Otázky s klíčovým slovem: Akciová společnost

počet otázek s klíčovým slovem : 343Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Finanční výkazy - změna právní formy

ID28271 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o. patří do kategorie mikro účetní jednotka. Realizuje projekt změny právní formy ze s. r. o. na a. s. Projekt změny právní formy je vyhotoven k datu 31. 12. 2020, což je zároveň i rozvahovým dnem. Pro účely ocenění jmění společnosti znalcem, byla sestavena účetní závěrka s výkazy v plném rozsahu. 1) V jakém rozsahu má společnost zaslat výkazy na FÚ v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob, a zveřejnit v OR? Dosud zasílala a zveřejňovala rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky. Má pokračovat v rozsahu výkazů pro mikro účetní jednotky a nebo s ohledem na změnu právní formy zveřejnit rozvahu v plném rozsahu? 2) Jaké oznamovací povinnosti a k jakému datu společnosti plynou ve vztahu k finančnímu úřad ?

Polhůtní závazky - akciová společnost

ID28283 | | Ing. Ivana Pilařová

V dubnu v roce 2018 rozhodla společnost (majoritní akcionář) o nuceném přechodu ostatních účastnických cenných papírů na tohoto hlavního akcionáře. Ostatním vlastníkům vzniklo právo na zaplacení protiplnění za předání jejich akcií společnosti. Přechod akcií na majoritního akcionáře společnost zaúčtovala: MD 043 / DAL 379 a dále pak MD 061 / DAL 043 v částce 3 000 000 Kč V roce 2020 uplynulo 30 měsíců od vzniku závazku. Nyní zbývá 700 000 Kč na účtu DAL 379 - ostatní závazky (jde o zbylé vlastníky, kteří se už o protiplnění nepřihlásili). V dubnu v roce 2021 uplyne 36 měsíců tříleté promlčecí lhůty. Jsme povinni v daňovém přiznání právnických osob za rok 2020 dodanit polhůtní závazky? Jde vůbec o polhůtní závazek? Musíme je v roce 2021 odepsat na účet 648, tedy v době, kdy uplyne tříletá promlčecí lhůta podle občanského zákoníku? Závazek nezanikne, pouze se promlčí. Vzniká tedy povinnost závazek odepsat do výnosů a dodanit?

Doplňující otázka:

Jak v tuto chvíli vOdpoved roce 2021, kdy k promlčení došlo, účtovat? Je možné závazek z účtu 379 přeúčtovat na účet 061... k finančnímu majetku, kde je pořízení finančního majetku,ale kde jsou i ostatní náklady související s pořízením tohoto finančního majetku? Šlo by vlastně o částku, která by související náklady s pořízením snížila. V našem případě závazek právně nezanikl, ale došlo pouze k jeho promlčení, tak jak popisujeme v prvním dotazu, v roce 2021. Ani v tom případě nelze použít přeúčtování na účet 061....? 

Mám tedy závazek nadále ponechat na účtu 379...? V daňovém přiznání za rok 2021 nebudu nic dodaňovat a ani v následujících letech, dokud by nedošlo až k tomu právnímu zániku? Jaký je přesný postup účtování v roce 2021?

Podíl na zisku - akciová společnost

ID27189 | | Ing. Martin Děrgel

Valná hromada a. s. rozhodla o rozdělení zisku a jeho výplatě akcionářům (splatnost byla nastavena na úrovni 4 měsíců od rozhodnutí valné hromady). Bohužel před fyzickou výplatou bylo učiněno rozhodnuté statutárního ředitele, že výplata není možná, protože by nastal úpadek společnosti podle § 40 ZOK. V účetnictví máme zachycen předpis závazku na základě rozhodnutí valné hromady, z našeho pohledu rozhodnutí ředitele je jen o odložení splatnosti. Nicméně na základě špatného ekonomického výhledu bychom rádi znovu "přeúčtovali" závazek za akcionáři do nerozděleného zisku. Existují nějaké možnosti jak to provést? 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

ID27205 | | Ing. Christian Žmolík

Tuzemská akciová společnost v letošním roce nakoupila část závodu. Který účet se má použít pro oceňovací rozdíl k nabytému majetku - v účtové osnově se objevují 2 účty: účet 027 a 097, který je správný?

Úhrada závazku v naturální podobě

ID27024 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost má jednoho akcionáře, který rozhodl o snížení základního kapitálu o částku 40 mil. Kč. Tímto vznikl závazek společnosti vyplatit akcionáři částku 40 mil. Kč. Záměrem akcionáře je uhradit tento závazek v naturální formě, konkrétně převodem nemovitosti, která je ve vlastnictví společnosti více než 15 let a byla nabyta koupí. Pořizovací hodnota nemovitosti byla 10 mil. Kč, zůstatková hodnota daňová i účetní je nula. Hodnota dle znaleckého posudku je 40 mil. Kč. Převodem nemovitosti na akcionáře by celý závazek zaniknul. Je možné, aby společnost uhradila závazek akcionáři v naturální formě, a to převodem této nemovitosti? Jak bude zaúčtován zánik závazku vůči akcionáři a jaké další povinnosti budou z této transakce vyplývat. Jedná se zejména o daň z příjmů fyzických a právnických osob, případně další.

Odstupné člena orgánu - odvod pojistného

ID26556 | | JUDr. Marcela Smutná

Člen představenstva akciové společnosti dostal smlouvu o ukončení výkonu funkce (byl odvolán), kde je uvedeno, že dostane odstupné ve výši trojnásobku jeho měsíční odměny. Jak to mám vykázat na výplatní pásce? Mohu odstupné člena orgánu vykázat jako klasické odstupné zaměstnance, tedy na stejný mzdový kód? A bude se z tohoto odstupného platit sociální a zdravotní odvody? Daň se platit bude, to vím. 

Úroky

ID26569 | | Ing. Christian Žmolík

Akciová společnost poskytla půjčku fyzické osobě (nejde o propojené osoby ani o zaměstnance). Fyzická osoba ke konci roku neuhradila dohodnuté úroky. Může si je akciová společnost vyloučit z daňových výnosů?

Postoupení pohledávky z titulu úvěru a úroky

ID26199 | | Ing. Matěj Nešleha

Tuzemská akciová společnost A poskytnula úvěr úročený 5 % p. a. právnické osobě B, následně tuto svou pohledávku postoupila třetí osobě C. Postoupila však pouze jistinu a ve smlouvě bylo ujednáno, že se postupuje pouze jistina, nikoliv však úroky, ty až do doby vyplacení této pohledávky náleží postupiteli. Znamená to, že postupitel tedy osoba A až do doby, než bude uhrazena jistina osobě C, si bude počítat úrok a účtovat na 662 a zdaňovat?

Prodej obchodního podílu a osvobození § 19 ZDP

ID26126 | | Romana Smékalová

Tuzemská akciová společnost koupila dne 19. 10. 2018 podíl ve společnosti s ručením omezeným ve výši 25 % označený v OR jako podíl D a dále dne 31. 10. 2018 nabyla další 25 % podíl v téže společnosti s ručením omezeným označený v OR jako podíl C a zapsáno bylo 5. 12. 2018. V následujícím roce dne 25. 10. 2019 oba dva podíly (podíl C a D) akciová společnost prodala. Je tento prodej podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob?

Splatnost faktury

ID26120 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba má výhradní právo na prodej konkrétního SW od softwarové společnosti. Toto právo převedla se souhlasem původní společnosti na nového prodejce, kterým je akciová společnost. Akciová společnost za to fyzické osobě vyplácí čtvrtletně dojednanou finanční částku. Fyzická osoba na fakturách neuvádí jako datum splatnosti konkrétní datum, ale uvádí, že částka je splatná "na vyžádání". Akciová společnost tedy faktury hradí fyzické osobě až když ona o to požádá. V účetnictví akciové společnosti jsou však tyto faktury neuhrazené více než 30 měsíců (od data vystavení, k žádosti o úhradu zatím nedošlo). Neměla by je akciová společnost vyloučit z daňových nákladů do doby, než budou zaplaceny? Nebude obviněna z toho, že jde o účelovost? Fyzická osoba je s akciovou společností spojená osoba.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru