Otázky s klíčovým slovem: Daň z příjmů právnických osob

počet otázek s klíčovým slovem : 894Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměny pro zdravotnické pracovníky

ID28806 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. - doktorka s jednou sestřičkou - podává daňové přiznání 1. 7. 2021. Účetní závěrku jsme sestavili k 30. 4. 2021, kde jsme zohlednili všechny události, které se týkaly ještě roku 2020 (proúčtovali jsme do účetního období 2020). Daňové přiznání budeme podávat na konci 6/2021. Nyní k 30. 5. 2021 přišlo od všech pojišťoven vypočtení odměn pro zdravotnické pracovníky za rok 2020, které vyplývá z vyhlášky č.172/2021 Sb. (Kompenzační vyhláška II.). Výše je vyčíslena v souladu s § 20a. Mohou být tyto výnosy zaúčtovány do r. 2021? Na účtě s. r. o byly zaplaceny 31. 5. 2021. Sestřičce a doktorce, které jsou v pracovním poměru u s. r. o.x, tato odměna bude vyplacena za mzdu 6/2021. Máme znovu otevírat účetnictví, když daňové přiznání není podané?

Předčasné ukončení leasingu - totální škoda automobilu

ID28818 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. ukončila předčasně leasingovou smlouvu s odkupem vraku automobilu na základě totální škody po roce leasingového splácení dle nových podmínek, jelikož byl leasing pořízen po 1. 1. 2020 a odpočet DPH byl uplatněn z celkové částky předmětu leasingu v daném roce 2020. Otázka zní, zda u leasingu, kdy odkup vraku vozidla byl v hodnotě nižší než je zůstaková cena vozidla při rovnoměrném odepisování v roce 2021 musíme podat tedy dodatečné DPPO za rok 2020 a provést úpravy leasingových splátek jako nedaňové a současně můžeme už v roce 2020 hodnotu neuplatněných leasingových splátek zahrnout do vstupní ceny předmětu leasingu bez jakýchkoliv pojistných příplatků k ceně leasingu a odpis už uplatnit v roce 2020? A následně, zda když v roce 2021 došlo k prodeji autovraku bude tedy zbytek zůstatkové ceny v r. 2021 ke dni prodeje daňově uznatelný proti výnosu prodejní ceně v roce 2021? Opravdu tedy musíme podat dodatečné DPPO 2020 anebo celé můžeme opravit v běžném roce 2021? 

Žádost o zrušení placení záloh na daň z příjmů právnických osob rok 2021

ID28789 | | Ing. Martin Děrgel

Z podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1. 1. až 31. 3. 2021 tj. ke dni předložení konečné správy v rámci probíhajícího konkurzu vychází daňovému subjektu platit zálohy (daňová povinnost 303 430 Kč). Konečná zpráva není schválená, předpokládám, že ke dni ukončení konkurzu ještě vniknou nějaké náklady. Dle daňového řádu se ale podává poslední daňové přiznání v době konkurzu podává právě ke dni předložení konečné zprávy? Daňový subjekt v rámci konkurzu žádnou činnost nevykonává a vzhledem k tomu, že se blíží konec konkurzního řízení vykonávat nebude. Klient (insolvenční správce ) po mně chce, abychom podali žádost o zrušení budoucích záloh na daň z příjmů, správce daně však tvrdí, že z tohoto typu daňového přiznání žádné zálohy nevznikají. Nemohu v zákoně nalézt žádné adekvátní opodstatnění jeho tvrzení. Mám podat žádost či ne? Prosím ještě o potvrzení mé domněnky, že další daňové přiznání k dani z příjmů ke dni ukončení konkurzu se již nepodává. 

Dotace a oprava daně z příjmů právnických osob

ID28755 | | RNDr. Libor Fiala

Firma se v prosinci 2020 dozvěděla, že ji přijde dotace za rok 2019 a pošlou peníze na účet. Tuto informaci o přesné částce firma v roce 2019 neměla, ale firma jen věděla, že by dotace mohla za rok 2019 být po splnění podmínek až 100 000 Kč od kraje na činnost sportu. Kdy měla firma dat do výnosů tuto částku? Už v roce 2019 nebo v roce 2020 dle skutečně přiznané výše, která byla v nižší částce? Rozhodnutí přišlo v prosinci 2020.

Akce pro zaměstnance

ID28814 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost pořádá několikrát do roka akci pro zaměstnance - teď uspořádala rybářské závody, zaplatila rybářské stanoviště a občerstvení. Lze účtovat tyto náklady nedaňově na účet 548, nebo jak správně účtovat? 

Nákup a prodej licencí

ID28615 | | Bc. Stanislav Suchan

IT společnost nakupuje od tuzemského dodavatele antivirové a jiné licence, které následně prodává tuzemským odběratelům. Jedná se z hlediska zákona o daních z příjmů o nákup a prodej zboží nebo služeb? Jednatel má názor, že pro firmu jde o zboží, přikládá k PFA i příjemky na sklad. Jak tedy správně zaúčtovat vystavenou fakturu, ve které je zahrnut prodej licence, příslušentví k PC a zároveň IT služby (podpora atd...)? 

Kompenzace od zdravotní pojišťovny na pokrytí zvýšených mzdových nákladů a následná výplata odměn zaměstnancům

ID28790 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme zdravotnické zařízení, které od zdravotních pojišťoven na přelomu května a června 2021 obdrželo finanční prostředky jako úhradu dle § 20a vyhlášky č.172/2021 Sb. Důvodem vyplacení těchto prostředků je kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky v roce 2020. Jak toto správně a do jakého období zaúčtovat? Následně v roce 2021 proběhne výplata odměn, jejichž výše se určila až nyní na základě obdržených finančních prostředků. Jedná se o odměny pro zaměstnance za rok 2020 v souvislosti s covid-19. Do jakého období tyto náklady zúčtovat a jak to bude v obou případech i po daňové stránce?

Převod hotovosti z bytového družstva na SVJ

ID28764 | | Ing. Kateřina Kurková

Převzala jsem účetnictví bytového družstva a SVJ v jednom domě. SVJ dělám, BD mám poprvé. Předchozí účetní vyřešila pár věcí tím, že je posouvala do dalších let. Mám teď na BD pohledávku vůči SVJ z let 2016-2018 a ta vznikla tak, že se převedly peníze z účtu BD na účet SVJ a bylo jim řečeno, že se to nemusí danit, ale stále to visí v rozvaze a oni by to chtěli vyřešit. Já jsem ale došla k názoru, že se jedná o dva subjekty, nejde jen tak mezi sebou přelévat peníze a že by bylo řešení odvést z toho 15% srážkovou daň a převést to na SVJ po zdanění. Můžete mi prosím poradit, jak tuhle situaci správně uchopit? 

Modernizace rozvaděče

ID28729 | | Ing. Jan Ployer

Firma provedla modernizaci rozvaděče v administrativní budově, aby mohla požádat o zvýšení příkonu energetickou společnost. Modernizace rozvaděče (jeho úprava pro vyšší příkon) cena 240 000 Kč je samostatným hmotných majetkem? Lze samostatně odpisovat? Pokud ano, je to 3. odpisová skupina nebo 4. odpisová skupina? Dále firma uhradila 120 000 Kč poplatek energetické společnosti za zvýšení příkonu (navýšení jističů) - tento poplatek zahrnout jako technické zhodnocení budovy? 

Odpočet na VaV - spojené osoby

ID28687 | | Ing. Martin Děrgel

Realizujeme projekt VaV a uplatňujeme odpočet dle § 34a. Je možno do odpočtu zahrnout i náklady na pořízený materiál nakoupený od spojené osoby - dceřiné společnosti? Materiál jinak splňuje podmínky pro možný odpočet.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru