Otázky s klíčovým slovem: Daňové a nedaňové výdaje

počet otázek s klíčovým slovem : 1839Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zahraniční stravné a kapesné u OSVČ

ID28641 | | Bc. Stanislav Suchan

OSVČ podnikající na základě ŽL s bydlištěm (sídlem) v ČR dlouhodobě pracuje v Německu (domů jezdí jen na víkend 2x měsíčně) a práce fakturuje německému zákazníkovi. Jsou daňově uznatelné výdaje na ubytování a zahraniční stravné s kapesným?

Doměřená DPH na základě daňové kontroly

ID28600 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v roce 2020 obdržela platební výměr na doměření DPH na základě daňové kontroly, dle pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 bod 5 je daňovým výdajem doměřená daň, pokud souvisí s daňovými výdaji. Společnost se proti platebnímu výměru odvolala, takže platební výměr nenabyl právní moci, ale společnost daň uhradila. Lze uplatnit doměřenou daň do daňově účinných nákladů v roce 2020? V pokynu D-22 k § 23 odst. 2 písm. e) bod 4 se uplatní částky ovlivňující základ daně datem oznámení rozhodnutí správce, tzn. když daňovému subjektu byl doručen výměr a nesouvisí to s tím, že bylo podáno odvolání.

Náklady na pracovní povolení budoucího zaměstnance

ID28558 | | Ing. Josef Rajdl

Dle vnitřní směrnice společnosti jsou náklady na žádost o pracovní povolení/vízum budoucího zaměstnance hrazeny společností. Lze tyto náklady považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Totální škoda automobilu

ID28437 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., plátce DPH, v 07/2019 koupila na úvěr od leasingové společnost ojetý automobil. V 03/2021 měl zaměstnanec nehodu - jedná se o totální škodu. Účtovali jsme takto:

1) Nákup na úvěr 07/2019: Automobil 022/321 194 214,88 Kč DPH 343/321 40 785,12 Kč Úvěr 321/479 95 000 Kč Doplatek 321/211 140 000 Kč 2) Havárie 03/2021 Konečný stav na účtu 479 k 04/2021 XXX/479 46 292,45 Kč Náklady na splacení – Leasingová společnost 548/378 4 866,18 Kč Náhrada od pojiš. zaslána přímo leasingové společnosti 378/648 83 967 Kč Přeplatek - vratka od Škofinu 221/378 32 808,31 Kč Stav úvěru dle kalkulace od leasingové společnosti 479/378 46 292,51 Kč Zaokrouhlení 548/479 0,06 Kč

3) Prodej zbytku vozidla 04/2021 Automobil 311/641 96 694 Kč DPH 311/343 20 306 Kč Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Odpisy 2021 551/082 21 607 Kč (poloviční odpis - je to možné?) Zůstatková cena auta 541/082 108 030,88 Kč Vyřazení 082/022 194 214,88 Kč

a) Je výše uvedený postup účtování správný?

b) Při nákupu jsme si uplatnili plný odpočet DPH, teď při prodeji DPH odvedu (v přiznání DPH uvedu na ř. 1 + KH A4?). Budu muset provádět úpravu dříve uplatněného odpočtu DPH, když automobil nebyl ještě plně odepsán?

c) Jsou všechny výše uvedené náklady a výnosy daňově uznatelné?

d) Jak je to ještě se silniční daní - platím za období 1-4/2021? 

Doplňující otázka:

Prosím ještě o vyjasnění otázky týkající se odpisů. Účetní odpisy se v tomto případě rovnají daňovým a účtujeme vždy k 31.12. Pořizovací cena automobilu byla 194 214,88 Kč. Odpisy byly: Odpisy 2019 551/082 21 364 Kč Odpisy 2020 551/082 43 213 Kč Jestliže havárie byla 21. 3. 2021 (prodej zbytku vozidla 14. 4. 2021) jak to tedy bude s odpisy? Účetní odpis bude pouze 3/12, tj. 10 804 Kč (551/082) ročního daňového odpisu a v daňovém přiznání za rok 2021 bude 1/2 daňový odpis? Na které řádky v daňovém přiznání pak tento rozdíl uvedu? A ohledně zůstatkové ceny, tu vypočítám tedy následovně: 194 214,88 - 21 364 - 43 213 - 10 804 = 118 833,88 Kč. Promítne se to taky pak nějak do daňového přiznání? 

Účtování exekuce - nákladů

ID28467 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnosti s r. o. bylo z účtu strženo - odměna exekutora, včetně DPH - 6 655 Kč, náklady oprávněného, včetně DPH + další náklady exekuce. Jak prosím zaúčtovat? Je to daňový nebo nedaňový náklad a lze uplatnit DPH? 

Kancelář v rodinném domě

ID28362 | | Ing. Jiří Vychopeň

V rodinné domě, který není v obchodním majetku s. r. o., ale je ve vlastnictví manželky společníka s. r. o., si v podkroví vybudovala s. r. o. kancelář. Lze použitý materiál, pokud nepřesáhne výše 80 000 Kč, uplatnit v nákladech? Musí vlastník domu, když jde o spojené osoby, požadovat nájemné?

Kancelář jednatele ve firemním bytě

ID28447 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost má virtuální sídlo a zároveň si pronajímá bytový prostor, kde z části bydlí jednatel - soukromé užití, tuto poměrnou částku vrací společnosti do pokladny, aby z toho neměl žádný osobní profit, (benefit) a nemusel nic dodaňovat jako fyzická osoba. Druhou část z nájemného, kterou jednatel používá jako kancelář, kde si zakoupil stůl a počítač a užívá to jako jediný prostor ke schůzkám a práci, si tato jeho společnost dává do nákladů jako nájemné. Energie ani žádné jiné služby již do nákladů společnosti nedává. Jednatel je sám, zaměstnance nemá, smlouvu o výkonu funkce defacto sepisuje sám se sebou. Otázka je, jestli společnost může uznat tuto "kancelář" tedy poměr nájemného v bytě, do svých daňových nákladů.

Účtování respirátorů

ID28185 | | Ing. Petra Konderlová

Kam správně účtovat nákup respirátorů a antigenních testů? děkuji Část respirátorů a antigenních testů je určená pro zaměstnance a část pro návštěvy. 

Účtování úhrady za převzetí zákaznické základny

ID27740 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak zaúčtovat úhradu ve výši 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny lékárny a jak je to s daňovou uznatelností? Nabyvatel - s. r. o. - na základě kupní smlouvy odkupuje zásoby a vybavení od původního provozovatele - s. r. o. Obě zúčastněné strany jsou plátcem DPH. Nabyvatel se v kupní smlouvě dále zavázal zaplatit původnímu provozovateli částku 500 000 Kč za převzetí zákaznické základny. Zákaznickou základnou jsou myšleni zákazníci „z ulice“, kteří jsou zvyklí nakupovat v lékárně a také zdravotnická zařízení, která zde odebírají materiál. Tato cena je stanovena v kupní smlouvě a vztahuje se pouze za postoupení zákaznické sítě. Vybavení a zásoby v této částce nejsou zahrnuty.

Daňová uznatelnost zabrání zboží - padělků

ID28346 | | Ing. Martin Děrgel

Firmě zabavila policie zboží (elektroniku) za 100 000 Kč nakoupené v Číně určeného k prodeji. V roce došlo k rozhodnutí od soudu o zabrání tohoto zboží podle § 101 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, protože se jednalo o padělky podle rozhodnutí. Firma účtuje úbytek zboží na nákladový účet 549. Je tento náklad (výdaj) daňově uznatelný podle obecného § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, nebo je nějaké omezení, které zakazuje tuto záležitost dát do daňových nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru