Otázky s klíčovým slovem: Energie

počet otázek s klíčovým slovem : 82Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej stavebního pozemku územní samosprávným celkem /obcí/

ID28883 | | Ing. Jan Ployer

Obec již má status plátce DPH. Provozuje čističku odpadních vod. V současné době investuje do obecních pozemků a chystá se pozemky prodat. Myslím si, že obec vstoupila do role obchodníka a je povinna odvést DPH z prodeje pozemků a má i nárok uplatnit DPH ze vstupů do této investice. Je moje domněnka správná?

Oprava zaúčtování faktury

ID28906 | | Ing. Petra Konderlová

V dubnu mi přišla faktura od tel. operátora, rozúčtovala jsem jí ale zapomněla na odúčtování přeplatku. Mám od nich vystavený dobropis a místo úhrady dobropisu mi část dobropisu odúčtovaly z této faktury a část z jiné faktury. Mohu vnitřním dokladem nějak rozúčtovat, nebo budu muset opravovat fakturu a v tom případě i zasílat na FÚ opravné kontrolní hlášení za 04/2021?

Nepeněžitý vklad a DPH

ID28555 | | Ing. Jan Kašpar

Plátce DPH si uplatnil odpočet při stavbě vodovodního řadu. Řad vybudoval a zároveň zkolaudoval v roce 2018. Nyní tento řad chce vložit do obchodní společnosti (a. s.) jako nepeněžitý vklad. Dle zákona o DPH § 13 odst. 4 písm. d) se vložení nepeněžitého vkladu považuje za dodání zboží za úplatu, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil odpočet. Mohlo by se na tento případ vztahovat osvobození dle § 56 odst. 3 osvobození vybraných nemovitých věcí (vodovodní řad je inženýrskou sítí dle § 56 odst. 5 písm. c), pokud by vkladatel vyčkal na uplynutí 5leté lhůty od kolaudace nebo musí vždy uplatněný odpočet vrátit?

Přeúčtování služeb souvisejících s nájmem a sazba DPH u vodného v roce 2020

ID28311 | | Ing. Ladislav Pitner

Služby související s nájmem přeúčtováváme nájemníkům vždy na konci března následujícího roku. V průběhu roku 2020 došlo ke změně sazby DPH u vodného. Máme faktury od dodavatele do 30. 4. 2020 se sazbou 15 % a od 1. 5. 2020 se sazbou 10 %. Můžeme při přeúčtování těchto služeb vycházet z faktur dodavatele a i když provádíme přeúčtování až nyní u spotřeby vody za leden až duben použít sazbu DPH 15 %, vůči které započteme přijaté zálohy ve stejném období také 15 %? Nebo musíme použít druhou sníženou sazbu DPH 10 %? Nechceme se potýkat s problémem, že posunutím data vyúčtování uplatňujeme druhou sníženou sazbu a na DPH „ušetříme“.

Přefakturace energií a odpočet DPH z přijatých plnění

ID28160 | | Ing. Martin Svoboda

Jak správně postupovat při uplatnění odpočtu DPH? Společnost vlastní nemovitost. Část nemovitosti pronajímá (pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH) a přeúčtovává část energií na jednotlivé nájemce (jinou činnost nevykonává). Energie jsou vyúčtovány jednotlivým nájemcům dle pronajaté plochy a při vyúčtování je uplatněno DPH na výstupu. V případě, že by byla celá nemovitost pronajatá a veškeré energie přeúčtovány na nájemníky včetně DPH, uplatnili bychom odpočet DPH z přijatých plnění za dodávky energií v plné výši. Nicméně část prostor pronajatá není - je užívána společností a tedy i část energií není přeúčtována na nájemce. Prosím o radu, jak v tomto případě postupovat při uplatnění odpočtu DPH z přijatých plnění za dodávky energií. Je možné u poměrné části přijatých plnění za energie, u kterých dochází k následné přefakturaci na jednotlivé nájemce včetně DPH, uplatnit odpočet DPH v plné výši? A u části přijatých plnění za energie, která přefakturována nejsou (spotřeba energií připadající na prostory užívané společností), použít krácení odpočtu koeficientem?

Osvobozený nájem bez nároku na odpočet a služby s tím spojené

ID27592 | | Ing. Jiří Vychopeň

Majitel domu se 4 bytovými jednotkami, všechny pronajímá podnikatelům (plátcům DPH) a ti je využívají jako kanceláře, v katastru nemovitostí jsou vedeny jako byty. Zároveň nájemci hradí zálohy na spotřebu elektřiny, vody, úklid společných prostor. Služby nájemce vyúčtovává - spotřebu elektřiny v plné výši dle vyúčtování od PRE, spotřebu vody a úklid společných prostor, fakturovaný plátcem DPH, rozpočítává v poměru dle plochy bytů. Od r. 2021 jsou pronájmy bytu podnikatelům-plátcům DPH osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. 1) Bude si majitel domu uplatňovat DPH na vstupu u faktur za elektřinu, vodu a úklid? 2) Bude si moci uplatnit z těchto služeb DPH na vstupu? 

Rozdělení spotřeby energií v rodinném domě a provozovně

ID27646 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, plátce DPH provozuje živnost v rodinném domě, který užívá k trvalému bydlení, trvalé bydliště má ale formálně jinde. Elektroměr je v domě 1, nelze tedy přesně rozdělit spotřebu osobní a spotřebu provozovny. Smlouva o dodávce elektřiny je uzavřena na fyzickou osobu-nepodnikatele. Je možné rozdělit podle podlahové plochy spotřebu i za této situace, nebo je nutné uzavřít smlouvu s dodavatelem na fyzickou osobu-podnikatele? 

Elektroměr a vyúčtování

ID27547 | | Ing. Jiří Nigrin

Do obchodního majetku je zahrnuta nemovitost v poměru 40 % do podnikání, zbytek soukromé. Nemovitost má 2 elektroměry, jeden na IČO podnikatelský, druhý jako soukromá osoba. Podnikání v této nemovitosti bylo zahájeno 1. 10. 2020. Podnikatelský elektroměr je pouze jednofázový (platí se jen udržovací poplatek 190 Kč měsíčně), řeší se bohužel zdlouhavý převod na třífázový, proto se prozatím používá elektroměr nepodnikatelský. Jiná spotřeba v nemovitosti není - soukromá část není zprovozněna a žádný soukromý odběr neprobíhá. Lze od října uplatnit odběr elektřiny na nepodnikatelský elektroměr? DPH bychom neuplatňovali.

Místo plnění při odběru digestátu z bioplynové stanice v Německu

ID27528 | | Ing. Ladislav Pitner

Bioplynová stanice v SRN (německý plátce DPH) při výrobě bioplynu z biomasy produkuje digestát – využitelný jako hnojivo. Česká společnost (český plátce DPH) se zavázala digestát odebírat, uskladnit ve svých jámách (na území ČR) a zpracovat v souladu s ekologickými předpisy, za to obdrží od německé společnosti úplatu. Digestát bude následně zapravovat do vlastní zemědělské půdy – využije ho jako hnojivo. Bude uskutečňovat dva druhy plnění – 1. Digestát odebere přímo v německé bioplynové stanici 2. Digestát doveze dodavatel digestátu do jam v ČR. Otázka zní: 1. Bude místem plnění v německé bioplynové stanici – odběratel služby potřebuje odvézt a ekologicky zlikvidovat digestát? 2. Místem plnění je ČR, neboť veškerý digestát bude aplikován do zemědělské půdy v ČR?

Faktura Rakousko a DPH

ID27385 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. odebírá plyn od rakouské společnosti, která zde má pobočku a IČDPH české. Jak to bude s vystavením faktury s. r. o. společnosti rakouské za provizi při prodeji plynu jiným subjektům? Dle nich máme vystavit fakturu na provizi bez DPH a rakouským DIČ. Bude na to přenesená povinnost nebo to bude opravdu bez DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru