Otázky s klíčovým slovem: Družstvo

počet otázek s klíčovým slovem : 184Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápis skutečného majitele

ID29063 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společnost s. r. o. má 6 společníků. Pět z nich jsou zemědělská družstva, jedna společnice je fyzická osoba. Jejich podíl je 16,6 % na základním kapitálu. S jejich podílem nejsou spojena žádná oprávnění, výši podílu odpovídají hlasovací práva, podíl na zisku. Společníci nejsou vzájemně propojeni. Společnost vykazuje minimální činnost, obrat 300 000 Kč. Jednatelem je manžel společnice. Nevím, koho zapsat jako skutečného majitele společnost.

Pozvánka na shromáždění SVJ

ID28965 | | JUDr. Vlasta Víghová

Pokud SVJ i BD sídlí v jednom domě a BD je pověřeno správou pro SVJ, zda musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, konáli se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín. Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce. Platí stejný postup v tomto případě i pro dané SVJ?

Výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech

ID28708 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může jedna fyzická osoba být: 1) členem výboru ve 2 různých SVJ, 2) v 1 SVJ členem a zároveň předsedou a ve druhém SVJ není členem, ale jen předsedou, 3) na jedné adrese je předsedou DB i SVJ a na jiné adrese je jen předsedou SVJ.

Jaký je výklad § 710 zákona o obchodních společnostech a družstvech v této souvislosti? Tento paragraf zní: „(1) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. (2) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. (3) Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. (4) Stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3.“

Zdravotní pojištění

ID27738 | | Ing. Antonín Daněk

Jsme zemědělské družstvo. V představenstvu máme členku, která není v pracovněprávním vztahu k družstvu. Na základě Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je jí měsíčně zúčtována odměna ve výši 3 000 Kč. Považuje se tato členka družstva ve zdravotním pojištění za zaměstnance?

Reklamní předměty pro klienty a pro zaměstnance družstva

ID27357 | | Ing. Petra Konderlová

Při příležitosti výročí našeho družstva jsme nechali vyrobit různé reklamní předměty - propisky, tichá vína, deštníky - vždy opatřená logem, cena za 1 ks do 500 Kč bez DPH. Tyto reklamní předměty rozdáme postupně jak našim zákazníkům, tak i zaměstnancům. Musí se z hodnoty těchto předmětů vč. DPH odvádět záloha na daň z příjmu a pojistné na sociální a zdravotní pojištění ze mzdy zaměstnanců nebo se jedná o příjem osvobozený (propagace družstva prostřednictvím našich zaměstnanců)?

Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)

ID27232 | | JUDr. Vlasta Víghová

Máme v organizaci předsedu družstva - člen kolektivního orgánu právnické osoby. Za tuto funkci mu je měsíčně vyplácena odměna. Zároveň má uzavřený pracovní poměr na funkci ředitel. Pracovní zkrácený úvazek na 10 %, měsíční tarif 31 000 Kč (ředitel) (při zkráceném úvazku měsíčně 3 100 Kč). Je tento úvazek správně nastaven a jedná se o zaměstnání malého rozsahu? 

Předseda družstva má nastaven mzdový výměr a ne odměnu (má podepsanou smlouvu o výkonu funkce) a u pracovního poměru (úvazek 0,1) na  pracovní pozici výkonný ředitel.

Externě zpracovávám mzdy pro tuto organizaci (nedávno jsem začala tuto organizaci zpracovávat), u které se mi moc nelíbí jak mají v systému založeného předsedu družstva, který má zároveň pracovní poměr na pozici výkonný ředitel.

Podle mého názoru předseda družstva musí dostávat odměnu a pracovní poměr by měl mít pracovní pozici odlišnou povinnostem předsedy družstva.

Pracovní pozice výkonného ředitele se domnívám, že není správná.

 

Sazba DPH - správné zařazení

ID26068 | | Ing. Martin Svoboda

Jaká sazba DPH (15 %, 21 %), by se měla účtovat v případě montáže automatické závory na pozemku, který náleží k bytovce (bytovému domu) o 4 bytech. Byty jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků (každý byt vlastní někdo jiný). Společné prostory jsou děleny a každý vlastník bytu vlastní 1/4 všech společných prostorů. Tudíž i pozemek na který bude automatická závora namontována má 4 vlastníky. Vlastníci nemají založené bytové družstvo.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID25430 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba od bytového družstva koupila dva nebytové prostory s tím, že bude přijata za člena družstva. Bohužel se během měsíce dnes již bývalé družstvo rozhádalo a rozjelo akci SVJ. Bytové a nebytové jednotky byly vydány. Fyzická osoba v domnění, že převod bytů a nebytových jednotek procesem prohlášení vlastníka je osvobozen od daně z nabytí, nic neřešila. Po roce přišla výzva FÚ k podání daně z nabytí a následně docela slušná penalizace za pozdní podání přiznání daně k nabytí a zaplacení 4% daně. Stále se domníváme, že převod bytových a nebytových jednotek z družstva do vlastnictví nového SVJ není klasickým převodem, ale jen změnou podstaty domu. Dům byl a je, družstevníci přešli na statut vlastníka, ale nic nepřibylo, nic neubylo?

Dědictví - daně

ID25307 | | Ing. Jan Kašpar

Dvě české fyzické osoby (ve vztahu neteř a teta) nabydou v rámci dědictví majetek. V rámci usnesení o nabytí dědictví je uvedeno, že neteř obdrží celou výši družstevního podílu na bytovém družstvu. Dále je v rámci usnesení uvedeno, že pokud nedojde do jednoho roku k prodeji tohoto družstevního podílu, tak je povinna neteř zaplatit své tetě částku 500 000,00 Kč, oproti tomu, pokud v rámci jednoho roku k prodeji podílu v bytovém družstvu dojde, tak své tetě je povinna zaplatit částku ve výši poloviny převodní ceny za tento podíl. Členský podíl nebyl prodán a teta v roce 2019 obdržela částku 500 000,00 Kč od své neteře. Nevíme, zda lze tuto částku považovat u tety jako majetek (pohledávku) nabytou v dědictví a osvobodit ji od daně nebo představuje nějaký zdanitelný příjem této osoby (pokud ano, existuje vůbec nějaký výdaj co by šel k tomuto příjmu uplatnit) a o jaký druh příjmu by se vůbce jednalo?

Převod členských práv v bytovém družstvu

ID25092 | | Ing. Kateřina Kurková

Fyzická osoba - občan chce převést bezúplatně členská práva v bytovém družstvu na svou matku, ta by si chtěla v budoucnu byt převést do osobního vlastnictví. Vzniknou z těchto transakcí nějaké daňové povinnosti?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru