Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 2048Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zálohy v přiznání k DPH v režimu OSS-EU

ID28985 | | Ing. Ladislav Pitner

Od 1. 7. 2021 jsme u Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj registrováni v režimu jednoho správního místa OSS-EU. Za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 tedy budeme poprvé podávat čtvrtletní přiznání k dani. Od zákazníků přijímáme zálohy na zboží (ve výši 100 %). Pokud zálohu obdržím na konci září, přičemž k dodání zboží dojde až v měsíci říjnu, jakým způsobem se toto odrazí v přiznání k dani v rámci OSS? Přijatou zálohu zahrnu do přiznání za období 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021, anebo přiznám daň až při dodání zboží v přiznání za období 1. 10. - 31. 12. 2021?

Opravená přijatá faktura po již podaném daňovém přiznání a kontrolním hlášení

ID29011 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., plátce DPH, přijala v květnu 2021 fakturu na opravu automobilu v hodnotě 50 000 Kč. Tuto fakturu uvedla do přiznání DPH a kontrolního hlášení za květen. Nyní v červenci servis zjistil, že u jedné položky na faktuře nebyla vyčíslena DPH ve výši cca 3 000 Kč. Poslali nám novou fakturu, se stejným číslem a květnovými daty jako ta předešlá, jen je u jedné položky dopočteno DPH a celková částka na faktuře je tudíž o 3 000 Kč vyšší. Tuto DPH jsme doplatili. Mohu v červenci do daňového přiznání a kontrolního hlášení uvést pouze tento doplacený rozdíl nebo musíme podat opravné přiznání za květen?

Příjem za trénování dětí od hokejového klubu

ID28959 | | Bc. Stanislav Suchan

Poplatník, zaměstnanec a současně podnikatel - živnostník, trénuje děti, od hokejového klubu dostává ročně asi 15 500 kč, poplatník nemá na trénování ŽL, je potřeba tento příjem zdanit? Ve skutečnosti je tento příspěvek použit na nákup hokejové výstroje (brusle, ostření bruslí, hokejové oblečení) - tyto výdaje lze doložit doklady a pak na dojíždění autem na stadion, event. výjezdy na zápasy.

Nákup zboží z 3. země po 1.7.2021

ID28897 | | Ing. Martin Děrgel

Pokud společnost G. s. r. o. nakoupí zboží v 7/2021 za 2 000 USD, tak se něco změní nebo stále na základě JSD spočítám DPH a udělám tzv. samovyměření - tedy na jedné straně MD 349/D 349, MD 349/D 343 a na druhé straně MD 349/D 349, MD 343/D 349? A řádky 7,8 a 43,44?

Úroky z dotace od Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu v DPFO

ID28946 | | Ing. Petra Konderlová

Zemědělský podnikatel OSVČ obdržel dotaci na úroky z úvěru od PGRLF (úvěr byl poskytnut na stroj do podnikání). Úroky zahrnul do daňového přiznání k dani z příjmů. Uvedené příjmy budou součástí daňového základu § 7 nebo § 8 zákona o daních z příjmů?

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí - jeho úhrada a vliv na základ daně

ID28900 | | Ing. Christian Žmolík

Na základě výzvy finančního úřadu (nikoliv platebního výměru) z důvodu nesouladu katastru nemovitostí se skutečným stavem (do dnešního dne nezkolaudovaná výrobní hala) jsme v červnu letošního roku podali dodatečná přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019, 2020 a 2021 a uhradili nedoplatky na dani za tato období. Rozdíly za rok 2019 a 2020 jsme zaúčtovali nedaňově do roku 2021. V případě, že bychom ještě mohli zaúčtovat rozdíl v daňové povinnosti do roku 2020, ale daň by byla zaplacena až v roce 2021, bylo by možné snížit základ daně o zaplacený nedoplatek na dani viz § 23 odst. 3 bod b) písm. 3 ZDP? Pokud jsou rozdíly na dani z nemovitostí z důvodů dodatečných přiznání za rok 2020 (příp. 2019) zaúčtované i zaplacené v roce 2021 jako nedaňově náklady. Jak správně postupovat při sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021? 

Zrušení registrace k DPH

ID28905 | | Ing. Martin Svoboda

Firma, s. r. o, zrušila v 4/2021 plátcovství k DPH , v 4/2021 přišlo i rozhodnutí o zrušení registrace od FÚ. Kdy firma podává poslední KH a kdy DPH? Myslím si správně, že kontrolní hlášení oslední za 4/2021 (za 5 a 6 už nepodává), DPH podává poslední za 2.Q 2021?

Dodatečné přiznání k DPH, následné kontrolní hlášení

ID28918 | | Ing. Martin Novák

Kvůli nedorozumění mezi naší firmou a naším dodavatelem došlo k následující chybě: dodavatel vystavil fakturu, kterou jsme si zaúčtovali v 4/2021 do účetnictví, následně se přišlo na to, že vystavená faktura má chybnou cenu, po domluvě s dodavatelem došlo k opravě faktury (= dodavatel si v systému opravil/přepsal původní fakturu, kterou nám zaslal). Nicméně bohužel se tato opravená faktura nedostala k nám na účtárnu a faktura v našem systému zůstala beze změny. Zdůrazňuji tedy, že v této chvíli existuje jedno číslo faktury, kdy dodavatel má v účetnictví rozdílnou hodnotu fakturace než my. Nebyl vystaven dobropis. Obě firmy podaly za 4/2021 přiznání k DPH. Domnívám se, že naše firma bude muset dodatečné přiznání k DPH za 4/2021, kde bude na inkriminovaném řádku uvedena správná hodnota. Bude nutné zaslat i následné kontrolní hlášení? 

Oprava zaúčtování faktury

ID28906 | | Ing. Petra Konderlová

V dubnu mi přišla faktura od tel. operátora, rozúčtovala jsem jí ale zapomněla na odúčtování přeplatku. Mám od nich vystavený dobropis a místo úhrady dobropisu mi část dobropisu odúčtovaly z této faktury a část z jiné faktury. Mohu vnitřním dokladem nějak rozúčtovat, nebo budu muset opravovat fakturu a v tom případě i zasílat na FÚ opravné kontrolní hlášení za 04/2021?

Odklad termínu po podání daňové přiznání advokátem

ID28787 | | Ing. Martin Děrgel

DŘ změnil od 1. 1. 2021 podávání DP s využitím odkladu termínu do 1. 5. v případě, že je DP podáno elektronicky po termínu 1. 4. Dosud mohl odklad učinit daňový poradce či advokát. 1) Může i nadále odložit termín advokát? 2) V případě, že by odklad učinil advokát, musel by společně s přiznáním odeslat na FÚ ze své datové schránky plnou moc? Dle DŘ totiž stačí, když přiznání odejde na FÚ z datovky poradce, nehovoří se tu ale o datovce advokáta 3) V případě, že OSVČ využije možnosti odkladu přes poradce či advokáta, musí v nějakém termínu odeslat plnou moc na SP a ZP? Nebo platí stejná pravidla, tzn. když Přehledy odejdou z datovky těchto osob, stačí to pro uznání odkladu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru