Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 924Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisy automobilu

ID29356 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost pořídí automobil za cenu 80 000 Kč. Na základě ceny je to drobný majetek a může se dát do nákladů. Ještě zaplatí přepis vozu 800 Kč. Vstupuje přepis vozu do hodnoty majetku? Potom by cena byla 80 800 Kč a automobil by se musel odpisovat?

Zatřídění obráběcího stroje na dřevo do odpisové skupiny

ID29350 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zakoupila velký obráběcí stroj na dřevo (značka Hundegger K2i). Stroj se nevyrábí v ČR, český prodejce není schopen dodat číslo klasifikace CZ-CPA. 1) Do jaké odpisové skupiny stroj patří? 2) Pokud by firma stroj z opatrnosti zařadila do vyšší odpisové skupiny, než by ve skutečnosti stroj patřil a tím by „prodloužila“ daňové odpisy, přinesl by tento fakt nějaké sankce při případné kontrole FÚ za situace, že by v průběhu odpisování nebyla zvýšena zákonná sazba daně z příjmu DPPO?

Technické služby poskytované do Indie

ID29308 | | Ing. Martin Děrgel

Český daňový rezident (s.r.o. plátce DPH) poskytuje technické služby daňovému rezidentovi Indie. Našla jsem ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění článek 12 první věta: „Licenční poplatky a platy za technické služby, které mají zdroj v jednom smluvním státě a jsou placeny osobě mající bydliště či sídlo v druhém smluvním státě, mohou být zdaněny v tomto druhém státě.“ Já to chápu tak, že zdaníme služby v ČR jako příjemce úhrady. Indický partner ale úhradu ponížil o 10 % tamní daně a tvrdí nám, že to takto musí být a všechny faktury bude platit poníženy o 10 %. Je to tak, jak tvrdí Indický partner nebo  je možné celou službu zdanit v ČR? 

Nové LED osvícení

ID29232 | | Ing. Jiří Vychopeň

Rozhodli jsme se v kancelářích a výrobních prostorech naší společnosti přejít z běžného osvícení na LED světla. Předpokládáme výměnu za cca 50 000 Kč. Výměnu provedou naši zaměstnanci. Je toto oprava nebo technické zhodnocení? Předpokládám, že je to oprava, jelikož se nezmění funkce ani účel použití budovy a nezmění se technické parametry.

Koupě rodinného domu pro potřeby ubytování zaměstnanců a jejich rodin

ID29244 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma zakoupila rodinný dům a pronajala ho rodině svého zaměstnance pro dlouhodobé bydlení. Jak o takové operaci účtovat? Jedná se o odpisovou skupinu 5 a jsou odpisy rodinného domu daňově uznatelné? Jak stanovit výši nájemného? Jde to dohodou nebo je třeba stanovit odpovídající tržní nájemné? Je možno domluvit, že nájemné se bude kompenzovat s pravidelnou údržbou rodinného domu zaměstnancem a potom v takovém případě účtovat náklady na údržbu paušálně ( např. ve výši 5 000 Kč měsíčně) jako daňově uznatelné do výše příjmů z nájemného (která by také byla 5 000 Kč měsíčně)? Je daňově uznatelné pojištění takového nemovitosti a uhrazená daň z nemovitosti? Musí zaměstnanec něco dodanit jako nepeněžní plnění nebo jako ostatní příjem? Energie a pojištění domácnosti si zaměstnanec hradí ze svého. 

Dar jako odčitatelná položka od základu daně

ID29320 | | Ing. Christian Žmolík

Právnická osoba (s. r. o.) poskytla dar fyzické osobě nezletilému dítěti závislému na péči osoby pečující (otec dítěte). Byla sepsána darovací smlouva, mezi dárcem (s. r. o.) a obdarovaným (nezletilé dítě zastoupené osobou pečující), kde předmětem daru je finanční dar ve výši 6 000 Kč. Částka byla zaslána bezhotovostně na bankovní účet fyzické osoby. Ve smlouvě se obdarovaný zavazuje použít dar za účelem rehabilitačního pobytu v centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Ke smlouvě byla přiložena faktura od dodavatele: Centra pro rehabilitaci na rehabilitační pobyt dítěte. Jako odběratel ve faktuře figuruje nezletilé dítě. Může si s. r. o. tento dar na základě výše zmiňované darovací smlouvy uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci svého daňového přiznání?

Zboží za symbolickou cenu

ID29293 | | Ing. Petra Konderlová

Dodavatel poskytne odběrateli (právnické osobě) k nákupu náhradních dílů také např. karton piv za symbolickou cenu 1 Kč. Tato položka je uvedena na faktuře s náhradními díly. Jaké je správné daňové řešení u odběratele, především co se týče DPH a daně z příjmů, když tento dodaný sortiment vůbec nesouvisí s předmětem podnikání?

Vystoupení orchestru v zahraničí

ID29214 | | Ing. Martin Děrgel

Náš orchestr vystoupí na zahraničních festivalech ve Švýcarsku a v Japonsku. Ve smlouvě s pořadatelem je uvedeno: pořadatel uhradí ubytování vč. snídaně, dopravu nástrojů a našemu orchestru uhradí honorář v úrovni ceny netto. V netto výši také fakturujeme podle smluvních podmínek zahraničnímu pořadateli. Dle našeho názoru je ale pro správné stanovení základu daně pro účely daně z příjmu, ale možná i pro účely správného stanovení základu daně pro účely DPH, částka v úrovni ceny netto neúplná. Vycházíme z toho, že v případě, kdy s naším orchestrem vystoupí zahraniční umělec v ČR vypočítáváme srážkovou daň a DPH, které následně odvádíme. Jak máme v tomto případě postupovat? Požádat zahraničního pořadatele o potvrzení o odvedení srážkové daně, kde bude vyčíslen základ pro její výpočet? Opět vycházíme z české legistalivy. Nebo faktura za honorář bude jen ve výši netto a do účetnictví jako tržba vstoupí také jen hodnota v netto? Jak tedy správně zaúčtovat smluvený honorář a jak vypořádat všechny daňové povinnosti v ČR?

Opravná položka k pohledávkám

ID29265 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s. r. o. má pohledávky splatné v roce 2015, 2016, 2017 a 2018. Tyto pohledávky jsou za firmou, která je v konkursu. Společnost si tyto pohledávky nepřihlásila do insolvenčního řízení. Lze v roce 2021 udělat opravnou položku k těmto pohledávkám, pokud ano v jaké výši a bude daňově uznatelná? Jakým účetním zápisem se toto zaúčtuje?

Limit pokladního zůstatku

ID29274 | | Ing. Ivana Pilařová

Existuje pro s. r. o. nějaký limit pokladního zůstatku, který může být maximálně v pokladně? Nemyslím vnitřní směrnice společnosti, ale ze zákona, zda je nějaká max. částka např. ve vztahu k obratu, kterou může mít firma v pokladně? Pokud je v pokladně např. 5 mil. Kč, znamená to (kromě případné insolvence nebo ukončení činnosti firmy) nějaký problém se zákonem, pro finanční úřad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru