Otázky s klíčovým slovem: Časové rozlišení

počet otázek s klíčovým slovem : 244Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku

ID28732 | | Ing. Jiří Nigrin

Ve vnitřním předpisu od 1. 1. 2021 máme nový limit pro odpisování hmotného majetku a technického zhodnocení 80 000 Kč bez DPH, firma je plátcem DPH. Daňové odpisy firma bude používat i jako účetní. Mohu pro drobný hmotný a nehmotný majetek také stanovit ve vnitřním předpise limit 80 000 Kč? V případě pořízení většího množství drobného majetku (na příklad nábytku) musím celkovou hodnotu časově rozlišit - na příklad na 2 roky? U nehmotného majetku (ochranné známky) musím také časově rozlišovat? Uplatněné náklady u tohoto nehmotného majetku by byly i daňově uznatelné? 

Zachycení dohody o narovnání u soudního sporu

ID28678 | | Ing. Martin Děrgel

V rámci soudního sporu, resp. podepsané a účinné dohody o narovnání je naše společnost povinna vyplatit stanovenou částku. Naše společnost bude vymáhat tuto částku po zastupující právní kanceláři (ta je pojištěna) - je zde důvodné podezření, že kancelář udělala procesní chyby v případu. Kromě toho, pokud by se nepodařilo tuto částku vymoct po právní kanceláři, jsou veškeré případné náklady spojené s tímto konkrétním soudním sporem ručené (smlouva o refundanci) třetí stranou (solventní velká společnost, která nárok nezpochybňuje). Doba mezi výplatou částky u dohody o narovnání a její zpět získání od právní kanceláře či následně třetí strany může přesáhnout dvě účetní období. Lze účtovat vyplacenou částku přímo rozvahově, a tedy ne přes 548, případně pokud ne, tak bych předpokládal tvorbu dohadu v plné výši nákladu. 

Majetek vytvořený vlastní činností + vedlejší náklady

ID28662 | | Ing. Ivana Pilařová

Dobrý den, jsme slévárna, jejíž součástí výroby jsou i odlitky, které používáme pro vlastní potřebu.V roce 2020 jsem zaktivovala 4 ks odlitku do DHM a k nim 5 ks závěsných ok speciálních od dodavatele, výsledný majetek pak bude odlitek + závěsné oko. Pátý kus odlitku se vyrobil letos v roce 2021. Bohužel mi nepředali informaci, že to bude kus jiný, s nižší hmotností, tzn. nepřekročí hranici pro zařazení do DHM včetně vedlejších nákladů - závěsného oka. Všech 5 ok jsme zaúčtovala v roce 2020 na účet 042. Jak prosím postupovat a odúčtovat cenu jednoho oka z účtu 042. Uvažovala jsem o přeúčtování na sklad materiálu 112 a z něj výdejkou do spotřeby drobného majetku 501. Je to prosím možné? Nebo je možné rovnou z 042 část zahrnout do nákladů letošního roku, správně to měly být náklady roku 2020, pokud bych dodržovala věcnou a časovou souvislost, bohužel jsem neměla informace, abych mohla dodržet. 

Náklady příštích období - datum účtování v následujícím roce

ID28522 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost s r. o. má na účtu 381-Náklady příštích období na straně MD ke konci roku 2020 zůstatek, který v roce 2021 převede na stranu D a k němu vybere příslušný nákladový účet. K jakému datu se má v roce 2021 interní doklad s rozpuštěním nákladů příštích období zaúčtovat? Zda zpětně k 1. 1. 2021 nebo až po datu uzávěrky, která byla zpracována a na FÚ odeslána 29. 4. 2021, nebo je to jedno a jde jen o to, aby byly rozpuštěny v roce 2021? Nejedná se o komplexní náklady, pouze o běžné jako pojištění, domény apod.

Časové rozlišení na konci roku

ID28109 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma pořádá semináře a vzdělávací kurzy. Jedná se jednotlivé kurzy nebo o komplexní kurzy, které se skládají někdy až z 8 kurzů. Všechny kurzy jsou placeny předem zálohou. Do nákladů během roku vstupují fakturace od školitelů za jednotlivé kurzy. Na konci roku máme většinu komplexních kurzů jen částečně odškolené, ale fakturace za komplexní kurz s odečtem zálohy probíhá až po splnění všech kurzů. Jak správně zaúčtovat z hlediska daně z příjmu na konci roku časové rozlišení a zohlednit již proběhlé kurzy, které nejsou vyúčtovány?

Dotace COVID-Nájemné a COVID-Gastro

ID28313 | | Ing. Jiří Vychopeň

Již v několika článcích jsem se dočetla, že dotace COVID-Nájemné a COVID-gastro se zdaňují do příjmu v roce 2021, kdy o nich bylo rozhodnuto, kdy bylo jasno, že bude dotace poskytnuta, v podstatě i žádost byla podána 2021, přestože je dotace poskytnuta na nájem roku 2020, dále se zdůrazňuje věcná a časová souvislost. Nikde ale není řečeno, jak mám splnit časovou souvislost. Dle mého názoru vyloučím v roce 2020 časovým rozlišením náklady a zahrnu do nákladů roku 2021, kde bude v příjmu dotace. Je tento názor správný? Nebo zůstanou náklady v roce 2020 daňově a příjem daňově v roce 2021?

Vratka poměrné části předplaceného členství ve fitness centru

ID28410 | | Bc. Stanislav Suchan

Fitness centrum prodalo členství na 24 měsíců na splátky. Poměrově jde do výnosů 24 měsíců. Např. prodej členství v roce 2018, jde do výnosů 2018-2020. Po ukončení členství v roce 2021 se zjistilo, že členka již 12 měsíců splátky nehradila z důvodu nemoci a nebude moci pokračovat. Vystaví se dobropis v roce 2021 a může se těchto 12 splátek odečíst z účtu 602 v roce 2021, když výnos na tomto účtu figuroval v letech 2018-2020? 

Správné časové rozúčtování výnosů COVID-Gastro

ID28191 | | Ing. Ivana Pilařová

Dostali jsme kompenzaci COVID-Gastro Uzavřené provozovny za období 9. 10. 2020 - 10. 1. 2021. Bylo nám uznáno 79 dní, 400 Kč za každého zaměstnance. Jak výnosy rozdělit za rok 2020 a 2021 - kolik dní v roce 2020 a kolik dní do roku 2021? Nikde jsem nenašla, jak se přišlo k číslu 79 dní. Nejsou to ani pracovní dny, ani kalendářní dny. Bude provozní dotace Covid Gastro výnosem roku 2021 i daňově? A jak tomu bude u dalších obdobných provozních dotací o které se žádalo v roce 2021, např. Covid-nájemné 3?

Dotace Antivirus, COVID - časové rozlišení

ID28029 | | Ing. Ivana Pilařová

Může být použit můj návrh účtování dotace na různé typy dotací COVID na přelomu období? 

1. Dotace Antivirus-prosinec v prosinci účtován nárok na dotaci na účty MD 378/D 346, protože však ze strany Úřadu práce byla dotace Antivirus potvrzena formou úhrady na účet až 2. 2. 2021, provedla bych zúčtování za tento přelom období takto: účtování k 31. 12. 2020 - časové rozlišení výnosu MD 385/D 648 - příjem příštích období dotace Antivirus prosinec v okamžiku přijetí dotace 2. 2. 2021 na účet a) výpis z BÚ MD 221/D 378, b) její zúčtování MD 346/D 385.

2. Dotace COVID-Ubytování - podáno za období říjen 2020 až leden 2021. Nepředpokládám, že bude tato dotace schválena do období, kdy budu muset mít provedenou účetní závěrku. Mám provést za období říjen–prosinec 2020 zúčtování dohadnou položkou MD 389/D 648 a případné zúčtování dotace - pokud bude schválena pak provést zápisem – MD 346/D 389? 

Ochranné známky - účtování

ID27759 | | Ing. Ivana Pilařová

Klient má zaregistrovány ochranné známky na své obchodní značky s délkou platností 10 let. Jednotlivé známky jsou vždy v hodnotě pod 60 000 Kč. Ale např. jedna ze značek má tři ochranné známky pro trh v ČR, SK a EU. V případě součtu přesahuje hodnota 60 000 Kč. Posuzuje se zmíněný případ jako celek nebo každá známka zvlášť? V případě, že je známka pod 60 000 Kč s platností na 10 let, je potřeba dodržet časové rozlišení také na 10 let? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru