Otázky s klíčovým slovem: Daňová evidence

počet otázek s klíčovým slovem : 940Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyřazení pohledávky - daňová evidence

ID25973 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Je nějaká možnost, jak vyřadit nevymahatelnou pohledávku v daňové evidenci? Dlužníkem je s. r. o., s kterým bylo ukončeno soudní jednání se závěrem, že společnost nedisponuje žádným majetkem. Lze tuto nevymahatelnou pohledávku vyřadit? Nebo je nějaká jiná možnost storna pohledávky, aby se jednou (např. při ukončení podnikání) nemusela dodaňovat?

Prodej skladu

ID25875 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vede daňovou evidenci a stále podniká. Sklad měla ve firmě do 31. 12. 2018. V roce 2020 bude prodávat sklad za 1 mil. Kč a jeho ZC je 442 000 Kč. Musím v DP, které budu podávat v roce 2021 udávat v § 7 ZDP nebo ho mohu zdanit v § 10 ZDP: 1 000 000 - 442 000 = 558 000 Kč a tím se vyhnout vyššímu placení soc. a zdrav. pojištění? 

Pořízení dlouhodobého majetku - daňová evidence

ID25885 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ podnikající na základě živnostenského oprávnění vede daňovou evidenci podle ustanovení § 7b ZDP. OSVČ pořídila kupní smlouvou do obchodního majetku vozidlo v pořizovací hodnotě 800 000 Kč (vozidlo bude používán pouze pro podnikatelskou činnost). Vlastníkem vozidla se OSVČ stala smluvně podpisem kupní smlouvy a předáním vozidla vše proběhlo v 11/2019. V roce 2019 bylo v souladu s ujednanou splatností (kupní cena splatná ve čtyřech měsíčních splátkách) uhrazeno z kupní ceny 600 000 Kč. Zbylá část kupní ceny byla uhrazena v 1-2/2020. Jaká je pořizovací cena vozidla pro stanovení daňových odpisů v roce pořízení, tj. ve zdaňovacím období roku 2019?

Majetek v daňové evidenci

ID25886 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, švadlenka vede daňovou evidenci, plátce DPH. Švadlenka šije na zakázku a někdy i pro volný prodej. Má dílničku ve svém rodinném domě. Do daňové evidenci dává poměrnou část energií (elektriky a vody dle podlahové plochy). Jiné náklady - např. nájem, že by "sama sobě" fakturovala nájemné za dílničku - to nedělá. Je to daňově správně? Mohla by mít v daňových nákladech jako OSVČ fakturu za nájem od "sebe" ze svého domu? Dále bych se chtěla zeptat, jak se správně daňově ocení její zásoby ke konci roku? Jak vyplývá z § 7 b odst. 2 ZDP, pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak. Jak toto správně v praxi uchopit, resp. jak správně interpretovat § 49 odst. 5 vyhlášky o účetnictví č. 500/2002 Sb.? Jakými náklady může, resp. musí švadlenka, které šije na zakázku a někdy i pro volný prodej, tj. šije věci dle svého uvážení bez toho, zda by věděla, kdy a jak komu prodá, ocenit. Do ocenění zásob pro účely zpracování přiznání dá tedy: pořizovací cenu látky, pořizovací ceny stuh, gumiček a dalších + ještě jiné náklady či nikoliv? Mohla by tam dát náklady na energie, které rozpočítává na svou dílničku? A případně pokud mohla x musela, musí dát celou výši nákladů nebo nějak poměrně co již za rok prodala x co má na skladě? Či nějaké další náklady? Dále ještě využívá své auto pro rozvozy objednávek a nákupy látek. Šly by dát do ocenění nějak odpisy či nikoliv? U auta uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc. Děkuji za vysvětlení daňové situace ocenění zásob u švadlenky. Jde mi o to, co bude do ocenění zásob spadat a co už nikoliv.

Daňová evidence - automobil

ID25893 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci v roce 2019 zakoupí osobní automobil, přičemž osobní automobil je používán jen pro účely jejího podnikání, a to již v roce 2019. Za tento automobil ale fyzická osoba zaplatí až v roce 2020. Může tato fyzická osoba již v roce 2019 uplatnit do svých výdajů daňový odpis tohoto automobilu? Nebo je nutné čekat, až bude automobil uhrazen?

Přechody mezi paušálem a daňovou evidencí

ID25313 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o objasnění § 23 odst. 8 ZDP, když se přechází z evidence na paušál, tak pohledávky zvyšují základ daně a závazky snižují základ daně za předcházející období (tzv. dodanění) a když se přechází naopak z paušálu na evidenci, tak je to stejné? Nebo je to opačně, že závazky zvyšují základ daně a pohledávky naopak snižují? 

Nákup náhradního dílu

ID25168 | | Ing. Jiří Vychopeň

Plátce DPH, vede daňovou evidenci, koupil z Německa náhradní díl ke svému závodnímu automobilu, který má v evidenci a používá ho ke své ekonomické činnosti, v částce 6 000 EUR od soukromé osoby. Mám kupní smlouvu a částka se platila z EUR účtu. Jaký je postup z hlediska daně z příjmů a DPH?

Paušální výdaje na automobil

ID25122 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel vede daňovou evidenci, chtěl by si uplatnit paušál na auto. Z důvodu zdravotního hendikepu nevlastní řidičský průkaz. Auto je registrované na manželku, která mu zajišťuje služební cesty pro podnikání. Může si uplatnit paušální výdaje? V příštím roce by chtěl koupit nový automobil. Vlastníkem automobilu by byl on, ale jelikož nevlastní řidičský průkaz, byl by problém v uplatnění DPH při nákupu tohoto vozu? 

Zychlený odpis - dodávka

ID24286 | | Ing. Petra Konderlová

Kdy si mohu zvolit zrychlený odpis na automobil (dodávku)? Vedeme účetní evidenci.

Daňové a nedaňové náklady v daňové evidenci

ID24106 | | Ing. Petra Konderlová

Je možné dát do daňové evidence účtenku od pohonných hmot jako nedaňový náklad? Neuplatňuji odpočet z DPH, ale uplatňuji paušál na dopravu. Jsem plátce DPH. Chtěla bych dát do daňové evidence i přesto účtenku z benzinové pumpy, aby mi „doložila“ to, že jsem pracovní cestu za obchodním parterem ten den a v tom daném městě vykonala a zároveň by mi tato účtenka posloužila jako důkaz v knize jízd pro odpočet DPH, který uplatňuji na auto - poměrně - pracovní x soukromé cesty. Je toto možné dát do daňové evidence do nedaňových nákladů účtenku za pohonné hmoty? Co se týče dalších nákladů - je možné dát do daňové evidenci obecně např. účtenku za oběd s obchodním parterem, aby mi dokázala to, že jsem domlouvala své podnikatelské činnosti, že jsem si cestu nevymyslela? Lze takto dát obecně případně do daňových či nedaňových nákladů „různé“ účtenky ať už získané během cest nebo z nákupů, které uskutečňuji v rámci své podnikatelské činnosti?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru