Otázky s klíčovým slovem: Jiný členský stát

počet otázek s klíčovým slovem : 629Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

ID29326 | | Mgr. Šárka Homfray

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Faktury od Googlu s irským VAT a českou výší DPH v Kč

ID29280 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ, plátce DPH, přijímá v rámci svého podnikání služby od Google. Zapomněl mu ale oznámit své DIČ a IČ. Google na fakturách vyčísluje částku v Kč. Původně Google zasílal faktury se svým českým DIČ, OSVČ si DPH uplatňovala na vstupu. Nyní Google zasílá faktury s irským VAT a na faktuře v Kč vyčísluje DPH ve výši 21%. Jaký vliv má na českého podnikatele nová faktura? Může si uplatnit DPH na vstupu? Má fakt, že na faktuře není uvedeno IČ a DIČ OSVČ vliv na případnou nemožnost uplatnění DPH na vstupu či na daňovou uznatelnost výdaje?

Vrácení DPH při nákupu auta z Německa

ID29315 | | Ing. Martin Novák

Můj klient,OSVČ, plátce DPH, koupil v Německu ojetý automobil za cenu 10 916 EUR bez DPH + DPH 19 % 2 074 EUR, celkem zaplatil svému dodavateli (plátci DPH v Německu s ověřeným německým DIČ ve Viesu) částku 12 990 EUR. Tento dodavatel odmítl použít reverse charge a údajně i odmítl toto DPH vrátit mému klientovi poté, co bychom prokázali, že jsme toto DPH uplatnili v našem daňovém přiznání k DPH v ČR, případně doložili i jiné důkazní prostředky, např. registrace auta u nás v ČR. Je dodavatel povinen nám DPH vrátit? (Tvrdí, že DIČ mého klienta nenašel v nějaké registraci, ale já jej - mého klienta - ve VIESU vidím.). Nebo jakým způsobem dojde k vrácení DPH mému klientovi? Máme podat žádost na náš FÚ přes aplikaci vrácení daně na daňovém portálu Finanční správy České republiky?

Faktura přijatá z Irska za software

ID29322 | | Ing. Lukáš Taragel

Jsme s. r. o., plátce DPH, a přijali jsme fakturu za software z Irska. Irský dodavatel je taky plátce, ale bohužel na faktuře nám DPH vyčíslil a změnit ji prý už nemůže. Poradíte, prosím, co s tím? Předpokládám, že udělat reverse charge z částky bez DPH? Ještě na faktuře je uvedena věta: Output VAT in Buyer's Country a co je zvláštní sazba DPH je 21 % a faktura je psaná česky. Přitom dodavatel River Digital z Irska a má i irské VAT. 

Koupě letadla v zemi EU, obchod mezi dvěma českými subjekty

ID29290 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká společnost A prodala české společnosti B letadlo, které se nacházelo na území Německa. Společnost B, která letadlo koupila, nevlastní "leteckou licenci", proto ho pronajala své sesterské společnosti C, která potřebné licence drží. Společnost C provozuje letadlo pro potřeby majitele (společností B a C), případně na základě smlouvy provede dopravu pro jiné podnikatelské subjekty nebo privátní osoby. Protože se nejedná o veřejnou mezinárodní přepravu, účelem koupě bylo letadlo, které bude provozováno především pro potřeby několika společnosti ve skupině, prodala společnost A letadlo s DPH platnou v Rakousku, kde došlo k prodeji letadla. Společnost B uplatnila nárok na odpočet DPH, přičemž ji byla DPH německá finanční správa uhradila. O rok později však německá finanční správa svůj postup přehodnotila a požádala společnost B o vrácení již zaplacené daně. Máme za to, že v tomto případě, kdy nebude letadlo používáno pro "řádnou" mezinárodní dopravu, byl postup prodat letadlo s německou DPH a nárokovat odpočet DPH v Německu správný? Postupovala německá finanční správa správně, když požaduje vrátit jí zaplacenou daň?

Dodání strojů na Slovensko

ID29222 | | Ing. Pavla Hadrabová

Česká společnost má ve vlastnictví drážní vozidla, které nyní pronajímá plátci DPH, slovenské společnosti, vozidla jsou využita a nachází se na Slovensku. Česká společnost nemá na Slovensku provozovnu. Stroje jsou na Slovensku již více než rok v pronájmu. Česká společnost chce uvedená drážní vozidla prodat na území Slovenské republiky, a to slovenskému plátci DPH, přičemž se nejedná o současného nájemce. Může česká společnost uplatnit osvobození při dodání zboží, když drážní vozidla jsou již nyní na Slovensku fyzicky? Ke dni prodeje nebude možné splnit požadavek a prokázat přepravu drážních vozidel z ČR na Slovensko. Nejde použít přepravní doklady z období, kdy stroje byly na Slovensko dopraveny v rámci nájemní smlouvy jako důkazní prostředek, že opustily ČR. Může česká společnost za daných podmínek uplatnit osvobození dle § 64 zákona o DPH a přenést daňovou povinnost na kupujícího – slovenskou společnost?

Pedagog s živnostenským listem ze Slovenska

ID29223 | | Ing. Ladislav Pitner

Soukromá základní umělecká škola (s.r.o.) má zájem zaměstnat pedagožku ze Slovenska, která by vyučovala v ČR a fakturovala by svoje služby škole (oba subjekty jsou neplátci). Zajímá nás, zda by nenastal nějaký problém z hlediska DPH.

Novelizace režimu prodeje zboží na dálku českým plátcem DPH osobám v EU, pro které pořízení zboží není předmětem daně

ID29172 | | Ing. Ladislav Pitner

V rámci harmonizace DPH v rámci EU byla novelizací směrnice Rady EU 2006/112/ES, o dani z přidaného hodnoty (dále jen „Směrnice“), významně upravena problematika tzv. elektronického obchodování, a to s účinností od 1. 7. 2021. Tato problematika se týká také režimu zasílání zboží osobám v EU - koncovým spotřebitelům, pro které zboží není předmětem daně - po schválení novelizace DPH v ČR nově označeného jako režim prodeje zboží na dálku. Český zákon o DPH nebyl k datu sepsání této žádosti o konzultaci novelizován z důvodu legislativně schvalovací prodlevy.

Problematika zasílání zboží je upravena v § 8 českého zákona o DPH, ve kterém je mimo jiné v odst. 2) písm. b) stanoveno, že ke zdanění prodeje zboží ve státě dodání zboží dochází, pokud předmětné prodeje překročí částku stanovenou jiným členským státem, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu.

Informace GFŘ k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021 – čj. 43265/21/7100-20116-050701 (dále jen „Informace“) uvádí: Tato Informace stanoví, že s ohledem na současné prodlevy v legislativním procesu novely zákona o DPH může daňový subjekt od 1. 7. 2021 postupovat standardně ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU, tj. uplatní se přímý účinek dané směrnice. Dále stanoví, že přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze také postupovat podle dosud účinného zákona o DPH.

Informace stanoví, že novela Směrnice EU ruší od 1. 7. 2021 jednotlivé prahové hodnoty pro zasílání zboží, které si mohly jednotlivé státy zvolit ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR, a zavádí pouze jednu prahovou hodnotu ve výši 10 000 EUR, kterou je potřeba se řídit bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. K tomuto připojuji citaci bodu 1. samotné Informace:

„Prodej zboží na dálku (zasílání zboží) Novela směrnice o DPH mění pravidla v oblasti zasílání zboží v rámci EU, přičemž nově zavádí pojem „prodej zboží na dálku“ namísto „zasílání zboží“ a nastavuje nová pravidla pro stanovení místa plnění, tj. v jakém členském státě dochází ke zdanění.

Novela směrnice o DPH ruší od 1. 7. 2021 jednotlivé prahové hodnoty pro stanovení místa plnění u zasílání zboží, které si členské státy mohly zvolit ve výší 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Nově zavádí pouze jednu společnou prahovou hodnotu ve výši 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a tzv. TBE služby

Ke zrušení prahových hodnot platných do 1. 7. 2021, jakož i navazujících pravidel pro stanovení místa plnění, dochází bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH. Od 1. 7. 2021 je tedy u prodeje zboží na dálku při sledování prahové hodnoty nezbytné vždy postupovat podle pravidel novely směrnice o DPH. Novela směrnice o DPH umožní pro prodej zboží na dálku využít zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop), což významným způsobem zjednoduší a usnadní přiznání a odvod DPH u vybraných plnění uskutečněných v rámci ostatních členských států. Pro usnadnění odvodu DPH z důvodu prodeje zboží na dálku slouží režim EU v rámci zvláštního režimu One Stop Shop. Více informací včetně příkladů je dostupných v přehledu změn v oblasti DPH od 1. 7. 2021 na internetových stránkách FS ČR.“

Může se český plátce s účinností od 1. 7. 2021 řídit limity stanovenými jednotlivými zeměmi EU ve smyslu znění platného ustanovení § 8 zákona o DPH? Pokud ano, jaké to jsou legislativně stanovené limity v zemích EU od 1. 7. 2021? Od jakého data je rozhodná pro českého plátce prahová hodnota 10 000 EUR pro všechny prodeje do všech zemí EU? Je to od 1.7. 2021, resp. data účinností novely Směrnice, nebo od data nabytí účinnosti českého ZDPH, nebo se počítá retroaktivně od 1. 1. 2021 bez ohledu na datum účinnosti českého zákona o DPH a na datum účinku novely Směrnice? Jaká je stanovena lhůta pro registraci do systému One Stop Shop (dále jen „OSS“), zjednodušeného systému odvodu DPH do jednotlivých členských států při překročení prahové hodnoty tak, aby se český plátce mohl zprostit povinné registrace a odvodu DPH v jednotlivých členských státech EU? Jaká je stanovena lhůta pro registraci k DPH v jednotlivých členských státech při překročení prahové hodnoty a včasného nezaregistrování se do systému OSS?

Nákup nového dopravního prostředku v EU

ID29245 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH, FO s paušálními výdaji, nakoupí nový přívěs od plátce DPH v Polsku do 100 000 Kč. Jak správně postupovat z hlediska DPH? Je tento nákup stejný jako pořízení zboží z EU (reverse charge), nebo bude v jiném režimu DPH?

Nákup zboží v Německu od zahraničního neplátce

ID29248 | | Ing. Martin Novák

Český plátce DPH nakoupil na území Německa zboží od čínského dodavatele, který nemá registraci k DPH v žádném státě EU. Na základě obchodních, daňových a přepravních dokladů pořídil zboží na sjednaných dodacích podmínkách EXW ze skladu v Německu, kde měl čínský dodavatel zboží uskladněné. Pro zboží vyslal český plátce smluvního přepravce z Německa, který mu zboží dopravil do závodu v ČR. Jak má český pořizovatel zboží vykázat nákup v daňové evidenci pro DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru