Otázky s klíčovým slovem: Kurzy

počet otázek s klíčovým slovem : 295Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zahraniční cestovní náhrady v případě používání měsíčního kurzu ČNB

ID29460 | | Ing. Martin Děrgel

S. r. o. používá pro přepočet cizí měny měsíční kurz ČNB. V případě, že vyšle zaměstnance do ciziny, bude mu cestovní náhrady přepočítávat tímto měsíčním kurzem, nebo je nutno pro tento případ použít denní kurz ČNB? Zároveň - pokud by nebyla povinnost pro cestovní náhrady použít denní kurz ČNB, šlo by tento způsob použít v případě, že by ve směrnicích bylo ustanoveno, že firma využívá měsíční kurz pro veškeré přepočty vyjma cestovních příkazů, kde používá denní kurz ČNB?

Pořizovací cena automobilu koupeného v Německu

ID29462 | | Ing. Ivana Pilařová

Klient, společnost s. r. o., koupil v Německu nový dopravní prostředek - karavan, který bude pronajímat, a využívat na pracovní cesty. Faktura byla vystavena 28. září 2021. Kurzy mám pevné - měsíční. DPH při samovyměření by mělo být přepočteno zářijovým kurzem dle ČNB, protože byla faktura vystavena v září. Jakým účetním kurzem mám zařadit majetek? Faktura byla vystavena v září. Dopravní prostředek byl zaplacen 1. října. Dovezli si ho do České republiky 8. října. Mám v těch účetních kurzech stále zmatek. 

Interest Rate Swap – možnosti přecenění

ID29419 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Obchodní firma má s bankou nevypořádaný obchod – Interest Rate Swap. Datum obchodu únor 2021, den vypořádání prosinec 2028, objem obchodu 58 mil. Kč, kurz obchodu 1,8080. Za jakých podmínek bude možné k 31. 12. 2021 přecenění tohoto obchodu účtovat rozvahově? Bude v souladu s účetními předpisy, pokud bez zkoumání podmínek bude přecenění zaúčtováno výsledkově?

Dodanění DPH neplátci v EUR - pevný (roční kurz)

ID29415 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme právnická osoba, která dodala v 5/2021 stroj do Polska za 2 565 EUR. Nebyl to první prodej, a tak jsem nekontrolovala jestli jsou plátci DPH. V minulosti prodeje bez DPH probíhaly bez problémů. Z FÚ přišla zpráva, že odběratel v té době (asi 1/2 roku) nebyl plátcem. Vím, že musím dodanit a poslat dodatečná daňová přiznání. Nevím, ale v jakém kurzu, když používám pevný (roční). Faktura je v EUR a daň budu odvádět našemu finančnímu úřadu.

Kurs pro přepočet vystavené faktury při vývozu

ID29187 | | Ing. Ivana Pilařová

Prodáváme zboží mimo EU, takže jde o vývoz zboží. Ke každé faktuře vydané máme JSD, kde je datum výstupu a celní kurs. V účetnictví při přepočtu cizí měny na Kč u vystavených faktur používáme celní kurs abychom neměli rozdíly na finančním úřadě s tím, co vykazuje celní správa. Je to správně s pohledu DPH a daně z příjmu? Můžeme to třeba změnit a od 1. 1. 2022 používat kurs dne přechodu vlastnického práva na zboží?

DUZP při prodeji do třetích zemí

ID28909 | | Ing. Martin Děrgel

Ke kterému datu se má vykazovat v DPH prodej do třetích zemích - k datu výstupu z EU? Pokud máme denní kurz, tak budu mít částku faktury jinou než částku na DPH?

Použitý kurz při leasingu v EUR

ID28785 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, daňOtázkaová evidence, má finanční leasing na auto v EUR. Auto využívá na 100 % v podnikání. První jednorázová splátka byla zaplacena 12/2020. Auto bylo uvedeno do provozu 1/2021. FO osoba používá měsíční kurz. Jakým kurz použít na přepočet poměrné části leasingu do výdajů - kurzem k 31. 12. 2021? Nebo sečíst splátky v Kč / počet EUR, které zaplatil v daném roce a použít ten kurz? A jakým kurzem přepočítat první splátku - kurzem zaplacení nebo ČNB k 31. 12. 2020? 

Doplnění dotazu: Splátky, které se platí průběžně přes rok bohužel nebyly rovnoměrné. Musím časově rozlišit celkovou částku leasingu i s navýšením děleno počet měsíců a to dát jednou za rok do výdajů a na tento kurz se ptám. Mám použít kurz 31. 12. 2021 a nebo spočítat všechny splátky za rok 2021 a vydělit celkovou sumou EUR a tím získat kurz pro přepočet?

Kurzy na přijaté faktuře odlišné od kurzu dodavatele

ID28452 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, přijímá faktury v EUR od plátců DPH v ČR za služby a zboží. Firma používá denní kurz ČNB. Jak postupovat při zadávání faktury do programu, když dodavatel používá kurz měsíční, a tím pádem se nesejdou částky v kontrolním hlášení a každá firma má pak zaúčtovanou v korunách jinou částku? Lze použít v tomto případě jejich kurz, i když je odlišný od denního kurzu, který používá naše firma? Lze to nějak upravit směrnicí a není to chyba?

Účtování v cizích měnách

ID28119 | | Ing. Ivana Pilařová

Jaký je správný postup účtování v PÚ pro následující situace, kdy účetní jednotka používá pevný měsíční kurz (vždy k 1. v měsíci):

1) Směna valut ve směnárně - účetní jednotka vybere peníze (CZK) ze svého bankovního účtu (vedeného v CZK) (účtování 261/221) - vybrané CZK smění ve směnárně na EUR - směněnou částku v EUR uloží na bankovní účet (v EUR) (účtování 221/261) Lze v této situaci využít směnný kurz směnárny? Tedy nevnikne kurzový rozdíl? Nebo je nutné přepočítat výběr z banky pevným kurzem?

2) Půjčky společníka - společník občas poskytne s.r.o. půjčku (pro dorovnání cash flow), smlouva stanoví, že jistina bude vrácena buď ve stejné částce v EUR nebo v ekvivalentní částce v Kč stanovené ve smlouvě (tedy např. 5000 EUR = 130.000 Kč) - obvykle je situace taková, že společník půjčuje do společnosti EUR (např. 500 EUR) a zpět dostává smlouvou stanovenou částku v Kč (např. 130 000 Kč). Je možné použít kurz stanovený ve smlouvě (tedy nevznikne kurzový rozdíl) nebo je nutno přepočítat všechny operace aktuálním pevným kurzem a vyčíslit tak kurzový rozdíl mezi okamžikem poskytnutí a splacení půjčky (příp. přecenění k rozvah, dni)?

Interpretace NÚR - zálohy v cizí měně a kurzový rozdíl

ID27807 | | Ing. Ivana Pilařová

Národní účetní rada v interpretaci I-43 rozhodla, že zálohy v cizí měně, při jejichž poskytnutí se neočekává jejich vrácení, ale očekává se dokončení transakce dodáním předmětu transakce, nepodléhají k rozvahovému dni přepočtu kurzového rozdílu. Zálohy tedy i k 31. 12. zůstávají v částce vzniklé přepočtem k datu poskytnutí. Do jaké míry je rozhodnutí NÚR využitelné pro daňového poplatníka? Musí ještě projít nějakým procesem, aby bylo možno dle tohoto rozhodnutí postupovat v praxi?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru