Otázky s klíčovým slovem: Kurzové rozdíly

počet otázek s klíčovým slovem : 243Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kurzové rozdíly u dobírek vybraných pro klienta

ID28816 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost s. r. o., plátce DPH, pro své klienty zajišťuje služby skladování, balení a zasílání jejich zboží koncovým zákazníkům v ČR a na Slovensku, včetně výběru dobírek jak v českých korunách tak v EUR (platby probíhají v malé míře v hotovosti, z větší části převodem na účet). Tyto vybrané dobírky jsou účtovány a sledovány odděleně na závazkovém účtu a následně s jistým časovým odstupem jsou klientovi v souhrnné částce (nikoli jednotlivé dobírky) buď přeposlány nebo započteny s vystavenou fakturou za poskytované služby. Vzhledem k účtování cizích měn denním kurzem vznikají jak při odesílání, tak při zápočtech dobírek kurzové rozdíly. Podrobná evidence jednotlivých dobírek není vzhledem k jejich množství v účetnictví společnosti exaktně zachycena, sleduje se podrobně v externích systémech jednotlivých přepravců (Zásilkovna, PPL a jiné). Reálně nejsme schopni vyčíslit kurzové rozdíly u každé jednotlivé dobírky, ale pouze souhrnně. Vzhledem k vysokému počtu odeslaných zásilek a vybraných dobírek se v průběhu roku jedná o kurzové rozdíly v řádech desetitisíců Kč. Je zde někde z hlediska daňové uznatelnosti těchto nákladů, respektive výnosů problém? Bylo by řešením pro další účetní období zvolit raději účtování pevným kurzem?

Kurzový rozdíl u pořízení podílu - mikro účetní jednotka

ID28327 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o potvrzení správnosti účtování kursových rozdílů při pořízení 100% podílu na zahraniční s. r. o. v roce 2020. Podíl byl uhrazen v cizí měně, vlastníkem je česká s. r. o., která je mikro účetní jednotkou, takže nesmí přeceňovat reálnou hodnotou. Je správný postup účtování na účet 414 podle § 60 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. „Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41."? 

Kurzové rozdíly při ocenění majetku a závazků k rozvahovému dni

ID28150 | | Ing. Ivana Pilařová

Účetní jednotka (v tomto případě fyzická osoba účtující v soustavě podvojného účetnictví) má v účetnictví majetek pořízený v roce 2019 v EUR nakoupený na Slovensku (budova + pozemky + prováděné technické zhodnocení) a současně eviduje v EUR úvěr poskytnutý slovenskou bankou na nákup a opravu tohoto majetku. V době pořízení roku 2019 byla pořizovací cena majetku i poskytnutý úvěr přepočten pevným kurzem ČNB kvůli zařazení a to kurzem platným v roce 2019. Účetní jednotka používá pevný roční kurz. Jak si prosím poradit s tímto úvěrem i majetkem účetně v roce 2020? Podléhají přepočtu novým kurzem k 31. 12. 2020 i hodnota nemovitosti a úvěr? Nebo jenom pokladna vedená v EUR a běžný bankovní úvěr v EUR, ze kterého se úvěr vedený u slovenské banky splácí? Ustanovení § 60 vyhlášky č. 500/2002 řeší metody kurzových rozdílů při ocenění majetku a závazků k datu pořízení nebo k rozvahovému dni (tedy i k datu sestavování účetní závěrky za daný rok) Podle § 4 odst. 12 vyhlášky č. 500/2002 však tomu přepočtu podléhají pouze pohledávky, závazky, cenné papíry, ceniny deriváty atd. čili ze znění těchto ustanovení tedy nedovozuji, že by účetní jednotka musela na konci každého roku přeceňovat i hodnotu nemovitosti a aktuálního zůstatku úvěru, nebo třeba zaplacené zálohy na energie vztahující se k této slovenské nemovitosti v bance - pouze pokladnu a stav hotovosti na bankovním účtu v EUR (pokud pohledávky ani závazky ke konci roku nemá). Uvažuji prosím správně? 

Kurzový rozdíl u poskytnuté půjčky dceřiné společnosti

ID27857 | | Ing. Martin Bureš

Česká s. r. o. půjčuje v průběhu roku peníze na provoz své 100% dceřiné společnosti na Slovensku. Půjčka je realizována v eurech a v průběhu roku ji slovenská společnost dle svých možností splácí. Při jednotlivých úhradách v eurech se kurzový zisk neřeší, řeší se ke konci roku přepočtením akruálním kurzem k 31. 12. Mateřské Společnosti vznikl rozdíl v důsledku přepočítání kurzem ve výši 200 tis. ve prospěch mateřské společnosti, t.j. kurzový zisk. Půjčka je účtována na účet 378. Společnost zaúčtuje interním dokladem 200 000 Kč na 378 MD a 663 D - je tento postup v pořádku?

Krádež cizí měny

ID27296 | | Ing. Jiří Nigrin

Na jaře naše společnost s r. o. zaslala 4 727 USD na podvodný účet. Přepočet na CZK v den platby je 112 845,65. Hned jsme to začali řešit s bankou i s policií, ta ale nakonec věc odložila s tím, že je pachatel neznámý. Pojištění proti tomuto nejsme. V protokolu od policie je uvedeno, že je pachatel neznámý, ale také je tam uvedena plná část v USD 4 727, ale přepočet je 108 494 Kč. Která částka je daňové uznatelná - 112 845,65 Kč nebo 108 494 Kč? Pokud ta nižší, jak máme zaúčtovat zbytek? 

Nadměrné výpůjční výdaje - kursové rozdíly

ID26830 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP se výpůjčním výdajem pro účely daní z příjmů rozumí výdaj v podobě kursového rozdílu souvisejícího se závazkem podle písmen a) až d).

Pokud nám ale vznikne příjem (výnos) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovým závazkem (např. závazek z titulu neuhrazených úroků, při jehož přecenění bude realizován kurzový zisk), bude se v tomto případě jednat o výpůjční příjem dle § 23e odst. 4 ZDP?

2. Pokud vznikne výdaj (náklad) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovou pohledávkou, bude se v tomto případě jednat o výpůjční výdaj dle § 23e odst. 3 písm. e) ZDP?

3. Pokud vznikne příjem (výnos) ve formě kurzového rozdílu v souvislosti s cizoměnovou pohledávkou, bude se v tomto případě jednat o výpůjční příjem dle § 23e odst. 4 ZDP?

Pořízení investice v cizí měně od českého subjektu

ID26117 | | Ing. Josef Rajdl

Účetní jednotka používá ve svém účetnictví denní kurz ČNB. V dubnu pořídila od českého dodavatele stroj za 290 000 EUR bez DPH. Dodavatelem je český subjekt. Fakturace s dodavatelem byla dohodnuta v EUR. Dodavatel používá roční kurz, pro rok 2020 je tento kurz ve výši 25,41 Kč/EUR. Doklad byl kurzem dodavatele zaúčtován na účet 042 a DPH uplatněna ve výši, která byla vyčíslena na dokladu. Vzhledem k aktuálnímu kurzu 27,41 Kč/EUR vznikne při úhradě faktury kurzová ztráta ve výši cca 696 000 KčNeměla by účetní jednotka pro přepočet do svého účetnictví použít denní kurz a rozdíl doúčtovat na účet 042 interním dokladem? Software neumožňuje použití dvou kurzů na jednom dokladu. U nevýznamných částek, které jsou účtovány nákladově, toto účetní jednotka neřeší, i když v souladu s § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů by měla používat kurz, který používá v účetnictví. Bylo by možné stanovit ve směrnici, že účetní jednotka sice používá denní kurz ČNB, ale u dodávek od českých subjektů, kdy fakturace probíhá v cizí měně, bude používat kurz dodavatele.

Výpočet přirážky DPH, nákup v cizí měně, použití kurzu, sklad

ID26138 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma uplatňuje zvláštní režim na použité zboží. Skladové hospodářství vede metodou B odděleně mimo účetní systém. Nějaké použité zboží nakupuje v cizí měně. Jaký kurz má použít pro přepočet cizí měny u nákupu s ohledem pro výpočet DPH z přirážky? Den z faktury přijaté a den z příjemky na sklad je odlišný, a tedy dochází k rozdílům u kurzů. Otázka je směřovaná na výpočet DPH z přirážky - z jakého dne vzít kurz pro výpočet nákupní ceny použitého zboží. Dále otázka směřuje k účetnictví - sklad je veden odděleně a může docházet k odlišné hodnotě na účtu 504 v účetnictví a na skladové příjemce na kartě (vlivem kurzu z jiného dne). Je třeba toto nějak srovnávat jako v metodě A? Bohužel mně nenapadá, jakým způsobem by šel oddělený sklad takto srovnávat s účetnictvím. Pokud daný druh použitého zboží je téměř zaměnitelný (ovladače stejné druhu) a obchodní politika při prodeji tohoto zboží je jednotná bez rozdílu od koho byla zásoba vykoupena. Je možné dávat víc různých použitých zboží na jednu skladovou kartu a používat na ní ocenění FIFO nebo vážený aritmetický průměrem? A to jak z hlediska zachycení pohybů skladové karty, tak i určení nákupní ceny pro výpočet přirážky?

 

Půjčka - změny výše v důsledku kurzu

ID26153 | | Ing. Ivana Pilařová

Mateřská (česká společnost) půjčila v průběhu roku 2019 své dceřiné (slovenské společnosti) částku ve výši cca 100 000 EUR. Tuto zápůjčku účtuje mateřská společnost na účet 378. Ke konci roku 2019, po přepočítání aktuálním kurzem k 31. 12. 2019 vznikl nesoulad, kdy v důsledku kurzového rozdílu došlo ke změně částky půjčky v Kč. Původně byla účtována částka půjčky 2 500 000 Kč, aktuálně výše půjčky vychází na částku 2 541 000 Kč. Jakým způsobem zaúčtovat rozdíl částky 41 000 Kč? Jako kurzový zisk? 378/663? Je nějaká jiná možnost, jak částku zaúčtovat, aby se nemusela načítat do výnosů? Nebo je možnost to nechat být, jak to je a nepřepočítávat kurzem k 31. 12. 2019.?

Vzorky

ID26170 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost obchodující se spotřebním zbožím (na každém jednotlivém kusu je uvedena značka společnosti) poskytuje reklamní vzorky mimo jiné i při těchto příležitostech: zaměstnancům pro použití v zaměstnání, zaměstnancům při narozeninách, obchodním partnerům. Někdy je hodnota do 500 Kč bez DPH někdy je vyšší. Pokud je do 500 Kč bez daně, lze vzorky považovat za reklamní předměty i při příležitostech výše uvedených? Pokud mají hodnotu nad 500 Kč jak dokázat, že jde opravdu o poskytnutí vzorků a ne darů? Pokud by nešlo o poskytnutí vzorků, muselo by se odvádět DPH a náklady (výdejka) by byly daňově neuznatelné?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru