magisterský - pouze dějepis). Z naší školy odcházejí 2 vyučující (hudební výchova, chemie, angličtina, přírodopis, výtvarná výchova) a je nutné zajistit kvalifikovanou výuku těchto předmětů. Jelikož jsme škola vesnická, je obtížné sehnat kvalifikace. Tyto kvalifikace se nám podařilo sehnat, avšak vyučující chtějí nastoupit pouze na plný úvazek. Kvůli tomu je potřeba snížit úvazek jinému pracovníkovi - výše zmiňovanému studujícímu. Jakým způsobem lze snížení dosáhnout, případně lze dát výpověď? Pokud bychom dané hodiny dali dotyčnému (Ch, Př, AJ, Hv), nebudou vůbec odučeny kvalitně, což si při současném úbytku žáků nemůžeme dovolit.

Příspěvek na vzdělávání

ID18224 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanci poskytneme příspěvek na zvýšení kvalifikace. V první části 13 000 Kč, po dokončení studia znovu 13 000 Kč. Co to znamená pro zaměstnancem musí z toho něco zaplatit (sociální, zdravotní, daň)?

Přerušení práce v oboru elektro

ID17906 | | JUDr. Eva Dandová

Zaměstnanec má ukončené středoškolské vzdělání v oboru elektro a 3 roky praxe v tomto oboru v jedné firmě, kde dosáhl kvalifikace dle § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Práci ve firmě na 3 roky přerušil a pracoval mimo obor, poté se zase vrátil do původní firmy a rád by si obnovil kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 (na zařízeních do 1000 V AC). Může si po zaškolení a přezkoušení ihned obnovit kvalifikaci dle § 6 vyhlášky, nebo může získat kvalifikaci jen dle § 5 a pro vyšší kvalifikaci potřebuje ještě 1 rok praxe? Jaký je obvyklý postup v takových případech, kdy došlo k přerušení výkonu práce v oboru elektro?

Úhrada za další vzdělávání

ID17571 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnanec naší firmy v květnu 2016 udělal zkoušku podle § 14 vyhlášky ČÚBP č. 50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Obdržel OSVĚDČENÍ, na kterém je informace, že praxe na el. zařízení je 27 let( z toho 17 let projektování). Osvědčení bylo vystaveno akciovou společností, která má k tomu uprávnění. Firmě jsme platili kolem 2000 Kč ( včetně DPH).

Jedná se o § 15 odst. 8 ZDP, kdy zaměstnanec by uplatnil odpočitatelnou položku, ale musel by zaplatit 2000 Kč a ne firma, která ho na zkoušku vyslala?

Můžete mi v praxi přiblížit - úhradu za další vzdělávání zaměstnanců, OSVČ a dalších?

Zvýšení kvalifikace

ID17549 | | JUDr. František Muška

Příspěvková organizace, dům s pečovatelskou službou. Řešíme případ, kdy pečovatelka nesplňuje kvalifikační předpoklady a bude absolvovat rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách.“ Pracovnice má pracovní smlouvu s úvazkem na 4 hodiny denně, v případě potřeby až na 8 hodin. Předpokládáme, že se jedná o zvýšení kvalifikace dle § 231 zákoníku práce.

1) Školu bude navštěvovat od 8 do 15 hodin čistého času, celkový čas strávený na cestě ještě bude cca o 2 hodiny delší. Kolik hodin jí máme počítat do docházky, jako by byla v práci? Bude se jednat o náhrady platu ve výši průměrného výdělku anebo vypočtený plat jakoby byla v práci?

2) Stravné a jízdné: Zřejmě se nebude jednat o poskytnutí cestovních náhrad podle § 152 a dále § 173, jelikož to nebude pracovní cesta, a tudíž zaměstnavatel nemusí tyto náhrady platit? V případě, že by je platil, budou u zaměstnance podléhat zdravotnímu, sociálnímu pojištění i dani z příjmu? U zdravotního pojištění se zahrnou tyto náhrady do základu, z něhož platí pouze zaměstnanec, tj. 13,5%? V případě sociálního pojištění není při výpočtu případná výjimka? 

Zvýšení kvalifikace a předmět činnosti zaměstnavatele

ID17514 | | Ing. Christian Žmolík

Při řešení daňové uznatelnosti nákladů na prohlubování kvalifikace zaměstnanců se řeší, zdali nepeněžní plnění souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Co je to předmět činnosti zaměstnavatele? Předmět podnikání může být obrábění (viz zápis v OR), ale má-li taková firma např. své účetní oddělení, jejichž zaměstnanci se dále kvalifikují, mohou být vynaložená nepeněžní plnění za tyto zaměstnance na účetním oddělení daňově účinná, souvisejí-li, samozřejmě, s účetnictvím?

Propuštění učitele

ID17068 | | PhDr. et Mgr. Jiří Valenta

Ve sboru máme paní učitelku, která v současné době nemá dostatečnou kvalifikaci, ale studuje nyní 2. ročník PdF obor 1. stupeň. Po dokončení by získala potřebnou kvalifikaci. Pracovní poměr má na dobu neurčitou. Je možné tuto paní učitelku propustit, pokud se na tuto pozici nyní hlásí plně kvalifikovaná učitelka?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru