Otázky s klíčovým slovem: Daňové přiznání

počet otázek s klíčovým slovem : 2036Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zápůjčka společníka do vlastní s. r. o.

ID28427 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pokud společník poskytne své s. r. o. bezúročnou půjčku (v případě nedostatečné hotovosti), je nějaká povinnost v určitém období půjčku vrátit? Případně pokud není splacena do 3 let (jako závazky z faktur) přidanit? Je povinnost uvádět příjmy z koňských dostihů (výhry, které jsou bez DPH) v nějakém řádku daňového přiznání k DPH (např. ř. 50)?

Daňové přiznání elektronicky

ID28509 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Považuje se za elektronické podání daňového přiznání i podání přiznání přes EPO bez ověření identity a certifikátu, s tím, že do 5 dnů doručíme potvrzení podání? Ptáme se kvůli termínu podání k 1. 6. 2021.

Úroky z hypotéky

ID28486 | | Ing. Petra Konderlová

Poplatník si sjednal v roce 2017 hypotéku na vypořádání společného jmění manželů - předmětem vypořádání byl RD. V tomto rodinném domě poplatník bydlel až do listopadu 2020. V listopadu 2020 rodinný dům prodal, zápis do katastru nemovitostí byl proveden 15. 12. 2020 - právní účinky zápisu k 23. 11. 2020. Banka poslala potvrzení o zaplacených úrocích za rok 2020 - od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020. Lze toto potvrzení použít a odečíst si úroky od základu daně?

Spolek a povinnost podat daňové příznání

ID28408 | | Ing. Zdeněk Morávek

Máme spolek založený dle NOZ jako nezisková organizace založený za účelem pomoci při obnově tvrze. Ve stanovách spolku je mimo jiné uvedeno, že hlavní činností spolku je získávání finančních prostředků, které slouží k rozvoji činnosti spolku. Spolek vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu tvrze (dostal o ní osvědčení od krajského úřadu) a má založený transparentní účet, na který lidé zasílají finanční prostředky. Z této sbírky spolek poskytl finanční dar fyzickým osobám na základě darovací smlouvy, kteří je následně použili při opravě tvrze. V roce 2020 má spolek ještě příjmy z členských příspěvků. Co se týče výdajů spolku, tak spolek zaplatil občerstvení dobrovolníkům, kteří pomáhali při obnově tvrze (ve stanovách je uvedeno, že hlavní činnost spolku jsou pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích). Jsou všechny výše uvedené příjmy (finanční prostředky ze sbírky, členské příspěvky) od daně osvobozené nebo nejsou předmětem daně? Jsou všechny výše uvedené výdaje (finanční dar, občerstvení) od daně osvobozené nebo nejsou předmětem daně? Má spolek povinnost podat daňové přiznání z příjmu právnických osob? 

Finanční výkazy - změna právní formy

ID28271 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o. patří do kategorie mikro účetní jednotka. Realizuje projekt změny právní formy ze s. r. o. na a. s. Projekt změny právní formy je vyhotoven k datu 31. 12. 2020, což je zároveň i rozvahovým dnem. Pro účely ocenění jmění společnosti znalcem, byla sestavena účetní závěrka s výkazy v plném rozsahu. 1) V jakém rozsahu má společnost zaslat výkazy na FÚ v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob, a zveřejnit v OR? Dosud zasílala a zveřejňovala rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky. Má pokračovat v rozsahu výkazů pro mikro účetní jednotky a nebo s ohledem na změnu právní formy zveřejnit rozvahu v plném rozsahu? 2) Jaké oznamovací povinnosti a k jakému datu společnosti plynou ve vztahu k finančnímu úřad ?

Daň z příjmů u nadačního fondu

ID28338 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost s r. o. je zakladatelem nadačního fondu, který zajišťuje pomoc dětem ze sociálně slabých poměrů atd. Nadační fond do roku 2019 nevykazoval žádný zdanitelný příjem, přijímal a nadále přijímá pouze dary, většinou v peněžní podobě, které následně přerozděluje dle svého účelu. Daňové přiznání k dani z příjmů nadační fond doposud nepodával. V roce 2020 ale nadační fond poskytl svojí zakládají společnosti úvěr, ze kterého byly následně vypočítány úroky ve výši zhruba 5 500 Kč. Úroky byly ještě v roce 2020 splacené. Jsou tyto úroky pro nadační fond zdanitelným příjmem a musí proto nadační fond podávat daňové přiznání? Je nutné úvěr mezi zakládající společností a nadační fond úročit?

Prodej apartmánu

ID28304 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. koupila v roce 2019 nový apartmán (po kolaudaci) - při nákupu neuplatnila DPH (to je součástí vstupní ceny). V průběhu roku 2020 nebyla vykázána žádná ekonomická činnost vztahující se k tomuto apartmánu (ani ubytování ani nájem). Letos bude s. r. o. tento apartmán prodávat - předpokládáme, že musí z prodejní ceny odvést DPH (necelé 2 roky po kolaudaci). Lze i v tomto případě uplatnit poměrnou část DPH (ř. 60 daňového přiznání)? Pokud ano, musí se v roce 2021 upravit o část uplatněné DPH vstupní cena? 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců - metodika výpočtu pro DPPO a účetnictví

ID28351 | | Ing. Martin Děrgel

Setkávám se s pojmem průměrný přepočtený počet zaměstnanců v níže zmíněných "oblastech" (body 1 až 3). Nejsem jistý, podle jaké metodiky mám vypočítávat hodnotu do přílohy k DPPO a pro účely účetnictví - příloha a kategorie ÚJ. Je tato metodika totožná jako v bodě 3 nebo je určena jiným způsobem? Firma má jednatele, prokuristu i hodně dohod (DPČ a DPP) mimo pracovní poměr. Promítnou se tyto úvazky do počtu zaměstnanců z níže zmíněných bodů 1) + 2)?

1) V přiznání k dani z příjmu v příloze "K Vybrané ukazatele hospodaření" je kolonka "Průměrný přepočtený počet zaměstnanců" - dává se zaokrouhleně.

2) Pro účely účetnictví se průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců potřebuje vyplňovat do přílohy v účetní závěrce nebo pro určení velikosti účetní jednotky jako jedno kritérium (mikro, malá atd.).

3) Další průměrný přepočtený počet zaměstnanců je zakotven § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb. - tato metodika je z mé zkušenosti právě tou, kterou udávají mzdové softwary (bývá to i v sestavě ohlášení povinného podílu osob se zdravotním postižením). V této metodice se nepočítá se zaměstnanci na DPP, DPČ nebo smlouvou u výkonu funkce (jednatel, prokurista). Nevím, zda číslo z tohoto bodu 3 můžu brát i do bodů 1 a 2)?

Souběh příjmů zaměstnání závislá činnost v ČR a odměna člen dozorčí rady třetí země

ID28352 | | Ing. Josef Rajdl

Zaměstnanec od 03/2020 zaměstnán jako řídící pracovník ve společnosti, příjmy před 03/2020 plynuly z území třetí země, zaměstnanec, od 03/2020 příjem na území ČR závislá činnost + příjem odměna člen dozorčí rady plynoucí z třetí země. Středisko rodinných zájmů má v ČR a zdržuje se od 03/2020 bytem na území ČR. Zaměstnavatel na území ČR nemůže provést roční zúčtování z důvodu souběhu jeho příjmů. Vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání na území ČR a přiznat celosvětový příjem v ČR? 

Potvrzení o sražení daně

ID28366 | | Ing. Martin Děrgel

Česká společnost vystavila 10. 1. 2021 s DUZP 31. 12. 2020 fakturu za licenční poplatky za období 12/2020 polské společnosti. Polská společnost uhradila fakturu v 1/2021 poníženou o srážkovou daň z licenčních poplatků a tuto srážkovou daň polskému finančnímu úřadu v 1/2021 odvedla. Ve kterém období česká společnost může tuto srážkovou daň započítat ve svém daňovém přiznání? V přiznání za rok 2020 nebo až za rok 2021?

Doplňující otázka: Jak bychom měli postupovat, pokud nám polský partner nepošle včas potvrzení o stražení daně od polského FÚ? Bylo by možné místo zápočtu sražené daně na daň z příjmů za rok 2020, uplatnit sraženou daň jako přímý daňový náklad roku 2021 (účtovat o ní na účtu 538)?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru