Otázky s klíčovým slovem: Dary

počet otázek s klíčovým slovem : 581Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dar jako odčitatelná položka od základu daně

ID29320 | | Ing. Christian Žmolík

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla dar fyzické osobě nezletilému dítěti závislému na péči osoby pečující (otec dítěte). Byla sepsána darovací smlouva, mezi dárcem (s. r. o.) a obdarovaným (nezletilé dítě zastoupené osobou pečující), kde předmětem daru je finanční dar ve výši 6 000 Kč. Částka byla zaslána bezhotovostně na bankovní účet fyzické osoby. Ve smlouvě se obdarovaný zavazuje použít dar za účelem rehabilitačního pobytu v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Ke smlouvě byla přiložena faktura od dodavatele: Centra pro rehabilitaci na rehabilitační pobyt dítěte. Jako odběratel ve faktuře figuruje nezletilé dítě. Může si s. r. o. tento dar na základě výše zmiňované darovací smlouvy uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci svého daňového přiznání?

Automobil darovaný v rámci příspěvku na škody tornádem na Moravě a DPH

ID29303 | | Ing. Martin Svoboda

S. r. o. darovala osobní automobil pro poškozené tornádem na Moravě. Je na to doklad o darování. Je nutné nějak řešit DPH na výstupu?

Dar fyzické osobě na opravu invalidního vozíku

ID29147 | | RNDr. Libor Fiala

Naše společnost má zájem poskytnout finanční dar na opravu invalidního vozíku bývalému zaměstnanci. Lze tento dar považovat dle § 20 odst. 8 ZDP jako bezúplatné plnění poskytnuté FO (poživateli invalidního důchodu) na zdravotnické prostředky nebo zvláštní pomůcky? Bude tento dar u bývalého zaměstnance osvobozen od daně z příjmů FO dle § 4a písm. j) ZDP?

Vstupné jako dar a odvod DPH

ID29269 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek pořádá akci, kde se platí vstupné. Vybrané vstupné bude použito jako dar na postižené obce tornádem. Spolek je plátce DPH, v případě normálního vstupného na turnaj odvádí DPH. V tomto případě DPH odvádět nebude? Jak se tato transakce zaúčtuje?

Spolek a dar

ID29199 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek založí transparentní účet na pomoc postiženým tornádem, je zveřejněn jako veřejná sbírka. Přijímají dary a následně dary darují postiženým. Sám spolek na tento účet daruje také peníze. Jak se tento jeho dar zaúčtuje u spolku? Jako dar na 543 a pak se vyloučí na řádku 40 z nákladů?

Prodej bytů v rámci rodiny za symbolickou cenu

ID29043 | | RNDr. Libor Fiala

Rodiče mají dvě dospělé děti. Partneři spolu žijí celý život, a nikdy neuzavřeli manželství. Nemovitosti (3 byty) jsou psány pouze na jednoho z partnerů. Nemovitosti byly pouze v jeho osobním vlastnictví. Nikdy nebyly součástí obchodního majetku. Vzhledem ke zrušení daně z převodu nemovitostí, teď dostali nápad, jak se vyhnout placení daní a odměně notáři. Chtěli by uzavřít kupní smlouvy tak, aby každé dítě mělo jeden byt a rodiče jeden byt napůl. Mohou si nemovitosti prodat za jakoukoliv cenu a nechat na základě těchto smluv zapsat změnu vlastnictví na katastru? Jedná se nemovitosti v Praze, kde je hodnota každého z bytů vyšší než 5.000.000 Kč. Můžou si je prodat za symbolickou částku a vyhnout se i ohlášení nabytí majetku větším než 5.000.000 Kč bezúplatně? Dotaz je hlavně na to, zdali tam opravdu nejsou žádné další daně a poplatky a nevznikají nějaké další povinnosti… A zdali je to opravdu tak jednoduché, jak se zdá.

Dar oblasti postižené tornádem

ID28988 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek založil transparentní účet na pomoc lidem postiženým tornádem. Může vystavit potvrzení pro dárce na tento transparentní potvrzení o daru a bude toto potvrzení pro dárce daňově uznatelné. Jak se přijaté dary na tento transparentní účet u spolku zaúčtují? A jak se zaúčtují poslané peníze postiženým osobám? Jakým způsobem to ovlivní daňové přiznání spolku?

Zrušení registrace DPH ve sdružení a danění nájmů z nemovitostí

ID28915 | | Ing. Jiří Vychopeň

Rodina podniká ve sdružení fyzických osob. Maminka - zakladatel sdružení - danila roky příjmy z prodeje zboží a součástí obchodního majetku byly také nemovitosti. Teď je v důchodu a chce skončit s podnikáním, tak se rozhodla darovat dětem, které byly součástí sdružení, nemovitosti na základě dědické smlouvy.

1. Jedna nemovitost zůstala mamince, na kterou bylo sdružení napsáno, nyní v důchodu v podstatě nepodniká, má jen tuhle nemovitost a chtěla by ji do budoucna danit dle § 9, ne podle § 7 ZDP. Může zrušit registraci k DPH, protože nájmy z nemovitosti jsou pouze osvobozené, jedná se jen o byty, tj. pronajímá byty fyzickým osobám

2. Obdarovaná dcera - budova byla původně ve sdružení, teď pronajímá byty - osvobozeno od DPH, nemá je obchodním majetku a je neplátce.

3. Obdarovaný syn - budova při stavbě uplatněno DPH, jedná se o prodejnu a byty, nájem bytů bude osvobozen od daně, pronajímá fyzickým osobám dle § 9 prodejnu pronajímá právnické osobě, účtuji DPH 21 %. Může danit dle § 9, je plátce DPH a má příjmy dle § 7. Nemá nemovitosti zařazeny do obchodního majetku. Můžu účtovat příjmy z nájmů dle § 9 - nejsou tam žádné služby, jen nájem - nebo musí být dle nebo § 7? A evidence DPH je vedená jen jednou, rozděluji jen příjmy dle § 7 a 9?

Příjem nezletilého sportovce

ID28145 | | Ing. Josef Rajdl

Nezletilý 16letý sportovec má uzavřenou smlouvu na sponzorský dar, z kterého hradí své cesty do zahraničí (zahraniční turnaje letenka, ubytování, strava), dále za sportovce hradí přímo sponzor trenéra a zdravotní péči (masér atp.), dále má smlouvu na poskytování reklamy (sportovní oblečení a vybavení určené značky). Pokud má příjem ze zahraničních soutěží, ty jsou přímo daněny poskytovatelem a obdrží potvrzení, pokud má příjem ze soutěže v tuzemsku, ta daněna není. Dále obdržel dotace z kraje na realizaci své činnosti. Jak bude příjmy danit? Jelikož příjmy a výdaje nejsou realizovány v jednom kalendářním roce - výdaje mohou vzniknout v roce 2020 a sponzorský dar obdrží až po prokázání v roce 2021, nebo obráceně. Kdo bude danit, když jsou smlouvy podepisovány zákonným zástupcem a dle jakého ustanovení zákona o dani z příjmů. Jak naložit s příjmy ze soutěží? Vzniká také povinnost vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, pokud se bude jednat o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů?

Oznámení dle § 38v ZDP - výše příjmu

ID28947 | | Ing. Christian Žmolík

Otec daroval synovi obchodní podíl v s. r. o. Bezúplatný příjem je osvobozený od daně z příjmů. Jak se však ocení hodnota obchodního podílu, abychom mohli tento osvobozený příjem oznámit na FÚ? Vychází se ze znaleckého posudku (reálné ocenění s. r. o.) nebo z výše základního kapitálu, který je ve výši 100 000 Kč nebo z vlastního kapitálu? Dle rozvahy jsou aktiva a pasiva kolem 5 mil. Kč.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru