Otázky s klíčovým slovem: Exekuce

počet otázek s klíčovým slovem : 220Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Exekuce - vyživované osoby

ID29209 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Nově u nás nastoupili dva zaměstnanci, kteří žijí ve společné domácnosti a mají spolu dvě děti, které s nimi žijí ve společné domácnosti (ještě studují). Oba zaměstnanci mají exekuce. Muž nastoupil v dubnu 2021 a obě děti (vlastní - je jejich otec v rodném listě) uplatnil jako osoby vyživované, protože má několik exekucí. Potom v červnu nastoupila jeho přítelkyně, se kterou žije ve společné domácnosti a mají spolu 2 děti, které uplatnil on jako vyživované osoby. Může i žena uplatnit děti jako osoby vyživované, protože i ona má několik exekucí? Nebo může děti uplatnit jako osoby vyživované pouze jeden? Samozřejmě slevu na dani na děti uplatňuje pouze jeden.

Exekuce na smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele

ID29112 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Vztahuje se na smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele výkon exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů? V § 299 občanského soudního řádu ji vyjmenovanou nevidím. 

Účtování exekuce - nákladů

ID28467 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnosti s r. o. bylo z účtu strženo - odměna exekutora, včetně DPH - 6 655 Kč, náklady oprávněného, včetně DPH + další náklady exekuce. Jak prosím zaúčtovat? Je to daňový nebo nedaňový náklad a lze uplatnit DPH? 

Mimořádná odměna za poskytování služeb v době covid-19 a jejích srážky na exekuce a insolvence

ID28409 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Vzhledem k mimořádné dotaci na odměnu ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění covid-19 dle zákona č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech, vztahující se k II vlně epidemického onemocnění covid-19 se chci zeptat, zda se tato odměna zahrnuje do čisté mzdy a budou se z ní provádět zákonem stanovené srážky na exekuce a insolvence.

Exekuce

ID28221 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Paní je uživatelkou sociální služby domova pro osoby zdravotně postižené. Současně je v té samé organizaci na úvazek 0,25 jako pomocná síla. Je proti ní vedeno exekuční řízení, na které jako zaměstnavatel neprovádíme srážky z důvodu jejich nízkých příjmů. Průměrný měsíční čistý plat činí 3.508 Kč. Invalidní důchod ve výši 4 752 Kč nezapočítáváme z důvodu úhrady pobytu v zařízení. Nyní byla v pracovní neschopnosti a OSSZ oslovila exekutorský úřad, který vydal nové určení o srážkách nezabavitelné částky, kde započítává i invalidní důchod. OSSZ srážku na exekuční příkaz provedla. Který postup je správný?

Přeplatek z ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob a jeho zahrnutí do vyměřovacího základu pro výpočet exekuce

ID27983 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme zaměstnance s více exekucemi, některé z nich jsou od soudního exekutora JUDr. J.L. Ten má ve všech Usneseních klauzuli: Nařízená exekuce srážkami ze mzdy se vztahuje i na dosud nevyplacené nároky povinného na výplatu vratitelného přeplatku na dani z příjmu fyzických osob po ročním zúčtování daně z příjmu fyzických osob a pohledávky vzniklé z identického právního důvodu v budoucnu, které jsou rovněž součástí čisté mzdy. Nyní další exekutor činí dotaz k vyplacení RZD za účelem vydání exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Domnívám se, že přeplatek z RZD není součástí čisté mzdy a je třeba vydat exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Ten by se pak řídil pořadím došlých exekučních příkazů k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Stravenkový paušál a exekuce

ID27798 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Je peněžitý příspěvek na stravování (tzv. stravenkový paušál) zavedený od roku 2021 předmětem soudního výkonu rozhodnutí či exekuce? Pokud se do čistého příjmu pro srážky ze mzdy nepočítá, lze ho postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku (§ 313 OSŘ)? Pokud má zaměstnanec insolvenci a soud rozhodne, že se insolvenčnímu správci má odesílat celá mzda zaměstnance, má se zasílat i tento peněžitý příspěvek na stravování? Pokud ano, jak s ním insolvenční správce naloží? Lze stravenkový paušál postihnout exekučním příkazem na jinou peněžitou pohledávku (§ 313 OSŘ)? Pokud má zaměstnanec insolvenci a soud rozhodne, že se insolvenčnímu správci má odesílat celá mzda zaměstnance, má se zasílat i tento peněžitý příspěvek na stravování? Pokud ano, jak s ním insolvenční správce naloží?

Insolvence zaměstnance

ID27610 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Nedlouho po přijetí zaměstnance začali přicházet exekuční příkazy. Protože nenabyly právní moci, byly sraženy ze mzdy a byly deponovány. Mezitím zaměstnanec požádal o odlužení. Nyní jsme dostali usnesení o odlužení. Po doručení tohoto usnesení máme posílat srážky v rozsahu přednostní pohledávky. Co s částkami které jsme doposud deponovali (od srpna do listopadu na exekuce), a co když tato částka neodpovídá minimální, kterou má dlužník podle tohoto ustanovení platit (do jeho příjmů, byl započítán i dar, který se mzdy netýká).

Výživné - exekuce

ID27308 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Ná zaměstnanec má čistou mzdu 22 045 Kč a 3 vyživované osoby. Má hradit výživné 6 500 Kč, ale srážky ze mzdy vycházejí na 4 333 Kč a zbytek mu musí zůstat. Částka 4 333 Kč nepokryje celé výživné. Jak se taková situace řeší? 

Náhrada nákladů řízení - odvod DPH

ID27304 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma (plátce DPH) vymáhala pohledávku přes soud a nyní žalovaný hradí (přes exekutora na základě vydaného exekučního příkazu) dlužnou částku, úroky z prodlení a náklady řízení. Musíme z těchto nákladů řízení odvést DPH? Částka nákladů řízení přesahuje výši Kč 10000,- včetně DPH, na koho bychom vystavili případný daňový doklad, s jakým DUZP a co kontrolní hlášení? Na exekučním příkazu je 21 % DPH vyčíslena u pravděpodobných nákladů exekuce a u nákladů předchozího řízení DPH vyčíslena není, ale právník nám je rozepsal v emailu. Nebo se zaúčtují celé náklady řízení (včetně vyčíslené DPH) na 648? Právník je plátce DPH a fakturuje částky dle uzavřené smlouvy s námi (nesouhlasí s náklady řízení v exekučním příkazu). Náklady řízení nám byly již uhrazeny. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru