Otázky s klíčovým slovem: Inventarizace

počet otázek s klíčovým slovem : 60Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Inventura zboží - manko, přebytek, DPH

ID27536 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, vede skladovou evidenci zboží metodou A. Koncem prosince 2020 byla provedena inventura zásob zboží ve skladu, která byla ukončena 7. 1. 2021. Inventurou bylo zjištěno manko ve výši 18 000 Kč a přebytek ve výši 19 000 Kč., rozdíl tedy je přebytek 1 000 Kč. Přebytek skladu v účetnictví se předepíše na účty č. 13/64, částka 1 000,-Kč? Nebo je potřeba zaúčtovat nedoložené manko na účty 549/13 18 000 Kč a přebytek 19 000 Kč na účty 13/64? Manko nebylo předepsáno k úhradě, je nedoložené. Společnosti vzniká povinnost vyrovnat uplatněný odpočet daně z nakoupených zásob v daňovém přiznání za 4.Q/2020 na řádku 45 daňového přiznání mínusem z částky 18 000 Kč (manko)?

Fond oprav z pohledu s. r. o. pronajímající byty

ID26894 | | Ing. Martin Děrgel

Jak postupovat s inventarizací zálohového účtu fondu oprav? Při koupi bytu jsme nikdy neměli vyčíslenou výši fondu oprav týkající se určitého bytu. Zálohy placené správci celého domu dle předpisů dáváme na účet 314007. Na konci roku nám správce zašle nákladovou částku, kterou účtuji na MD 511/D 314007. Takto to děláme již roky. Bohužel až letos jsem dostala zůstatky fondu oprav od správců a ty nám samozřejmě nesedí s našemi zůstatky. Logicky se nemohou rovnat, když jsme neúčtovali o zálohách na fond oprav, které byt měl, než jsme ho koupili. Ještě jsem zjistila, že několik domů, kde vlastníme byty, mají úvěry na opravy. Je pro mne nějaká povinnost účtovat o těchto úvěrech? Potřebuji poradit, jak postupovat a zda mi stačí inventarizovat konečný zůstatek na mém účtu na své vytvořené tabulce za roky, co byt patří nám. Jedná se cca o 40 bytů.

Mystery shopping

ID25469 | | Ing. Matěj Nešleha

Naše společnost vyrábí spotřební zboží a prodává ho prostřednictvím sítě distributorů. Jednání svých distributorů občas prověřujeme kontrolním nákupem - prostřednictvím internetu. Zboží nakoupí vždy nějaká fyzická osoba, se kterou se domluvíme, uvedenou fakturu za nákup nám tato osoba přinese a my ji proplatíme. Nakoupené zboží vracíme do skladu. Na faktuře nefiguruje nikde jméno naší společnosti - je zde uveden prodejce zboží a kupující (fyzická osoba). Je i přesto uvedený doklad dostačujícím dokladem pro naše účetnictví?

Metodika výpočtu rozpuštění vedlejších nákladů na konci roku

ID25420 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost nakupuje zboží a zásoby účtuje způsobem A na účet 132001. Ostatní pořizovací náklady (dopravné) ke zboží účtuje na účtě 132002. Na konci roku byla provedena inventura zboží a zjištěn přebytek zboží na skladu. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění ostatních pořizovacích nákladů - konečný stav účtu 132 002? Má se inventurou zjištěný přebytek skladu zaúčtovat až po výpočtu a zaúčtování koeficientu, nebo před výpočtem?

Dorovnání účtů přes účet č. 426 ke konci roku - inventarizace

ID25379 | | Ing. Ivana Pilařová

V průběhu roku 2019 jsem přebrala účetnictví s. r. o. Nyní jsem provedla invetarizaci účtů k 31. 12. 2019 a zjistila jsem, že zůstatky účtů nesedí. Např. kniha pohledávek je 100 000 Kč k 31. 12. 2019 a na účtu 311 je jen 50 000 Kč. Mám potvrzeno majitelem (a také mám v pořádku saldo roku 2019), že zůstatek je těch 100 000 Kč, jedná se o fakturu z roku 2019 z prosince, která bude zaplacena v lednu 2020, čili rozdíly vznikaly v letech minulých, ke kterým nemám přístup. Mohu zaúčtovat MD 311/D 426? To stejné u účtu 321. Tam má být zůstatek také vyšší, než je na tomto účtu. Mám zkontrolována salda v průběhu roku a rozdíly vznikly dříve. Mohu zaúčtovat MD 426/D 321, aby se mi zůstatek 321 zvýšil a seděl na knihu závazků? To stejné s účtem 343. V prosinci má být daň 5 000 Kč, ale zůstatek je -50 000 Kč. Už počáteční stav účtu je jiný, než bylo DPH za prosinec 2018, jinak obraty za rok 2019 mi sedí na přiznání podávána behěm roku 2019. Mohu přes účet 426 takto dorovnat všechny zůstatky rozvahových účtů?

Datum při předání skladu

ID24754 | | Ing. Zdeněk Morávek

Od 1. 10. 2019 se mění funkce hlavní kuchařky ve školském zařízení. Původní hlavní kuchařka končí dnem 30. 9. 2019 a nová nastupuje dnem 1. 10. 2019. Mají si předat sklad potravin. Inventura skladu potravin bude k 30. 9. 2019. Jaké však má být napsané datum na tom předání skladu? Může tam být datum 30. 9. 2019, i když nová hlavní kuchařka má pracovní smlouvu až od 1. 10. 2019? Nebo jak to má prosím správně být? 

Nákup automobilu a zařazení do obchodního majetku

ID24654 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. má v evidenci majetku zařazeny už jen 2 automobily. Při převzetí účetnictví po bývalé paní účetní jsem zjistila rozdíly na účtě 022, kdy skutečný stav dle karet majetku a k tomu nabývací tituly je vyšší než stav účetní. Bohužel asi paní účetní neprovedla inventarizaci účtu k 31. 12. 2018 a chyba nebyla napravena. Mohu zaúčtovat inventarizační rozdíly v letošním roce? A pokud ano, můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat?

Inventura DHM účtovaného přímo do spotřeby

ID24578 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost na základě vnitřní směrnice účtuje dlouhodobý hmotný majetek do 40 000 Kč přímo na nákladový účet. Je ze zákona povinná inventarizace? Pokud ano, lze vnitřním předpisem určit, že inventarizace bude probíhat pouze u určitého druhu majetku či dle ceny, např. u DHM nad 20 000 Kč (přestože na nákladovém účtu je majetek od hodnoty 1 000 Kč)? A v případě vyřazení (u účtu č. 022 je nutné doložit zápis o vyřazení, protokol o likvidaci apod), je toto nutné i v případě vyřazení majetku evidovaného na nákladovém účtu? Lze zde vyřazovat majetek jednodušeji, pouze vyřazením z inventury?

Odpočet DPH ze zásob pořízených před registrací a kontrolní hlášení

ID24347 | | Ing. Martin Novák

Společnost s. r. o. se stala plátcem DPH v červnu 2019, provozuje e-shop nákup a prodej zboží v ČR i v rámci EU. Nyní budeme podávat první přiznání k DPH a kontrolní hlášení a chceme uplatnit nárok na odpočet u majetku a zásob pořízených 12 měsíců před registrací. Jakým způsobem máme nárok na odpočet prokázat, např. inventarizací zásob? Předpokládám, že nárok na odpočet se vztahuje jen na ty zásoby, které byly ke dni registrace tj. k 22. 6. 2019 na skladě. Dále by mne zajímalo, zda je nutné tento nárok na odpočet uplatnit na ř. 45 daňového přiznání ihned při prvním podání přiznání k DPH (tedy za červen) nebo lze uplatnit nárok i později, v případě, že bychom nestihli udělat inventarizace. Domnívám se správně, že korekce z odpočtu dokladů před registrací nevstupují do kontrolního hlášení? 

Inventarizace jednočlenných s. r. o.

ID23292 | | Ing. Ivana Pilařová

Při zpracovávání účetnictví máme nyní jednočlenné a jednu trojčlennou s. r. o. Inventarizace je nutná pro účetní závěrku, ale jediné k čemu jednatele donutíme, je, že před koncem roku podepíšou pro nás příkaz k zahájení a provedení inventarizace k 31. 12. daného roku. Je dle současné legislativy v pořádku a bez chyb, když inventuru provede, sepíše a podepíše externí účetní (vše provede pouze jedna jediná osoba) na základě příkazu jednatele, protože setavení nějakých komisí je nereálné a společnosti jsou malé? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru