Otázky s klíčovým slovem: Kapitál

počet otázek s klíčovým slovem : 97Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Účtování na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let

ID24840 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. eviduje na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let určitou částku. Částka je se znamínkem minus. Společník může svým rozhodnutím nechat převést tuto částku na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let. Musí společník toto rozhodnutí udělat a kdy nejpozději? Je možné, aby společník rozhodl převádět zůstatek účtu 426 postupně i když nerozdělený zisk bude vyšší než zůstatek na účtu 426? Je možné, aby společník toto rozhodnutí neudělal a jak dlouho? Lze i bez tohoto rozhodnutí vyplácet zisk k rozdělení?

Kapitálové fondy

ID24071 | | Ing. Ivana Pilařová

Jediný společník vkládá z důvodů finanční situace do společnosti s ručením omezeným peněžní vklady prostřednictvím pokladny nebo běžného účtu. V účetnictví je tento případ zaúčtován jako krátkodobá půjčka společníka účet 365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace. Postupem času tato částka narůstá, není předpoklad, že dojde v krátké době k vrácení vložené částky. Společník uvažuje o přeúčtování této účetní hodnoty na základě rozhodnutí jediného společníka na účet 413-Ostatní kapitálové fondy. Přichází tím o svoji pohledávku, snižuje závazek účetní jednotky a předpokládá využití kapitálového fondu k snižování případných ztrát z hospodářské činnosti. Je tento účetní postup možný a jaké náležitosti je třeba dodržet?

Nízká kapitalizace u odštěpného závodu

ID22613 | | Ing. Christian Žmolík

Odštěpný závod je příjemcem úvěrového finančního nástroje od spojené osoby a vykazuje tedy související úrokové náklady (mj. např. z cash poolingu). Jelikož odštěpný závod nemá vlastní kapitál, jakým způsobem bude aplikován test nízké kapitalizace dle § 25 odst. 1 písm. w) ZDP? Jsme si vědomi, že se nabízí 3 varianty, a to: 1. Odštěpný závod má vlastní kapitál roven nule, tj. všechny úroky jsou nedaňové. 2. Pravidla nízké kapitalizace se na odštěpný závod nevztahují, tj. všechny úroky jsou daňové. 3. Pravidla nízké kapitalizace se na odštěpný závod vztahují mj. s ohledem na § 23 odst. 11 ZDP. Pokud by byla zvolena varianta 3., jaký zvolit postup pro stanovení výše vlastního kapitálu?

Nízká kapitalizace

ID22721 | | Ing. Christian Žmolík

Mezi spojenými osobami byla uzavřena smlouva o zápůjčce. Věřitel je právnická osoba, daňový nerezident. Zápůjčka je dlouhodobá, přičemž úroky nejsou v průběhu sjednané doby vypláceny, ale budou uhrazeny společně s jistinou v den splatnosti uvedený ve smlouvě. Ve smlouvě je ujednáno, že úroky jsou počítány v každém roce z původní částky jistiny, tj. jistina se nezvyšuje o nezaplacené úroky, meziročně však narůstá závazek vůči věřiteli vykazovaný v položce rozvahy C.I.6. Budou úroky z této zápůjčky považovány za finanční úvěrový nástroj, a budou tedy zvyšovat jejich úhrn pro výpočet nízké kapitalizace?

Kapitálový příjem

ID22066 | | Ing. Martin Děrgel

Rádi bychom se dotázali, co si máme představit pod § 8 odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, kde je mj. uvedeno, že do kapitálových příjmů se řadí i úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací? Jaké situace se prosím toto týká - měli jsme za to, že vložený vklad nemůže být úročen.

Vklad společníka

ID22040 | | Ing. Matěj Nešleha

Bude se upravovat výsledek hospodaření o vklad společníka? Společník bude vkládat oceněnou rozestavěnou stavbu s pozemkem do společnosti. Stavba bude po dokončení sloužit k prodeji (jedná se o stavební firmu). Platí, že vklady společníka do společnosti nepředstavují zdanitelný příjem? 

Finanční výpomoc jednatele PO

ID21640 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze účetně přesunout část finanční výpomoci jednatele PO na vlastní kapitál? Jaké s tím souvisejí účetní operace?

Odštěpný závod zahraničního zřizovatele

ID20778 | | Ing. Martin Děrgel

a) Jakým způsobem je možné účtovat o vkladu peněžních prostředků do odštěpného závodu v ČR od jeho zahraničního zřizovatele? Můžeme účtovat tento vklad proti vlastnímu kapitálu (např. kapitálové fondy), nebo je třeba ho zachytit jako závazek?

b) Pokud by bylo účtováno o vkladu zřizovatele jako závazku, musí být úročen?

c) Pokud by bylo o vkladu zřizovatele účtováno jako o vlastním kapitálu, je možné tento vklad kdykoliv vyplatit? Jaké by v takovém případě byly daňové dopady? 

Test kapitalizace - vlastní akcie

ID19622 | | Ing. Ivana Pilařová

Česká společnost má po celou dobu roku 2016 evidováno na účtu 252 vlastní akcie. Započítává se hodnota těchto vlastních akcii do průměrné hodnoty vlastního kapitálu (pro účely výpočtu tzv. nízké kapitalizace)? V ČÚS 018 (bod 3.1.1.) je napsáno, že na účtech účtových skupin 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy až 43 - Výsledek hospodaření se účtuje o vlastním kapitálu účetní jednotky. Vlastní akcie jsou na jiném účtu (účet 252), můžeme tedy průměrný stav vlastního kapitálu (pro účely testu kapitalizace) vypočítat bez zahrnutí těchto vlastních akcií?

Postoupení závazku z pohledu DPPO a účetnictví

ID1996 | | Ing. Martin Děrgel

Obchodní společnost s ručením omezeným, plátce DPH, eviduje závazek ke společníkovi-bezúročnou půjčku evidovanou na účtu 479. Společnost se rozhodla (především z důvodu požadavků úvěrující banky) tento závazek postoupit na \"třetí osobu\". Jakým způsobem se promítne tato transakce v účetnictví a v základu daně z příjmů právnických osob. Třetí osoba nebude se s. r. o. spojená a nebude po s. r. o. požadovat žádnou náhradu a nemá vůči s. r. o. žádný závazek.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru