Otázky s klíčovým slovem: Datum uskutečnění zdanitelného plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 234Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DUZP u dodání zboží

ID29103 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost uzavřela se státní příspěvkovou organizací smlouvu, kdy se má dodat určitý typ zboží. Ve smlouvě je uvedeno místo dodání určitá adresa v ČR, datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 3. 2022 a částka za zboží. Pokud bude část zboží dodána na adresu uvedenou ve smlouvě v srpnu 2021, má společnost povinnost vystavit daňový doklad na tuto dodávku zboží?

DUZP při prodeji do třetích zemí

ID28909 | | Ing. Martin Děrgel

Ke kterému datu se má vykazovat v DPH prodej do třetích zemích - k datu výstupu z EU? Pokud máme denní kurz, tak budu mít částku faktury jinou než částku na DPH?

Opravný daňový doklad - DPH

ID28854 | | Ing. Martin Novák

Společnost vystavila daňový doklad - DUZP 29. 3. 2021 - na částku 1 089 Kč (ZD 900 Kč + DPH 189 Kč). Dne 3. 5. 2021 zjistila, že správně mělo být fakturováno 1 089 € (ZD 23 476,50 + 4 930,07 DPH). Jaký je správný postup z hlediska zákona o DPH? 

DUZP u zahraniční faktury

ID28582 | | Ing. Pavla Hadrabová

U zahraniční faktury za zboží se DUZP považuje datum vystavení faktury (např. 1. 5. 2021) a za toto období tj. 05/2021 dám do přiznání k DPH. Když mám na zahraniční faktuře datum odeslání zboží 30. 4. a datum vystavení 1. 5., fakturu dám do přiznání za 05/2021. Je to tak?

U služby se řídím buď datem vystavení faktury nebo datem uskutečnění plnění, záleží, které je dříve. Podle toho dám do přiznání. Takže pokud mám datum vystavení u služby 1. 5., ale datum uskutečnění 30. 4., tak dám do přiznání za duben. Je to tak správně? 

Vratka faktury vydané

ID28546 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše a. s. - truhlářství (měsíční plátce DPH) uzavřela s jinou firmou (plátce DPH) smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy byla výroba a montáž nábytku do rodin. domu. Veškeré provedené práce byly vyúčtovány již v prosinci 2020 v přenosu DPH ve výši 870 500 Kč. Fakturu jsme zaslali elektronicky a také poštou na adresu odběratele. Koncem ledna 2021 odběratel reklamoval drobné vady a chtěl po nás slevu ve výši cca 150 000 Kč. Bohužel komunikace mezi naší a. s. a odběratelem nebyla moc úspěšná a odběratel začátkem dubna vrátil fakturu zpět. Částku 870 500 Kč máme ve výnosech za prosinec 2020, v přiznání k DPH, kontrolním hlášení za 12/2020 a v přiznání k dani právnických osob za rok 2020. Jak máme nyní postupovat při zaúčtování dobropisu ve výši 150 000 Kč, když odběratel vrátil původní fakturu z prosince 2020? 

Dodávka zařízení do EU - fakturace dle smlouvy

ID28553 | | Ing. Martin Svoboda

Naše společnost plátce DPH CZ, uzavřela smlouvu na dodávku a montáž zařízení do Belgie (DIČ BE). Fakturujeme dle smluvy podle splněných etap. Dodávka zařízení se plní postupně, tzn. že zařízení je zasíláno v několika kamionech a v různých měsicích. Nenavazuje na fakturaci. Je správně, když do DP a KH uvádíme daňové doklady dle smlouvy - uvádíme na ř. 26 (plnění je osvobozeno dle § 68 odst. 10 zákona o DPH). Nebo se mají zohledňovat jednotlivé dodávky - i když zde by byl problém s oceněním jednostlivých kamionů? Přepravce dostávají k jednotlivým kamionům balicí list a CMR.

DUZP u smlouvy o smlouvě budoucí - pozemky

ID28462 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí na prodej stavebních pozemků. Smlouvou o smlouvě budoucí uzavřené v červenci 2018 poskytuje prodávající kupujícímu právo stavby (bezúplatně), dále je zde vymezena budoucí cena za 1 m2 pozemku a ujednáno, že převod do vlastnictví kupujícího bude uskutečněn po uzavření kupní smlouvy, na základě které bude podán návrh o povolení vkladu na katastrální úřad a provedena úhrada za pozemky. V době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nebyla ještě přesně známa konečná výměra pozemků zamýšleného prodeje. V březnu 2021 došlo k přesnému vyměření prodávaných pozemků. V červnu 2021 bude uzavřena kupní smlouva, dojde k úhradě a bude podán návrh na vklad na katastr. Jaký den je správně DUZP?

Doplňující otázka:

Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí, která probíhá mezi dvěma ÚSC, je závazek smluvních stran v budoucnu uzavřít kupní smlouvu na převod vlastnického práva k specifikovaným nemovitostem za účelem umožnění realizace výstavby komunikace. Ve smlouvě o smlouvě budoucí je uvedeno, že vlastnické právo k nemovitostem nabude budoucí kupující pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, a že tato smlouva je dokladem, že budoucí kupující a jím pověřené osoby mají k nemovitostem právo provést stavbu, ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řádu a že budoucí prodávající dává souhlas se vstupem zaměstnanců dodavatelských a geodetických organizací na pozemky dotčené silniční stavbou. Jiné povinnosti a závazky relevantní s otázkou ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedeny nejsou, rovněž nebyly nikdy v čase sepsány mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím žádné předávací protokoly k nemovitostem, ani neproběhly žádné úplaty. Budoucí prodávající nemá pozemky zahrnuty v obchodním majetku, ale jelikož byly propachtovány zemědělskému družstvu, jedná se z jeho pohledu při budoucím prodeji o zdanitelné plnění. Budoucí kupující jedná v postavení neplátce, neboť výstavba komunikace je pro něho veřejnou službou (§ 5 odst. 4 ZDPH). Časová rekapitulace z původní otázky: - V červnu 2018 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, - v březnu 2021 došlo k zaměření a geometrickému rozdělení pozemků určených k prodeji (2018 – 2021 probíhala vlastní stavba), - v červnu 2021 - dojde k uzavření kupní smlouvy a zároveň bude podán návrh na zápis do katastru nemovitostí ( k úhradě kupní ceny dojde až po zápisu na katastrálním úřadu) Ve kterém období bylo nebo bude správně DUZP?

Přijatá služba ze třetí země - DUZP

ID28412 | | Ing. Pavla Hadrabová

Dne 1. 4. 2021 jsme zaplatili do USA platební kartou za článek v časopise 25 USD. Obdrželi jsme fakturu na 25 USD s datem vystavení 31. 3. 2021. Je DUZP 31. 3. 2021? Jeden školitel na DPH nám totiž zdůrazňoval, že DUZP u služby je podle data úhrady.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

ID27982 | | Ing. Pavla Hadrabová

Dopravce si sjednává na splnění svých zakázek smluvní dopravce a po obdržení faktury od nich následně fakturuje konečnému zákazníkovi. Vzhledem k tomu, že součástí faktury od smluvního dopravce jsou různá potvrzení a přílohy, stává se, že fakturu obdrží dopravce pozdě. Je možné toto ošetřit tak, že by bylo ve smlouvě s uvedeným dopravcem uvedeno, že zdanitelné plnění je uskutečněné po obdržení všech zákonem stanovených podkladů dle § 21 odst. 4a zákona o DPH?

DUZP při vývozu

ID27694 | | Ing. Ladislav Pitner

Kdy mohu uvést fakturu vystavenou do 3. země do řádku č. 22 daňového přiznání DPH? Například když byla faktura byla vystavena 31. 12. 2020, VDD je také s datem 31. 12. 2020, ale na stránkách celního úřadu se v prosinci i v lednu objevuje věta: Zboží propuštěno do režimu vývoz - režim vývoz nebyl ukončen. Cca před 7 lety trval FÚ na tom, abychom to hlásili až když bude vývoz ukončen, bohužel nám to dělá velké problémy - každý měsíc musím všechny faktury ověřovat na stránkách celní správy a hlásit pouze ukončené. Od jiných firem mám informace, že se řídí pouze datem faktury. Je-li vystavena 31. 12. ihned v prosinci bez ohledu na stav nahlásí do DPH na ř. 22. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru